Ønsker innspill fra befolkningen

Pressemelding: For oss i Malvik FrP og Malvik Høyre er tillit en grunnleggende forutsetning for et godt lokaldemokrati. Vi mener folkevalgte har et ansvar for å sørge for at vedtakene i kommunestyret er i tråd med innbyggernes ønsker og behov.

Vi håper og tror innbyggerne er opptatt av muligheten til å påvirke oss lokalpolitikere, da også mellom valgene. Kontakten mellom innbyggere og folkevalgte bør strekke seg utover selve valghandlingen. Vi mener en aktiv innbyggerinvolvering kan være positivt for både innbyggernes deltakelse, for folkevalgtes beslutninger og ikke minst for resultatet av beslutningene.

Malvik FrP og Malvik Høyre mener befolkningen i kommunen sitter på informasjon om behov, utfordringer og ikke minst, løsninger. Innspill fra befolkningen opplever vi bidrar til at viktig informasjon kommer på bordet, slik at beslutningene som fattes kan bli enda bedre.

Malvik FrP og for Malvik Høyre mener det er spesielt viktig at de folkevalgte også ivaretar interessene til dem som ikke tar kontakt, til dem som ikke hever stemmen.

At folk blir hørt, betyr ikke nødvendigvis at de kan få det slik de vil. Det er til syvende og sist kommunestyret som må veie ulike hensyn opp mot hverandre og som må fatte de endelige beslutningene som skal tas.

Alle de politiske partiene i Malvik jobber nå med sine alternative forslag til budsjett for 2018, som skal endelig behandles i kommunestyret den 18. desember. Det arbeidet er også Malvik Frp og Malvik Høyre i god gang med. Vi mener samarbeid over partigrensene er viktig. Vi har en gjensidig respekt for hverandre, og har derfor valgt å lage et felles forslag til budsjett for neste år.

I den forbindelse ønsker vi innspill fra innbyggerne på hva de mener vi skal gjøre av økonomiske prioriter i denne prosessen. Ofte kan det være de små behovene rundt omkring i kommunen vi folkevalgte ikke alltid ser. De tingene som ikke koster all verden, men som vil utgjøre en forskjell for innbyggerne. Derfor oppfordrer vi nå alle innbyggerne til å sende oss en e-post på eva.lundemo@malvikhoyre.no og fortelle nettopp hvilke prioriteringer akkurat du mener vi skal gjøre.