Får knuse 50.000 kubikk stein

Fylkesmannen har gitt tillatelse til drift av pukkverk i Muruvik ut 2018.

Fylkesmannen har gitt Nygård Fjellsprenging AS tillatelse til drift av pukkverksvirksomhet ut 2018 for å tilrettelegge areal for utbygging av Muruvik næringspark i Malvik kommune.

Dette innebærer utsprenging av 80.000 m3 fjell og knusing av ca. 50.000 m3 av disse massene.

Det er satt visse begrensninger i tillatelsen. Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn og kommunen og berørte parter er tilskrevet. Det er kommet inn kommentarer fra Malvik kommune og en fra Muruvik Vel.

Det omsøkte arealet ligger i regulert område og omfattes av reguleringsplanen for Muruvik Næringspark, ikrafttredelse 19. juni 2017. Malvik kommune opplyser at de ser det som viktig å få området ferdig opparbeidet og at anleggstrafikken kan opphøre.

Støydemping viktig

Dagens situasjon, med større fjellskjæringer, fremstår som større sår i terrenget og vil i stor grad virke skjemmende. Kommunen ser det som svært viktig å få opparbeidet næringsarealene samt reetablering av skjæringer med beplantning. I dette ligger det også ferdig opparbeidelse av tursti med nødvendig sikringstiltak, kryssløsning med fylkesvegen, samt parkeringsområde.

Kommunen mener videre at tidligere vilkår knyttet til støy- og støydempende tiltak må videreføres. Reguleringsplanen åpner for støyende virksomhet mandag til fredag mellom kl. 7 og 19 og på lørdag mellom kl. 9 og 17.

Klager avvist

Muruvik Vel mener videre at sprengningene allerede har skadet flere bygninger i Muruvik og alle forsøk på å få hjelp til å utbedre skadene har blitt avvist. Nedslag fra pukkverket har også havnet i hagene til flere beboere. Bekken som leder ned til sjøen har blitt betydelig påvirket av slam fra pukkverket og Muruvik Vel mener at det har tatt all for lang tid å bygge turstien i området.

Når det gjelder driftstidene på anlegget mener velforeningen at støyende virksomhet bør begrenses til tidsrommet 7-16 på hverdager og ingen drift på lørdag og søndag.

Muruvik Vel tar også opp planer og drift av Muruvik Havn i forbindelse med søknaden til Muruvik Næringspark.

Tillatelse på vilkår

Etter en helhetlig vurdering har Fylkesmannen vurdert at saken er godt nok opplyst. Fylkesmannen har vurdert søknaden og opplysningene som har fremkommet under behandlingen og gir i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall, Nygård Fjellsprenging AS tillatelse til virksomhet som omsøkt på disse vilkår innen driftsstart:

– Det skal etableres nødvendige støytiltak.

– Det skal utarbeides en miljørisikoanalyse blant annet for utslipp til vann og utslipp av støv og det skal etableres nødvendig beredskap.

– Det må sendes inn prøvetakingsprogram for utslipp til vann, etablere renseanlegg og utarbeide driftsrutine for å hindre partikkelutslipp.

– Kravene i utslippstillatelsen må innarbeides i bedriftens internkontrollsystem.

Det skal betales gebyr på kr. 19.700-, for arbeidet med tillatelsen.

Les hele tillatelsen her.