Ønsker samarbeid med nabokommunene om flere oppgaver

Vil samarbeide med Melhus, Skaun, Stjørdal, Klæbu og Trondheim.

Rådmannen i Malvik ønsker å delta i et samarbeid med Trondheim, Melhus, Stjørdal og Skaun kommuner om å utarbeide en mulighetsstudie for interkommunalt samarbeid innen infrastrukturområdet.

Samarbeidsmodeller

Etter initiativ fra administrativt nivå i Melhus kommune, har kommunene Malvik, Stjørdal, Skaun og Trondheim meldt interesse for å se nærmere på mulighetene for å etablere et interkommunalt samarbeid innen infrastrukturområdet.

Mulighetsstudien skal vurdere ulike samarbeidsmodeller, styringsstruktur, hvilke virksomhetsområder som bør inngå og foreslå omfang og fremdrift for eventuelt videre utredningsarbeid.

Innen infrastrukturområdet har Malvik kommune i dag formelt samarbeid med Trondheim kommune innen vannforsyning. Erfaringene er gode og rådmannen ser at flere stordriftsfordeler kan oppnås ved å utvide samarbeidet ytterligere. Kompetanse, ressurser, anlegg og utstyr kan bli utnyttet bedre ved samarbeid enn om hver enkelt kommune løser sine oppgaver hver for seg.
Slik kan man få best mulig tjenester til lavest mulig pris.

Som konkrete eksempler på samarbeid nevner rådmannen i et notat:
– Trondheim leverer vann til Malvik.
– Felles gjensidig reservevannforsyning for Melhus og Trondheim.
– Melhus skal overføre avløpsvann til renseanlegg i Trondheim.
– Malvik drifter en brøytestikkemaskin som eies av Stjørdal, Meråker og Malvik.
– Felles renovasjonsløsninger for Trondheim og Klæbu.
– Klæbu skal få reservevann fra Trondheim og overføre sitt avløpsvann til renseanlegg i
Trondheim.

Sliter med rekruttering

Rådmannen argumenterer i sin utredning med at innen det kommunaltekniske området har man i lengre tid slitt med rekruttering. Resultatet er at mange kommuner ikke har tilstrekkelig kompetanse og/eller kapasitet på forvaltningssiden til å
løse de oppgavene man står ovenfor. Ved å inngå formelt samarbeid får man utnyttet det regionale kompetanse- og arbeidsmarkedet.

Kostnaden for utarbeidelse av mulighetsstudien er anslått til 250.000 kroner. Kostnaden fordeles likt mellom de fem deltakende kommunene, slik at Malvik kommunes bidrag blir 50.000 kroner. Kostnaden er foreslått dekket innenfor vedtatt budsjett.

Mulighetsstudien skal være et beslutningsgrunnlag for videre politisk behandling. Rådmannen anbefaler derfor at det utarbeides en mulighetsstudie om interkommunalt samarbeid innen infrastrukturområdet. Anbefalingene i mulighetsstudien legges frem for videre politisk behandling medio 2018.

Formannskapet skal ha saken oppe til behandling mandag 13.november.