Norsk kylling nærmere Orkanger

Fylkeskommunen er positiv til å omregulere dyrkajord til industriformål.

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag vedtok tirsdag å ikke komme med innsigelse til planene om å omregulere Furumoen, og det er dermed ingenting til hinder for etableringen av Norsk kylling på Orkanger.

Fylkesrådmannen anbefalte i utgangspunktet innsigelse, men et forslag fremmet av Gunn Iversen Stokke (SP) og Torhild Aarbergsbotten (H) på vegne av SP, H og FrP ble vedtatt med åtte mot to stemmer.

MDG og SV stemte for rådmannens anbefaling.

Anbefalte andre områder

Fylkesrådmannen hadde innstilt på at det ble fattet vedtak ut fra ny kunnskap om planområdet, mål i vannforskriften og regional plan for vannforvaltning vannregion Trøndelag samt fylkeskommunens vedtatte strategiplan 2016-2019.

Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag fylkeskommune mente at de samlede miljøkonsekvensene ved utbygging av Furumoen er for store. Fylkesrådmannen gikk inn for at fylkeskommunen skulle varsle innsigelse til kommunedelplan for næring på dette punktet og inngi innsigelse til en eventuell reguleringsplan for området. Slik bør det ses etter mindre konfliktfylte alternativer i regionen.

Gikk inn for Furumoen

Innstillingen ble satt opp mot forslag fremmet av Stokke (SP) og Aarbergsbotten (H). Innstillingen fikk to stemmer (MDG, SV) og falt mot åtte stemmer (Sp, A, Krf, H, FrP) og ble vedtatt.

Der heter det at Fylkesutvalget viser til at Fylkeskommunen aksepterte industri på Furumoen i sin uttalelse til kommuneplanen fra 2014, og står fast ved sin holdning i saken.
Fylkesutvalget vurderer at regionale næringshensyn veier tyngre enn ulemper i forhold til annet planverk. Fylkesutvalget viser til at fylkesmannen har trukket sin innsigelse hva angår jordvern. Fylkesutvalget har derfor ingen innsigelser til omregulering av området.

Kommunen bør ha et spesielt fokus på konsekvenser i vannforekomsten slik at det på best mulig måte settes i gang avbøtende og kompenserende tiltak, slik at dyreliv og biologisk mangfold blir ivaretatt.

Fylkesutvalget ber Fylkesrådmannen planlegge revidering av arealstrategien, og at den vil favne hele Trøndelag og at den drøfter hvilke områder som er minst like konfliktfylt i forhold til jordvern, vanndirektiv, biologisk mangfold, klima med videre.

Med dette vedtaket er en etablering av Norsk kylling sin nye fabrikk på Orkanger like realistisk som i Malvik.

LES OGSÅ: Fylkesmannen snur: – Norsk kylling får tomt i Orkdal

LES OGSÅ: Kyllingfabrikken nærmere Malvik