Homla stengt også i år

Homla elveeierlag har vedtatt å stenge Homla for laksefiske i 2018.

Føre-var

Med bakgrunn i gytefisktellingene de siste 4 årene, velger elveeierlaget å være «føre-var» for å sikre en livskraftig laksebestand med høstbart overskudd i årene framover. Homla oppfyller per i dag ikke kvalitetskriteriene i kvalitetsnormen for laksefisk. Målet er at tilstanden til både laks- og sjøørretbestanden skal være god. Utviklingen til laksebestanden er positiv. For sjøørreten er situasjonen vanskeligere, skriver Malvik kommune på sin hjemmeside.
Les også: Laksen i Homla er truet
 

Forventer bedring

Til tross for at gytebestandsmålet ble oppnådd i 2017, vurderes det høstbare overskuddet av laks i Homla som begrenset. Laksen som kommer inn til Homla våren 2018 ble trolig produsert av gytebestandene i 2013 og 2014. Fangststatistikk fra 2013 og gytefisktellingen i 2014 tilsier ikke at det er sterke årsklasser med laks som kommer tilbake fra havet i år. For 2019 ser situasjonen bedre ut. Det er mange ulike faktorer som spiller inn og gjør det vanskelig å komme med presise spådommer. Men elveeierlaget velger å tenke langsiktig for å sikre både laksen og laksefisket i Homla.
Når det gjelde sjøørreten, blir den nesten ikke observert under gytefisktellingene. Selv om den har vært fredet for fiske i flere år i Homla. Homla er primært ei lakseelv, men tidligere fangster av sjøørret i elva tilsier at sjøørreten har dårligere livsbetingelser enn Homlalaksen, skriver kommunen.
Les også: Homla stengt for laksefiske

Homla elveeierlag

Homla elveeierlag ble stiftet i 1999, og daglig leder og styreleder i Homla elveeierlag er Åge Fossen, nestleder er Anne-Britt Schevig. De resterende styremedlemmene er Lars Sæbø, Tore Hammer og Knut Erling Flataker.
Homla elveeierlag skal forvalte fiskeressursene i Homla.
De skal også forvalte det generelle naturgrunnlaget i og ved elva, på en bærekraftig og forsvarlig måte. Opparbeide biologisk kunnskap omkring elvemiljøet og fiskeartene i vassdraget. Utnytte og legge forholdene til rette for en samordnet og allsidig utnyttelse av fiske som en del av næringsgrunnlaget i landbruket, herunder utarbeide driftsplan for vassdraget. Ivareta fiskerettighetshavernes interesser ovenfor offentlige myndigheter og allmennheten.