Åpent brev om idrettshall i Hommelvik

FAU ved Hommelvik skole og FAU ved Hommelvik ungdomsskole sendte følgende brev til de 31 representantene som sitter i kommunestyret her i Malvik, og med kopi til kommunen, rådmann og til media den 19. november:

Det​ ​er​ ​et​ ​stort​ ​behov​ ​for​ ​en​ ​idrettshall​ ​i​ ​Hommelvik​ ​sentrum

Dagens​ ​situasjon
I Hommelvik sentrum er det en barneskole med 362 elever og en ungdomsskole med 266 elever. Disse to skolene har en liten hall, gymsalen i Hommelvik Idrettsbygg, som de deler på når de underviser i kroppsøvingsfaget. Idrettsbygget har et hallareal på ca. 250 m2, det er fra 1974 og tilfredsstiller ikke dagens behov.

Lite areal gjør at det er vanskelig å gjennomføre aktiviteter som krever mye plass, f.eks ulike typer ballspill. Det er vanskelig å aktivisere hele klasser på opptil 33 elever. Det er få eller ingen alternativer for tilpasset aktivitet til elever som ikke kan delta på planlagt gymopplegg (elever med skader, funksjonsbegrensninger etc.). For disse trengs det tilleggsareal med mulighet for å drive styrketrening, sykle på ergometersykkel, bruke romaskin etc.

Det er for liten plass til lagring av utstyr når mange aktører skal dele en liten hall (skoler, turn, kampsport mfl.). Det er dårlig tilrettelegging for elever som av ulike grunner trenger egen garderobe/dusj.

Bygget​ ​er​ ​altså​ ​for​ ​lite,​ ​uegnet​ ​for​ ​mange​ ​typer​ ​aktiviteter/idrett,​ ​det​ ​er​ ​nedslitt​ ​og​ ​med dårlig​ ​ventilasjon.

Krav​ ​til​ ​flere​ ​timer
I henhold til læreplanverket for Kunnskapsløftet skal barneskolen ha totalt 478 timer per år for 1.-7. trinn samlet. Ungdomsskolen skal ha totalt 228 timer per år. Tallet dobles for hver parallellklasse ved skolen. Alle timer er oppgitt i 60 minutters enheter.

Barneskolen​ ​disponerer​ ​idrettsbygget​ ​16,45​ ​timer​ ​per​ ​uke,​ ​mens​ ​læreplanen​ ​tilsier​ ​at de​ ​skulle​ ​hatt​ ​26​ ​timer​ ​per​ ​uke.​ ​Det betyr at barneskolen alene skulle ha disponert idrettsbygget nesten hele skoleuka. Ungdomsskolen disponerer gymsalen 14 timer per uke. Skolen har i år 10 klasser på ungdomsskolen (3 på 8. trinn, 3 på 9. trinn og 4 på 10. trinn).​ ​Elevtallet​ ​framover​ ​tilsier​ ​at de​ ​innen​ ​noen​ ​år​ ​vil​ ​være​ ​oppe​ ​i​ ​12​ ​klasser​ ​og​ ​på​ ​lengre​ ​sikt​ ​15​ ​klasser.​ ​Da​ ​sprenger de​ ​kapasiteten​ ​i​ ​gymsalen​ ​fullstendig.

Krav​ ​til​ ​større​ ​areal
Kroppsøvingsarealet i gymsalen er i dag ca. 250 m2. Barneskolen har 6 trinn med to paralellklasser og ett trinn med tre parallellklasser. Det​ ​vil​ ​si​ ​at​ ​barneskolen​ ​alene​ ​har​ ​et arealbehov​ ​på​ ​350-400m2.​ ​Rapporten «Struktur for oppvekst» presiserer arealbehovet i skolen (rapport levert av Norconsult i 2013). Side 29:

«4.6 KROPPSØVINGSAREAL I SKOLEN
Ved 1-7-skoler med inntil to klasserekker er det behov for en standard gymsal bestående av spilleflate, ett sett garderober, instruktørgarderobe og nødvendig
lagerareal. Arealbehovet summerer seg til netto ca. 350 m2. En 1-7-skole med tre til seks klasserekker har behov for to standard gymsaler med et
nettoareal på ca. 700 m2. Arealet inkluderer to spilleflater, to sett garderober, instruktørgarderobe og nødvendig lagerareal.»

Elevtallet​ ​stiger​ ​videre
Barneskolen og ungdomsskolen har i dag 628 elever (362 på barneskolen og 266 på ungdomsskolen). Den​ ​nye​ ​befolkningsprognosen,​ ​levert​ ​av​ ​Prognosesenteret​ ​10.
oktober​ ​i​ ​år,​ ​ ​viser​ ​at​ ​elevtallet​ ​vil​ ​øke​ ​med​ ​50​ ​elever​ ​til​ ​680​ ​elever​ ​de​ ​kommende​ ​fire årene​ (i 2021: 380 på barneskolen og 283 på ungdomsskolen).

Arbeidsgruppe​ ​har​ ​jobbet​ ​med​ ​dette​ ​før​ ​-​ ​uten​ ​resultat 

Det ble i 2015 satt ned en arbeidsgruppe for å se på behovet for idrettshall i Hommelvik sentrum. Konklusjonen den gang var at det var vanskelig å få nok undervisningstid i
Hommelvik Idrettsbygg. Arbeidsgruppa drøftet muligheten for å benytte ledig kapasitet i Sveberghallen til kroppsøving. Kostnader med buss, ekstra personal og tidsbruk gjorde at det den gang ble
frarådet. FAU ved de to skolene stiller seg bak denne konklusjonen.

Barn​ ​og​ ​unge​ ​sin​ ​helse
Forskning viser at barn og ungdom er stadig mindre fysisk aktive. Forskning viser også at fysisk aktivitet gir bedre læring og bedre psykisk helse. Vi har all grunn til å anta at fysisk
aktivitet fremmer det psykososiale miljøet blant elevene og at det kan føre til mindre frafall fra skolen når elevene blir eldre. Som​ ​foreldre​ ​er​ ​vi​ ​opptatt​ ​av​ ​å​ ​legge​ ​til​ ​rette​ ​for helsefremmende​ ​tiltak,​ ​for​ ​å​ ​prøve​ ​å​ ​stoppe​ ​utviklingen​ ​med​ ​mindre​ ​fysisk​ ​aktivitet, fedmeproblematikk​ ​og​ ​dårlig​ ​fysisk​ ​og​ ​psykisk​ ​helse.

Generell​ ​mangel​ ​på​ ​hall​ ​i​ ​Hommelvik
Hommelvik er et kommunesentrum og tettsted med en sterk økning i befolkningstallet. Dette lokalsamfunnet er avspist med en bitteliten gymsal. Det har medført at lag og foreninger har
hatt vanskelige forhold. Det er stor kniving om tidene i hallen. Det har også medført at presset på Sveberghallen er stort. Det er ikke særlig inkluderende at alle treninger i bla. håndball legges til en hall som krever at foreldrene både har sertifikat og bil! Ved å bygge en idrettshall i Hommelvik gir man alle lag og foreninger, som i årevis har aktivisert alle aldersgrupper og alle funksjonsnivåer i Hommelvik, et godt klapp på skuldra. Vi vet hvor viktig deres innsats er for helsen til våre barn.

Oppsummering
FAU​ ​ved​ ​Hommelvik​ ​skole​ ​og​ ​Hommelvik​ ​ungdomsskole​ ​ber​ ​om​ ​at​ ​det​ ​i​ ​Handlings-​ ​og økonomiplan​ ​2018–2021​ ​for​ ​Malvik​ ​kommune​ ​settes​ ​av​ ​midler​ ​til​ ​idrettshall​ ​i Hommelvik​ ​sentrum.

Med hilsen
Laila Mariann Furunes for FAU Hommelvik skole

Magni Fossbakken for FAU Hommelvik ungdomsskole

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Arbeidsområder for FAU

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Valgordninger

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. FAU velger sin leder, nestlder og sekretær. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlige.

Kilde: Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)