Dobbelt så mye bompenger må til

Pisk virker mye bedre enn gulerot for å stoppe veksten i personbilbruk viser Byutredningen.

Staten krever at personbiltrafikken ikke øker selv om vi blir mange flere innbyggere.

Øker personbiltrafikken glipper milliardbeløp til samferdsel i regionen. Dette kom fram under et møte i Trondheimsregionen sist uke.

Bompenger og parkering

Nå foreligger Byutredningen som viser om og hvordan man kan klare nullvekstmålet i personbiltrafikken.

Utredningen konkluderer med at det er mulig å sikre at all transportvekst kommer ved kollektivbruk, sykling og gåing.

Men, det er ikke mulig uten mer bompenger, eventuelt sammen med dyrere parkering.

Pisk framfor gulerot

Pisk virker mye bedre enn gulerot for å stoppe veksten i personbilbruk. Gulerot alene er ikke nok, halv pris på kollektivtrafikk vil gi 2% lavere vekst i transporten, men vil nok medføre store kostnader.
Dobbelt bomtakst og bommer på E39 vil gi 3% lavere transportvekst og vil gi store inntekter.

Byutredningen beskriver tre pakker av virkemidler. Pakkene skal hindre at antall kjørte kilometer med personbil øker fra 2016 til 2030 – selv om det trolig blir 50 000 flere som skal reise i Trondheimsregionen.

Pakkene inneholder både pisk, i form av bompenger og dyrere parkering og gulrøtter, det blir bedre å ta buss, trikk, tog, sykle og gå.

De mikser tiltak på forskjellige måter, for eksempel:

  • Dobling eller 4-dobling av dagens bomsatser i Trondheim.
  • Dobling pluss gjeninnføring av bom på E39.
  • Dyrere parkering/utvidet sone for avgiftsparkering (bare Trondheim).
  • Flere metrobusslinjer, raskere og oftere tog, bybane.

Arealbruk viktig
I tillegg kommer arealbruk. Kompakt utbygging vil redusere reisebehovet og gi utslag over tid. Spredt utbygging øker transporten. Arealbruk virker langsomt, bompenger virker med en gang.

Statens vegvesen har ledet arbeidet med byutredningen. Den er et faglig kunnskapsgrunnlag uten anbefalinger. Tiltak kan justeres og mikses mellom de tre pakkene.

Under møtet i Trondheimsregionen ble det pekt på at det er viktig at kommunene blir enige om standpunkt. Det skal avholdes felles formannskapsmøte 22-23. mars 2018, noe som omtales som en en gyllen anledning.
Alle kommunene det angår direkte må delta i forhandlinger med staten.

Nå går utredningen ut på høring til kommunene. Den danner grunnlag for forhandlinger med staten om en ny byvekstavtale – Miljøpakke 4. Bare Trondheim har avtale i dag. Kommunene må avgjøre hva de skal gi og kreve å få, for å bli med. En avtale skal være klar i løpet av 2018.

Trondheimsregionen består av Trondheim, Stjørdal, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa, Leksvik og Malvik kommuner.

Kilde: Trondheimsregionen