Malvik med på å forme fremtidens helsetjenester

Regjeringen har bestemt Malvik skal få være med i et nasjonalt pilotprosjekt med primærhelseteam.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre pilotprosjektet med primærhelseteam.

Malvik kommune har selv søkt om å bli med i prøveprosjektet. I denne piloten er et primærhelseteam fastlege, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser.

Teamet ledes av en lege, og skal gi tjenester til alle innbyggerne som står på listen til fastlegene som deltar.

Pilotprosjektet rulles ut i 9 kommuner og omfatter om lag 90 fastleger. Malvik er den eneste kommunen i Trøndelag som skal være med i prøveprosjektet som går over tre år. Målet er å få kunnskap om effektene av ny organisering i primærhelseteam og alternative finansieringsordninger i forhold til dagens fastlegeordning, og hvordan det påvirker tilbudet til pasientene/innbyggerne.

Eneste i Trøndelag

– For mange pasienter har opplevd å bli kasteballer i et system. Det må vi gjøre noe med. Derfor får vi på plass et pilotprosjekt med primærhelseteam i ni kommuner, og Malvik er det eneste i Trøndelag.

– Ved å legge til rette for mer teamarbeid og nye arbeidsmåter kan vi utnytte ressursene i helsetjenestene bedre. Pasientene skal få tettere oppfølging, og vi kan få bedre samarbeid mellom kommunens omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Det er spesielt viktig for personer med sammensatte og kroniske sykdommer, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H).

– Dette pilotprosjektet kan bli vinn-vinn for pasienter, fastleger og kommuner. Pasientene får tettere oppfølging, fastlegene får nye samarbeidsformer og mer tid til å følge opp pasienter som trenger det.

– Kommunene får sjanse til å utvikle bedre tjenester til innbyggerne og bruke kompetansen på en mer effektiv måte enn i dag. I dette prosjektet får fastlegen mulighet til å sjonglere ressursene mellom lege, sykepleier og helsesekretær til pasientens beste. Noen ganger kan pasientens behov noen ganger løses best av en annen enn fastlegen, for eksempel en sykepleier, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant (FrP)

– Det er bra at Helsedirektoratet har samarbeidet tett med Legeforeningen, Sykepleierforbundet, helsesekretærforbundene og KS for å lage dette prøveprosjektet. Godt samarbeid mellom disse aktørene gir gode forutsetninger for at primærhelseteamene vil lykkes i å gi enda bedre tjenester til folk, sier Lønseth.

– Det har også vært viktig at kommunene skal få tilskudd fra staten til å gjennomføre prosjektet. Prosjektet dekker kostnader til ansettelse av nytt personell, IKT og administrative kostnader. Regjeringen har bevilget 55 millioner til piloten i 2018, og i budsjettforliket bevilges det 10 millioner til digitalt pakkeforløp for pasienter med kronisk sykdom, sier Bjørnstad.

Bakgrunn

Med utgangspunkt i stortingsmeldingen «Fremtidens primærhelsetjeneste» har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt med primærhelseteam.

· I denne piloten er et primærhelseteam fastlege, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser, teamet ledes av en lege, og skal gi tjenester til alle innbyggere som står på listen til fastleger som deltar.

· Pilotprosjektet skal gå over tre år (1. april 2018 – 31. mars 2021).

· 9 kommuner (2 små kommuner, 3 mellomstore kommuner og 4 store kommuner). (Seljord, Ørskog, Flora, Malvik, Kristiansand, Ringsaker, Eid, Rana og Oslo (Alna, Nordstrand, Sagene) Om lag 90 fastleger.

· To ulike modeller for finansiering av teamets tjenester: Honorarmodellen (lik som i dag) og driftstilskuddsmodellen. I driftstilskuddsmodellen utgjør aktivitetsfinansieringen om lag 20 % resten er en risikojustert sum basert på objektive faktorer ved den enkelte listeinnbygger og en mindre andel kvalitets honorering.