OPPKU-lederen nedstemt av eget utvalg

Fikk ikke realitetsbehandlet forslag til økonomiplan.

Trond Hoseth (AP) fremmet følgende forslag under møtet i Utvalg for Oppvekst og kultur torsdag.

«Ber formannskapet se på muligheten for å prioritere en langsiktig løsning for kroppsøvingsareal i Hommelvik i løpet av økonomiperioden. Jfr, utfordringene i budsjettdokumentet.»

Forslaget ble stilt under temamøtet: Budsjett 2018 – Handlings og økonomiplan 2018 – 2021. Der skulle det være gruppevise drøftinger før det ble felles drøfting og oppsummering i Oppvekst og kulturutvalget.

En tredjedel av utvalget stemte imot å realitetsbehandle forslaget, j.fr Kommunelovens §34 1. ledd.i.

Dette viser protokollen fra møtet i torsdagens møte i OPPKU, som til nå i år har hatt åtte saker til politisk behandling.