Får 65.000 til spaserstokken

Sør-Trøndelag fylkeskommune har mottatt søknader fra 25 kommuner om støtte til Den Kulturelle Spaserstokken for neste år.

Fylkeskommunen har 1.8 millioner til fordeling i kommunene og midlene fordeles med et minstebeløp på 15.000,-.

Malvik kommune har fått 65.000,- fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og tiltakene som får støtte må være gjennomført innen 31.desember 2018, heter det i tilsagnsbrevet fra fylkeskommunen.

Kulturdepartement sine anbefalinger om bruk av midler til Den Kulturelle Spaserstokken

1. Mål og prinsipper for Den kulturelle spaserstokken
Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren. slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

2. Tildeling
Tiltakene som får støtte skal være gjennomført innen 31. desember 2018.

3. Om bruken av midlene
Midlene skal brukes i tråd med målene og prinsippene for ordningen, og nyskaping og utvikling av tilbud skal prioriteres.
Tilskudd skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Det skal ikke gis tilskudd til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

4. Forvaltning av midlene
Det er et krav at midlene plasseres på egen rentebærende konto og at renteinntektene av de tildelte midlene tilfaller formålet. Det forutsettes også at ubrukte tilskudd fra tidligere år er overført på en rentebærende konto.

Alle tilskuddsordninger i Trøndelag fylkeskommune er under revisjon og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2018. Gå ut fra at det blir både søknad og rapportering i det nye fylket, men departementet sitt søknadsskjema er herved parkert.