Malviknytt dømt i PFU

 

PFU-SAK NR. 211/17

 

 

KLAGER:                             

 

Nidarosa Media AS ved Snorre Vikdal

PUBLIKASJON: Malviknytt
PUBLISERINGSDATO: 02.08.2017
STOFFOMRÅDE: Medier
SJANGER: Nyhet
SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse, åpenhet om bakenforliggende forhold
REGISTRERT: 20.09.2017
BEHANDLET I PFU: 19.12.2017
BEHANDLINGSTID: 89 dager
KLAGEGRUPPE: Bedrift/bedriftsleder
PFU-KONKLUSJON: Brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.: 4.14.
OMTALE/ANONYM.:
MERKNADER:

 

SAMMENDRAG:

Malviknytt publiserte en nettartikkel onsdag 2. august 2017 med tittelen «Avslutter samarbeidet». I artikkelen stod følgende:

«Torik AS har sagt opp Franchiseavtalen med Nidarosa media AS. Begrunnelsen for oppsigelsen er at Nidarosa media, ved Snorre Vikdal ved flere anledninger har blandet seg inn i det redaksjonelle arbeidet til den ansatte ansvarlig redaktør, Tone Gullaksen, og dermed opptrådt i strid med redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media, skriver Torik AS i en pressemelding.

For oss i Torik AS, er redaksjonell frihet helt avgjørende, og fokus på fri journalistikk motivasjonen for å etablere lokale nettsider. Våre nettsider skal speile virkeligheten slik den er, ikke verre eller bedre. En del av dette er å påpeke uheldige forhold i arbeidslivet, og sette søkelyset på det. Vi kan ikke sitte stille å se på den behandling ansvarlig redaktør og redaksjonen har fått. Det er viktig at disse ivaretas videre.

– Vi vil fortsette arbeidet med å realisere planene om trondheimsnytt.no, og arbeider nå med å finne en ny franchisetaker så raskt som mulig heter det i pressemeldingen fra Torik AS.»

KLAGEN:

Klager er Nidarosa Media AS ved Snorre Vikdal. Han klager inn tre aviser: Rørosnytt, Malviknytt og Arbeidets Rett. Han mener alle tre avisene har publisert artikler med grove beskyldninger mot Nidarosa Media AS og ham personlig, uten at han fikk mulighet til samtidig imøtegåelse. Klager mener dette er et brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.14. (Klager skriver tilsvarsrett, men mener samtidige imøtegåelsesrett, jf. klagers anførte punkt 4.14. Sekr.anm.)

Det opplyses om følgende fakta innledningsvis:

  • Nidarosa Media AS var franchisetager til Trondheimsnytt.no. Torik AS var franchisegiver.
  • Torik AS er et selskap eid av Eirik Dalseg (styreleder) og Tore Østby (styremedlem).
  • Eirik Dalseg er daglig leder i Rørosnytt og Malviknytt. Tore Østby er redaktør i Rørosnytt.

Klager skriver: «Nidarosa Media AS kom i konflikt med Torik AS i slutten av juli, og Torik AS sa opp franchiseavtalen 31. juli 2017. Kvelden etter, 1. august, var vi i forhandlinger om løsning på konflikten med Torik AS slik at avisen og våre ansatte ble ivaretatt. Og det ble sendt en del eposter med forslag til løsninger. På morgenen 2. august valgte så Torik AS, midt i forhandlingene, å sende ut en pressemelding med grove usanne beskyldninger mot oss. Samtidig ga de oss et ultimatum på morgenen om å godta deres svært urimelige løsning med siste svarfrist samme dag.» Det vises til en epost fra Torik AS ved Tore Østby (se vedlegg 1).

Pressemeldingen fra Torik AS ble publisert både i Rørosnytt og i Malviknytt. Klager viser til følgende sterke påstander han mener han skulle fått imøtegått:

«Begrunnelsen for oppsigelsen er at Nidarosa media, ved Snorre Vikdal ved flere anledninger har blandet seg inn i det redaksjonelle arbeidet til den ansatte ansvarlig redaktør, og dermed opptrådt i strid med redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media»

«En del av dette er å påpeke uheldige forhold i arbeidslivet, og sette søkelyset på det. Vi kan ikke sitte stille å se på den behandling ansvarlig redaktør og redaksjonen har fått.»

Klager avviser at han har blandet seg inn i det redaksjonelle arbeidet, og skriver at redaksjonen ikke hadde startet da Torik AS sa opp avtalen, «så hvordan kan en redaksjon som ikke har startet i sitt arbeidsforhold ha fått en dårlig behandling?»

Ifølge klager sendte Torik AS denne pressemeldingen ut til mange aviser. I de andre avisene fikk Nidarosa Media imøtegå påstandene, «så der ble sakene belyst slik de skulle», skriver klager.  Men i Rørosnytt og Malviknytt ble pressemeldingen publiserte uten noen slik imøtegåelse, noe klager mener er et klart brudd på Vær-Varsom plakaten (VVP) punkt 4.14.

Videre reagerer klager på at Torik AS bruker avisene de eier, Rørosnytt og Malviknytt, til å sverte ham ved å publisere slike påstander uten at han får forsvar seg. Klager hevder at Nidarosa media AS og Torik AS var midt i forhandlinger, og klager mener Torik AS brukte pressemeldingen om en metode for å presse ham til å godta deres forslag.

Klager mener dette er brudd på flere punkter i VVP:

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

2.2. Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

2.3. Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

Også punkt 2.4, om ikke å utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler, mener klager kan være brutt: «Det må antas at redaktør i Malviknytt oppnår en viss «goodwilll» fra sine eiere i Torik AS ved å publisere pressemeldingen uten å gi oss tilsvar.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Malviknytt avviser brudd på god presseskikk: «Malviknytt har ikke gjort noe journalistisk arbeid i denne saken. Vi har offentliggjort pressemeldingen merket som «Pressemelding». Dette er vanlig praksis i Malviknytt på mottatte pressemeldinger, som for oss ikke har journalistisk interesse nok til videre oppfølging.»

Malviknytt mener saken hadde nyhetens interesse fordi det gjaldt en etablering i nabokommunen. Det vises også til at Malviknytt har skrevet om Trondheimsnytt ved to tidligere anledninger. Se vedlegg.

Redaksjonen hadde ingen grunn til å tro at pressemeldingen fra Torik AS inneholdt usannheter, og Malviknytt mener heller ikke den inneholdt beskyldninger eller påstander, slik Vikdal hevder i sin klage. Avisen skriver: «Som redaktør oppfattet jeg pressemeldingen som en redegjørelse om at trondheimsnytt.no ikke kom i gang som planlagt, og en begrunnelse for at det ble slik.»

Malviknytt finner påstanden om at redaktøren i Malviknytt skulle ha oppnådd «goodwill» ved å legge ut denne pressemeldingen, som grunnløs: «Torik AS legger seg aldri opp i de journalistiske vurderinger som gjøres i vår redaksjon, og vi opplever at de respekterer Redaktørplakaten fullt ut. Legger til at redaksjonen i Malviknytt heller aldri fikk noen henvendelse, hverken fra Torik AS eller eierne av Torik AS om denne saken, hverken før eller etter publisering av pressemeldingen.»

Klager mener det er åpenbart at han skulle fått tilbud om samtidig imøtegåelse, og skriver: «De valgte å ikke gi meg det selv om pressemeldingen har påstander om lovbrudd og kritikk mot meg personlig.»

At denne pressemeldingen i tillegg kom fra Torik AS som Malviknytt har en franchiseavtale med, og der daglig leder Eirik Dalseg i Torik AS også er daglig leder i Malviknytt, så mener klager at Malviknytt skulle utvist større varsomhet.

Videre finner klager Malviknytts praksis, om ikke å gjør noe journalistisk arbeid på pressemeldinger, spesiell: «Man bør gå gjennom pressemeldinger på samme måte som andre tips og saker man mottar, og vurdere de etisk mot «Vær Varsom-Plakaten». Pressemeldinger kan ikke bare trykkes om de ikke har «journalistisk interesse nok til videre oppfølging» som Malviknytt skriver.»

Klager reagerer på at avisen ikke tar selvkritikk, «avisen syns tydelig at det er helt greit å trykke en pressemelding med grove beskyldninger (om lovbrudd med mere) og påstander mot et firma og mot navngitt person uten å gi tilsvar».

Malviknytt hadde ingen tilføyelser i saken utover å vise til en redegjørelse fra Eirik Dalseg som er eier og daglig leder i Torik AS og daglig leder Malviknytt.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel publisert i Malviknytt, der stoffet var hentet fra en pressemelding fra Torik AS. Artikkelen handlet om at eierne av nettavisen Trondheimsnytt, Torik AS, hadde sagt opp franchiseavtalen med Nidarosa Media ved Snorre Vikdal, fordi Vikdal – ifølge Torik AS – hadde blandet seg inn i den redaksjonelle virksomheten og opptrådt i strid med redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media. En av to eiere i Torik AS, er også daglig leder i Malviknytt.

Klager er Nidarosa Media AS ved Snorre Vikdal. Han mener avisen har publisert grove, usanne beskyldninger mot Nidarosa Media og ham personlig, uten at han fikk mulighet til samtidig imøtegåelse. Klager mener dette er et brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.14.  Klager mener også at Torik AS har tette koblinger til Malviknytt, og mener Torik As fikk Malviknytt til å publisere en pressemelding for å sverte ham. Klager mener dette var et forsøk på å presse ham til å godta Torik AS’ løsning i forhandlingene som pågikk.

Malviknytt avviser klagen. Det vises til at avisen ikke har gjort noe journalistisk arbeid i denne saken. Avisen har bare videreformidlet en pressemelding som hadde nyhetens interesse, og opplyste i artikkelen at dette var en pressemelding. Avisen hadde ingen grunn til å tro at pressemeldingen var usann, og avisen mener heller ikke den inneholdt beskyldninger eller påstander. Avisen oppfattet meldingen som en redegjørelse, og en begrunnelse for oppsigelsen. Det vises også til redaktørens selvstendighet og at Torik AS aldri legger seg opp i de journalistiske vurderingene som gjøres i redaksjonen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis minne om at stoff fra pressemeldinger må underkastes den samme kontroll og kritikk som alt annet stoff. Redaktøransvaret og Vær Varsom-plakaten gjelder for alt innhold som publiseres i en avis.

Utvalget mener at nyheten om avsluttet samarbeid hadde aktuell og allmenn interesse, og måtte kunne videreformidles av Malviknytt. Det fremgår tydelig av artikkelen at innholdet kom fra en pressemelding, noe som klargjør kilden bak informasjonen for leseren.

Selv om det ikke er presseetisk påkrevd, kunne Malviknytt opplyst leseren om koblingen mellom Torik AS og Malviknytt når det gjelder daglig leder.

I den påklagede artikkelen mener utvalget at det fremsettes sterke, faktiske beskyldinger mot klager, blant annet påstander om lovbrudd. Klagers rett til samtidig imøtegåelse er derfor er utløst, jf. VVP punkt 4.14. Utvalget kan ikke se at Malviknytt har forsøkt å innhente en slik samtidig imøtegåelse.

Malviknytt har brutt punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.