Klagenemda avgjør navnet på Vennafjellet

Kartverket overlater nå til Klagenemnda å ta den endelige avgjørelsen i saken om navnet på Vennafjellet.
Kartverket har reist navnesak for å avklare hva som er rett navnebruk i forbindelse med navn på fjellet i grenseområdet mellom Malvik kommune og Selbu kommune.
Stedsnavntjenesten har tilrådd skrivemåter, men overlater til Kartverket å avgjøre plassering.
Selbu opprettholder klage
Etter at Kartverket gjorde vedtak på skrivemåter, klaget Selbu kommune på at Vennafjellet ble vedtatt som navn på et fjellområde som omfatter flere fjelltopper i grenseområdet.
Selbu kommune mener dette området er del av Strandbyggfjellet.
Kartverket har deretter reist klagesak på bruken av Vennafjellet som navn på fjellområde og har mottatt uttalelser fra både Malvik kommune og Selbu kommune i høringsrunden.
Malvik kommune er enig i Kartverkets vedtak, mens Selbu kommune holder fast på sin klage.
Historiske navn
Kartverket kan slå fast at det er forskjellig navnebruk blant folk når det gjelder navn på det aktuelle fjellområdet. Uenigheten om hva Vennafjellet betegner er heller ikke av ny dato. Allerede historiske amtskart fra 1880-årene brukte navnet Vennafjellet som navn på fjellområdet.
Navnet er også brukt slik på andre offentlige kart. Selv om det blir hevdet fra lokalkjente personer med sterk tilknytning til disse fjellene at vår navnebruk er historisk ukorrekt, mener Kartverket at så lang skrifttradisjon på offisielle offentlige kart må tillegges betydelig vekt. (Saken fortsetter under bildet)

Skjermdump fra saksfremlegg, Malvik kommune

Hold fast på navnene
Med rette eller urette har navnebruken på offentlige kart påvirket gjengs oppfatning blant svært mange om hva området heter.
Kartverket har kommet fram til at beste løsning er å holde fast på langvarig etablert praksis og bruke Vennafjellet som betegnelse på det nevnte fjellområdet og Strandbyggfjellet som navn på fjellområdet nærmere Selbustrand.
Kartverket overlater til Klagenemnda å ta den endelige avgjørelsen i saken.

Klagenemnda for stedsnavnsaker

Når et vedtak om skrivemåten av stedsnavn blir påklaget, og vedtaksorganet opprettholder vedtaket, blir saken sendt til klagenemnda for stedsnavnsaker.

Klagenemnda for stedsnavnsaker består vanligvis av fem medlemmer: en fast leder som er jurist, to språkkyndige medlemmer (bokmål og nynorsk) og to andre faste medlemmer uten språkfaglig tilknytning.
Medlemmene i klagenemnda oppnevnes av Kulturdepartementet.
Når det er samiske eller kvenske navn som skal behandles, skal det i stedet for de norskkyndige medlemmene være et medlem som er språkkyndig i henholdsvis samisk eller kvensk, og nemnda består da av fire medlemmer.
Klagenemnda behandler saker der vedtak om skrivemåten er påklaget og klager ikke har fått medhold fra vedtaksorganet. Vedtakene som klagenemnda gjør, er endelige.
Klagenemnda har møter etter behov, det vil si når det har kommet inn et tilstrekkelig antall klagesaker.
Kilde: Klagenemnda for stedsnavnsaker