Inviterer Malvik-bøndene til samarbeid

Nye Veier AS har inviter Malvik bondelag til samarbeid for å erstatte tapt dyrkajord hvis ny travpark legges til Malvik.

Dette skriver Nye Veier på sine hjemmesider.

INVITERER BØNDER TIL SAMARBEID

Nye Veier inviterer til samarbeid for å erstatte tapt dyrkajord hvis ny travpark legges til Malvik.

I et brev til Malvik Bondelag skriver Nye Veier at de gjerne vil «planlegge og tilrettelegge for erstatningsarealer for tapte landbruksarealer.» Veiselskapet ønsker også åpen dialog med berørte grunnieiere for å finne løsninger som begrenser jordbeslaget, heter det i brevet.

– Svekker jordbruket
Malvik Bondelag mener på sin side at jordbruket i kommunen vil bli svekket med det planlagte travanlegget, i tillegg til utvidelsen av E6.

Bondelaget har også uttalt seg kritisk til avtalen Nye Veier har inngått med Midt-Norsk Travforbund. Avtalen går ut på at steinmasser fra ny Væretunnel leveres til travparken hvis den blir etablert på Leistad (Østre Bjørnstad).

I så fall bidrar veiselskapet til at det bygges ned enda mer dyrka mark i et område som blir sterkt berørt av E6-utbyggingen, mener Malvik Bondelag.

– Tar ikke stilling
I sitt svar til bondelaget viser Nye Veier til mandatet fra Stortinget. Her går det fram at selskapet skal utføre «helhetlig og kostnadseffektiv hovedveiutbygging, ved forbedring av den samfunnsøkonomiske nytten».

Ifølge Nye Veier er avtalen om steinleveranser i samsvar med mandatet fordi den utnytter synergier mellom veiselskapets oppdrag i Trøndelag og travforbundets lokaliseringsvedtak.

I brevet til Malvik Bondelag understreker imidlertid Nye Veier at selskapet ikke tar stilling til hvor den nye travparken blir liggende.

– Men dersom vedtaket i Midt-Norsk Travforbund ender med en revidert kommunedelplan og vedtatt reguleringsplan for Mavik travpark på eiendommen Østre Bjørnstad, så vil Nye Veier forsøke å realisere disse synergiene til beste for samfunnet, heter det.