Et budsjett for økonomisk trygghet

Rådmannen i Malvik la fredag formiddag fram sitt forslag for det kommunale budsjettet for 2018 og Handlings- og økonomiplan for perioden 2018-2021.

En historisk milepæl

For første gang i historien passerer Malvik kommune én milliard i driftsinntekter.

– Det er ei grense som er passert og det opplegget vi nå foreslår viser at vi har en driftsinntekt på 1.000.400.000,- (en milliard 400.000,-) og det tallet har aldri vært større for Malvik sin del, sa rådmann Carl-Jakob Midtun.

– Jeg vil si det er et moderat opplegg som ikke vil gi de store økningene for den enkelte, men ett opplegg som gjør kommunen i bedre stand til å takle den utviklingen som kommer. Det blir flere barn og vi blir flere gamle eldre som etter hvert har behov for kommunale tjenester.

– Dessuten skal vi i planperioden 2018-2021 invester for én milliard i vann, avløp og nye skoler og barnehager. Derfor er det også viktig å bygge opp en buffer for framtida, sa Midttun da han la fram budsjettet.

Moderat og nøkternt.

Budsjettet for 2018 er bygd på rammetilskudd og skatteinntekter. Disse har en økning på 0,6 % for kommende år. Malvik har i tillegg mistet 1,9 millioner i veksttilskudd kommende år.

Det fremlagte opplegget til budsjett legger an til et økonomisk handlingsrom på 14,3 millioner, hvor Rådmannen foreslår å bruke 10,1 millioner til en økonomisk buffer for framtida.

Budsjettet legger også opp til at det skal bespares og effektiviseres for 5,2 millioner det kommende året.

Lav prisøkning på kommunale tjenester

Budsjettforslaget for 2018 gir en moderat økning i de kommunale avgiftene på ca 2,6 %. Dette er deflatortallet fra statsbudsjettet som er basert på lønns- og prisvekst neste år.

Dette medfører at opphold i SFO, kontingent i kulturskolen, og for leie av kommunale idretts- og kulturbygg blir ca 2,6 % dyrere enn i dag.

Opphold i barnehage justeres etter forslaget i statsbudsjettet til kr 2.910 for heltidsplass.

Eiendomsskatten opprettholdes på 4 promille.

Tomtesalget finansierer

Det er tomtesalg i Svebergmarka som skal være med på å finansiere mye av utbygginga i Malvik de nærmeste fire årene.

Av nye innvesteringer de nærmeste årene er det Vikhammer ungdomsskole som har et kostnadsbilde på 228,8 millioner med oppstart i 2018 og som forventes være klar til bruk ved skolestart 2019/20.

Ny Vikhammer barnehage har et kostnadsanslag på 62,6 millioner og en ombygging av Sveberg skole vil koste i underkant av sju millioner. Det er økt elevtall og tilrettelegging for elever med særskilte behov som er bakgrunnen for investeringen.

Totalt skal Malvik kommune investere 360 millioner i ny og bedre vanntilførsel og 138 millioner i nytt avløp og renseanlegg i budsjettperioden.

Forslaget til budsjett og økonomiplan skal legges fram for Formannskapet 6.desember og skal behandles av kommunestyret den 18.desember.