Vil verne 89 tømmerstokker

Flertallet i politisk utvalg vil bevare 89 av tømmerstokkene fra Saksvik Øvre.

Dette ble vedtatt med fire mot tre stemmer torsdag, da saken om de gamle gårdsbygningene på Saksvik Øvre nok en gang var oppe til politisk behandling i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM)

Etter forrige møte, den 9.november, kom saken i retur fra administrasjonen som mente utvalget hadde fattet et ugyldig og uklart vedtak.

Les også: Ugyldig vedtak

89 tømmerstokker

I dagens møte foreslo derfor lederen av utvalget, Bernt Ole Ravlum (AP) at: «med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 gir  dispensasjon fra § 6.7 i planbestemmelsene til detaljregulering for Saksvik Øvre fra krav til merking, frakting og lagring av panel, bærekonstruksjoner, synlig/usynlig gulv og takåser i låna og vognskjulet, og for tømmeret i vognskjulet.

Delen av klagen som handler om tømmeret i låna tas ikke til følge.

Stokkene i låna som er uten synlige skader (89 stykk), som beskrevet i tilstandsrapporten fra Oppdal Laft og Restaurering,
skal fortsatt merkes før bygningen demonteres, og fraktes til lagring på anvist sted. Tømmeret skal legges opp fra bakken med strølekter mellom hvert lag og dekkes på hensiktsmessig måte for vær og vind.

Utbygger bærer alle omkostninger vedrørende nevnte punkter. Det tillates ikke riving eller annen inngripen i dagens bygninger på stedet før Malvik kommune har gitt godkjenning til dette.»

Begrunnelse

Utvalget ser at det vil være urimelig og lite hensiktsmessig å bevare bygningsmassen der den står i dag.
Utvalget mener likevel at bygninger er av såpass stor lokalhistorisk verdi at rivning/ fjerning ikke er i tråd med god lokal forvaltning i slike saker.

Prosessen i saken har ikke vært optimal og det har tatt altfor lang tid, uten at utvalget ønsker å fordele skyld.
Utvalget har fått innspill om bruk av deler av bygningene til allmennyttige formål i kommunen. Rådmannen gis fullmakt til å handtere videre bruk av tømmeret.

Utvalget ønsker å være tydelig på at saken omkring de gamle bygningene på Saksvik Øvre må få en avslutning. Utvalget er like tydelig på at saken må få en verdig avslutning og at delvis opprettholdelse av kommunestyrevedtak er i tråd med dette.
Ravlums endringsforslag ble satt opp mot rådmannens innstilling (samme som fra møtet 9.11.17).

Endringsforslaget ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer.