Ugyldig vedtak

Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) ønsket å være tydelig på at saken omkring de gamle bygningene på Saksvik Øvre måtte få en verdig avslutning.

Derfor gikk flertallet i utvalget mot rådmannens forslag og vedtok utvalgsleder Bernt Ole Ravlum (AP) sin ordlyd som vedtak i saken den 9.november i år. Tre uker senere må utvalget igjen behandle saken da vedtaket var egnet til å misforståes.

Egnet til å misforstås

Administrasjonen mener vedtaket fra 9.november er egnet til å misforstås.

Rådmannens vurdering er at vedtaket framstår uklart og delvis selvmotsigende ved at det først står «kommunestyrets vedtak om merking, rivning og flytting opprettholdes.» så, videre i en setning etterpå, står det «Merking og rivnings- / flyttingskrav slik beskrevet i kommunestyrevedtak, opprettholdes ikke.».

Vedtaket er egnet til å misforstås og vurderes som et ugyldig vedtak jfr forvaltningsloven §35, omgjøring av vedtak uten klage.

(Saken fortsetter under bildet)

Gikk mot rådmannen

Saken stammer fra siste møtet i ARESAM 9.november.

Der gikk rådmannen inn for å gi klageren medhold og å innvilge dispensasjon fra planbestemmelsene i detaljreguleringsplanen slik at man ikke behøvde å demontere å lagre bygningene. Selve rivningsarbeidet er søknadspliktig.

(Saken fortsetter under bildet)

Bernt Ravlum (AP) er leder for utvalg ARESAM

I utvalgsleder Ravlum sitt forslag, som til slutt ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer, står det at klage tas delvis til følge.

Kommunestyrets vedtak om merking, rivning og flytting opprettholdes. Dette skal kun gjelde selve tømmeret. Merking og rivnings- / flyttingskrav slik beskrevet i kommunestyrevedtak, opprettholdes ikke.

Merking og rivning gjøres i samarbeid med kommunen.

Tatt for lang tid

I begrunnelsen for vedtaket heter det at utvalget ser at det vil være urimelig og lite hensiktsmessig å bevare bygningsmassen der den står i dag. Utvalget mener likevel at bygninger og fjøsmur er av såpass stor lokalhistorisk verdi at rivning og fjerning ikke er i tråd med god lokal forvaltning i slike saker.

Flertallsvedtaket i ARESAM viser at utvalget innrømmer at prosessen i saken ikke har vært optimal og det har tatt altfor lang tid, uten at utvalget ønsker å fordele skyld.

Utvalget har fått innspill om bruk av deler av bygningene til allmennyttige formål i kommunen og de ber om at eieren takker ja til tilbudet om lagringsplass på privat eiendom.

Samtidig pålegger utvalget for ARESAM administrasjonen å være behjelpelig med utarbeidelse av avtaler og kontrakter i denne sammenhengen.

Ønsker en verdig slutt

Utvalg for ARESAM ønsker å være tydelig på at saken omkring de gamle bygningene på Saksvik Øvre må få en avslutning.

Flertallet i utvalg for ARESAM er like tydelig på at saken må få en verdig avslutning og at delvis opprettholdelse av kommunestyrevedtak er i tråd med dette.

Tre uker etter at dette vedtaket ble fattet, må det altså omgjøres.