Alle som søkte fikk midler

Malvik kommune utlyste tidligere i år ekstra midler for tilskudd til lekeplasser og grendahus.

Dokumenter Malviknytt.no har fått tilgang til viser at det etter søknadsfristens utløp kom inn 18 søknader med en samlet søknadssum på kr 435.000.  Tilgjengelige midler var kr 200.000,-.

Nå er søknadene ferdig behandlet og det er mange gode tiltak det er søkt midler til. På grunn av begrensede midler får alle søkere et lavere tilskuddsbeløp enn de har søkt om.

Disse har søkt og får midler

Sveberg Vel

For lekeplassen ved Bjørnmyra 2 søker de om midler til å dekke ny støtsand, veiduk og leie av maskin for å planere området fint.

Totalt: 32.995,-

Mostadmark samfunnshus

Det er oppdaget lekkasje i taket på samfunnshuset. I beste fall må en del takplater skiftes, i verste fall hele taket. I tillegg må det settes opp en ny pipehatt slik at lekkasjen rundt pipen blir eliminert. Kostnadsoverslag Pipehatt: 12.000,- Tetting av taket 20.000,- Evt 60.000,- for nye takplater.

Muruvik Velforening

Muruvik velforening ønsker å oppgradere uteområdet rundt Muruvikstua slik at området kan brukes til lek. Planen er å bytte ut to husker som er ødelagt og sette opp en ny vippe.

Det må brukes gravemaskin til å planere ut matjord på området der det ikke vokser plen og legge grus på øvrig område og legge sikkerhetssand under lekestativene.

Kostnadsoverslag kr. 24 855,-

Mostadmark velforening

Søker om midler til to små fotballmål, bålpanne, materialer til sandkasse, fire benker/bord, basketballkurv, fugleredehuske. Gravemaskin til sandkassa.

Kostnadsoverslag ca kr. 40000,-

Karlstad Velforening

Søker om midler til re-etablering av lekeplass i boligfeltet. Totale kostnad på lekeplassen inklusivt alle kostnader kr 154 208.75,-

Jamthaugveien huseierlag A/L

Har søkt om ny sklie til huset, Vippedyr, Vippehuske og to nye benker med bord.

Total ca. 27850,- pluss moms og frakt

Smiskaret Vel

Velforeningen har planer om å oppgradere fire lekeområder og en fotballbane. Det vil anslagsvis koste minimum kr 150.000 pr lekeplass. Det er da snakk om å bytte lekeapparater, klatretårn, huskestativ, sandkasser, nye underlag osv. Dette arbeidet må fordeles over flere år.

De søker om midler til oppgradering av fotballbane, stipulert til kr. 82.000,- i 2017.

Sentrum Vel

Søker om tilskudd til lekeplassen i Danielstrøa. Lekeplassen er kommunens eiendom og trenger sårt oppussing. De har spurt om å få overta noe av utstyret fra de nedlagte barnehagene i Hommevik.

Søker om kr 25.000,-

Ålia velforening

Ålia velforening består av 54 husstander, hvorav mange småbarnsfamilier. Lekeplassen trenger en oppgradering for å fortsatt kunne fungere som et møtested for velforeningens familier. Kostnadsoverslag kr 24.598,-

Solbakken Vel

Søker om oppgradering av lekeplass og fotballbane i Nedre Solbakken der lekeplassen og fotballbanen bærer preg av tidenes tann og det er behov for vesentlige oppgraderinger.

Klatrevegg samt tak over lekehus 18 000,- Sandkasse 5000,- Oppgradering av fotballbane 10 000,- Sum kr 33 000,-

Vidsjåvegen Vel

Vidsjåvegen Vel består av 14 boenheter. Da gata ble etablert, ble det bygget en lekeplass som man nå ønsker å gjøre mer attraktivt for unge voksne, samtidig som det fortsetter å være et sted hvor de omkringliggende barnehagene tilbringer tid.

Innkjøp av en ny benk, i dag står det en der, men det er litt lite. Planering og planting av plen og bygging av Gapahuk.

Sum 50.000,-

Langåsen Velforening

Hva det er søkt om tilskudd til kommer ikke fram av dokumentene vi har fått tilgang til. Se tildeling i egen tabell, nederst i saken.

Nonstadlaget

Har etter krav fra Trøndelag Brann og redningstjeneste malt med brannhemmende maling i rømningsvei, branncelle i kjeller ved utgangsdør, branndør med panikkbeslag i kjeller.

De har også kjøpt inn brannslange. Nonstadlaget ønsker å fortsette med dette arbeidet, det koster dessverre en del penger, men er helt nødvendig.

De ønsker nå å kjøpe branndør med panikkbeslag og pumpe til hoveddør. Kostnadsoverslag ca. kr 29.000,-

Ungdomslaget Vidar

Golvet i Storsal og inngangspartiet på Vidarhall er utslitt. De ønsker i første omgang å slipe golvet en siste omgang i storsal, deretter lakkere da dette enda var mulig, samt at vi ønsker å skifte golv i inngangsparti.

Kostnadsoverslag gulv i inngangsparti ca kr 25.000,- gulv i storsal ca kr 35.000,- Samlet kr 60.000,-

Saksvik Velforening

Søker om midler til oppgradering av lekeplass som er på ca 1000m2. Denne trenger sårt en oppgradering slik at flere nyinnflyttede småbarnsfamilier får lyst til å ta den i bruk.

De søker om tilskudd til nytt gjerde, basket stativ eller fotballmål, nytt underlag og utskifting av sikkerhetssand under lekeapparater.

Totalt kr 80.000,-

Selbuveien velforening

Ønsker å oppgradere lekeplassen med nye lyskastere i LED. Det vil bli bedre forhold for skoleklassene og de som bor der med god belysning. Dissene er flittig brukt, så underlaget begynner å bli tynt og mindre fallsikkert, sandkassesanden er for hard og ikke så god å leke med. UFO-disse er et ønske fra barna, det er plass til flere unger i denne, så flere kan bruke den samtidig.

Kostnadsoverslag ca. 40.000,-

Nesbakkan Vel

Velforeningens lekeplass og samlingspunkt har behov for økonomiske midler for utbedring av eksisterende fotballbane. Denne benyttes også som skøytebane vinterstid. Utfordringen er at det er store nivåforskjeller på banen. Det er begrenset med tilbud til eldre barn/ungdom. Det ønskes derfor midler til innkjøp av bordtennisbord, da dette er ett av flere ønsker fra ungdommene.

Totalt kr 24.500,-

Sveberg Panorama Velforening

«Sveberg Panorama» ligger på Sveberglia i Malvik og består av til sammen 13 eneboliger og en firemannsbolig. Tilknyttet boligene er en lekeplass med opparbeidet plen, men uten andre lekeapparater enn en sandkasse og en liten gynge for småbarn.

Søker om midler til lekeborg og klatrestativ, til sammen kr 12.780,-

Slik er midlene fordelt:

(saken fortsetter under bildet)

Egne vilkår for tilskuddene

Beløpet vil bli krevd tilbakebetalt til Malvik Kommune dersom vilkårene for tilskuddet ikke overholdes.

Tilskuddet utbetales med følgende vilkår:

  1. Pengene skal brukes til omsøkt prosjekt. Vesentlige endringer av prosjektet må avklares med kommunen.
  2. Dugnad er en viktig egeninnsats og regnes som lagets egenandel i prosjektene. Pengene som tildeles skal benyttes til innkjøp av varer og tjenester. Det må framlegges kvittering på dette i rapportering.
  3. Noen lekeplasser har Malvik kommune som grunneier. I slike tilfeller kan det være nødvendig å inngå en avtale om bruksrett. Vi vil ta kontakt med dem det gjelder.
  4. Innen 31.12.2018 må det leveres en kortfattet rapport på hvordan midlene er benyttet.

Rapporten skal inneholde saksnr og en kort beskrivelse av hva som er gjort.

  • Gjerne litt om hvordan arbeidet gikk, hvor mye dugnad som er gjennomført, spesielle utfordringer og lignende.
  • Gjerne med noen bilder som viser resultatet
  • En kostnadsoversikt med vedlagte kvitteringer

Kommunen gjør oppmerksom på at en del av tiltakene kan være søknadspliktige iht. plan og bygningsloven. Velforeninger og lag oppfordres til å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan og annet offentlig regelverk som kan være aktuelt. Kommunen anbefaler også at det sjekkes om tiltaket er i tråd med private avtaler som grunneieravtaler eller lignende.