Nye hallflater i Malvik

Leserinnlegg: Malvik Ungdomsråds uttalelse vedrørende bygging av nye idrettsfasiliteter i Malvik kommune.

Malvik Ungdomsråd (heretter MUR) har respekt for det arbeidet og innstasen Malvik Turn og RG (heretter MT&RG) har gjort de siste årene vedrørende ny basishall på Vikhammer, men skal dette overveie en ny idrettshall i Hommelvik med tre hallflater?

MUR har stor forståelse for at MT&RG trenger mer halltid. MT&RG spår at deres medlemstall vil øke med rundt 200 utøvere, dersom bygging av ny basishall på Vikhammer blir en realitet.

Til sammenligning har HIL i dag ca. 350 aktive utøvere som regnes som innendørsidretter og 20 timer i uka i hall. Dette tar ikke hensyn til fotballgruppe, friidrettsgruppe og basisgruppe. Hvis en tar hensyn til disse gruppene kan en regne med rundt 600 medlemmer ekstra dersom en legger til rette for flere spilleflater. Det er bare ett spørsmål om tid før Futsal- miljøet vil etablere seg i Malvik kommune.

MIL har i dag ca 364 aktive knyttet til innendørsidretter (håndball og innebandy) og 22 timer i uka i hall. Idrettslaget anslår at de i dag trenger 45 timer for å tilfredsstille dagens behov. Dette tar heller ikke hensyn til futsal og andre ”utendørs” idretter som også kunne ha trent innendørs dersom hallkapasiteten hadde vært tilfredsstillende.

Ved en ny basishall på Vikhammer vil man frigjøre 12 timer i uka i fra fylkeshallen hvor MT&RG i dag trener. Dette vil også skape ny halltid for idretter som vil benytte seg av basishall. Hvor mange timer dette er snakk om er enda uklart.

Ved bygging av tre hallflater vil man få 30 timer ekstra i uka per hallflate1. Dette tilsvarer 90 timer ekstra per uke.
Hvis en ikke legger til grunn hvor mange nye timer en får i ny basishall, men hvor mange timer en vil få frigjort i Fylkeshallen (ved at MT&RG kun trener i Basishall). Så vil bygging av idrettshall i Hommelvik gi ett ”timeoverskudd” på 78 timer i uka, ved at en velger ny idrettshall i Hommelvik framfor å velge ny basishall på Vikhammer.

I en kommune hvor halltid i dag er en knapp ressurs mener MUR at en må prioritere tilbudet som gir flest halltimer for flest mennesker. Her blir en dessverre nødt til å gjøre tøffe prioriteringer, men en bygging av ny Idrettshall i Hommelvik vil skape flest nye halltimer.

Hvis en regner med at utdeling av halltid blir slik som i Sveberghallen, MVS-hallen og Malvikhallen. (Disse tallene er hentet i fra MT&RG sin behovsanalyse).

I forbindelse av bygging av nye Vikhammer Ungdomsskole har MT&RG ment at basishall bør sees på som ett alternativ å bygge inn i nye Vikhammer Ungdomsskole. MUR ser at det er penger å spare ved å bygge dette i samsvar, men samtidig mener MUR at dette vil sette ny idrettshall i Hommelvik på pause, siden en ikke per dags dato kan velge begge alternativ.

MUR mener at på tross av eventuelle innsparinger ved å bygge ny basishall med tilhørighet til nye Vikhammer Ungdomsskole, så eksisterer det i dag et større behov på å få på plass idrettshall behovet større for å få på plass idrettshall i Hommelvik. Men MUR mener at en bør sette av plass til idrettsbygg på Vikhammer i forbindelse med nye Vikhammer Ungdomsskole sin tomt eller at en kan se etter andre alternativ, som å bygge på eksisterende bygninger som Malvikhallen.

4. Desember ble det besluttet av Formannskapet i Malvik at idrettshall i Hommelvik ligger inne i budsjettet for 2020 og 2021. Dette mener MUR er viktig da dagens Hommelvik Ungdomsskole ikke følger lovpålagte krav for planen i Kroppsøving. Dette er også viktig siden en vil få skapt flest mulig nye halltimer.

MUR ser helst at bygging av hall starter tidligere, altså at idrettshall i Hommelvik bør ligge inne for budsjettet for 2019 og 2020 , dette mener vi politikerne bør jobbe mot, vi skal være ambisiøse!

Jørgen Enoksen
Leder, Malvik Ungdomsråd