Godtar ikke å bli sensurert

Fremskrittspartiets medlem i Formannskapet i Malvik, Lill Harriet Sandaune, føler seg kneblet og sensurert av flertallet og deres støttespillere i Malvik Formannskap.

Det var under formannskapets møte mandag at Sandaune, på vegne av FrP og Høyre, fremmet et forslag i saken om interkommunalt samarbeid om infrastruktur, at flertallet ikke ville behandle forslaget Sandaune stilte.

Fikk ikke stille forslag

Hvis et politisk utvalg ikke voterer over et forslag kommer ikke forslaget med i protokollen. Det føler Sandaune er sensur av politiske motstandere.

– Jeg føler at flertallet i Formannskapet knebler opposisjonen og ikke lar oss stille de forslag vi vil, sier Lill Harriet Sandaune etter mandagens møte i Malvik Formannskap.

– I denne saken kommer det tydelig fram av sakspapirene at man for det første ikke greier å skaffe kompetente ansatte på en del områder når man som oss er en liten kommune. I tillegg viser rådmannen til en del stordriftsfordeler. Og det er jo nettopp dette vårt forslag handler om.

– Derfor føler jeg at jeg blir sensurert av flertallet når de mener vårt forslag ikke har noe med saken å gjøre. Vi frykter nemlig at med for mange oppgaver delegert til ulike IKS (Interkommunalt samarbeid), kan vi lett miste kontrollen.

– Det kan da bli et demokratisk problem, sier Lill Harriet Sandaune, som nå vurderer om hun skal sende behandlingen av saken og forslaget inn til lovlighetskontroll.

– Å gjennomføre en votering over om forslaget kan voteres over, det opplever jeg som knebling. Og nettopp derfor fikk vi med forslaget vårt i protokollen, hvor også flertallets merknader står.

– At vi i tillegg må argumentere for å få forslaget med i protokollen blir for meg helt feil og oppleves som maktmisbruk av posisjonen. At Venstre er med på dette er også skuffende sier Sandaune.

Fem mot to 

I protokollen fra mandagens møte i Formannskapet heter det:

Det ble votert over om det kunne voteres over endringsforslagenes punkt 2 og punkt 3, i denne saken.

Stemmetallet ble 5 mot 2, og det skal ikke voteres over punkt 2 og punkt 3 i endringsforslaget under denne saken.
Det ble votert over om det kunne voteres over endringsforslagenes punkt 1, under denne saken.
Enstemmig vedtak for at dette punktet kan behandles.

1. Formannskapet mener at interkommunale samarbeid om viktige kommunale oppgaver bidrar til å flytte for mye makt og myndighet bort fra folkevalgte organ. Formannskapet vedta derfor at det ikke skal inngås interkommunalt samarbeid om infrastrukturområdet

Protokolltilførsel fra ordfører:
Saken omhandler hvorvidt Malvik kommune skal bruke 50 000 kr. på å utarbeide en mulighetsstudie.
Spørsmål om kommunesammenslåing må anses å være klart utover dette punktet på dagsorden.

Innstillingen ble satt opp mot punkt 1 i endringsforslaget.

Innstillingen vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer.

Formannskapet vedtar at rådmannen, i samarbeid med Trondheim, Melhus, Stjørdal og
Skaun kommuner, utarbeider en mulighetsstudie om interkommunalt samarbeid innenfor
infrastrukturområdet.

Protokolltilførsel fra Ingrid Aune (AP), Torgeir Anda (V), Matz Ulstad (AP), Rakel Trondal (SV) og Ole Herman Sveian (SP):
– Formannskapet oppfatter at mulighetsstudien primært omfatter infrastruktur som vann,
avløp og vei/gatelys.
– Saksdokumentet er likelydende i de fem kommunene og er således ikke å betrakte som
uttrykk for situasjonen i Malvik spesifikt.

Demokratisk

Ordfører Ingrid Aune (AP) sier Sandaune framstiller saken feil.

– Slik jeg oppfatter det forsøker Sandaune å framstille at hun ble nedstemt som at hun ikke fikk ytre seg. Det er feil: Sandaune ble gitt mye tid og mulighet til å ytre seg om forslagene skulle realitetsbehandles i møtet, og jeg vil anslå at vi brukte vel 40 minutter på dette. Hun fikk derimot ikke viljen sin, men ble nedstemt. Sånn er demokratiet, sier Ingrid Aune.

– Kommuneloven er klar på at realitetsvedtak ikke kan treffes i en sak/forslag dersom møteleder eller en tredel av de møtende medlemmer i et folkevalgt organ motsetter seg sette.

– Det var tilfelle i går da samtlige bortsett fra de to forslagsstillerne mente at to av tre forslag ikke hadde rimelig sammenheng med saken som stod på dagsorden til behandling (hvorvidt kommunen skal bevilge 50.000 kr til å delta i en mulighetsstudie om samarbeid om vann og avløp).

– Om Sandaune likevel føler seg uriktig behandlet av formannskapet vil jeg oppfordre henne til å be om en lovlighetsvurdering av behandlingsmåten, sier ordføreren i en kommentar.

Les også:

Ønsker samarbeid med nabokommunene om flere oppgaver.

Krever folkeavstemning