Midler til skogbruksplan

Fylkesmannen gir midler til Skogbruksplan i Malvik, Stjørdal og Meråker.

Sommeren 2017 ble det etablert en styringsgruppe av skogeierrepresentanter for samarbeid om et skogbruksplanprosjekt i Malvik, Stjørdal og Meråker.

Dagens skogbruksplanarbeid og miljøregistreringer i skog (MiS) ble gjort i Malvik (skogbruksplan i 2006 og MiS i 2004/2006), i Stjørdal (skogbruksplan i 2008/2009 og MiS i 2002/2003) og i Meråker (skogbruksplan i 1991 og MiS i 2004)

Styringsgruppa består av leder Jens N. Jenssen, medlemmer: Jan Dahl, Atle Stenmo, Olav Roan og Per Ivar Fossen.
Sekretariat for skogbruksplansamarbeidet i Malvik, Stjørdal og Meråker er: Kjetil Tolvstad, Stian Almestad og Anne Haneborg som er skogbruksansvarlige i de tre kommunene.

Krav om nøkkelbiotoper ble innført gjennom Levende Skog Standard og er fra 2010 videreført gjennom Norsk PEFC Skogstandard.

For å finne ut hvilket omfang skogbruksplanprosjektet må eller bør ha, er det viktig å få klarhet i kvaliteten på eksisterende MiS-kartlegginger. Styringsgruppa har opprettet et forprosjekt og innhentet tilbud fra Allskog på en kvalitetskontroll
av eksisterende nøkkelbiotoper. Rapporten fra denne kvalitetskontrollen vil danne et viktig grunnlag for videre arbeid med et hovedprosjekt hvor det skal utarbeides nye skogbruksplaner.

Styringsgruppa har søkt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om tilskudd på inntil kr 43 750,- dette for å dekke deler av kostnaden knyttet til Malvik.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har vurdert søknaden i forhold til Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer, underliggende rundskriv, tildelingsbrev fra Landbruksdirektoratet.

Vurdering av søknaden er gjort i dialog med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i og med at det nå utarbeides en ny hovedplan for skogbruksplanlegging for Trøndelag.
Med bakgrunn i alderen på registreringene i Malvik, kravet om gjennomgang av registreringene etter senest 15 år og det lokale initiativet for å få utarbeidet nye skogbruksplaner mener Fylkesmannen i Sør-Trøndelag at det er fornuftig å etablere et forprosjekt for blant annet å få klarhet i kvaliteten på nøkkelbiotopene.

Kunnskap om dette vil være avgjørende for at prosjektgruppa skal kunne designe innhold og organisering av et hovedprosjekt på en hensiktsmessig måte.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er derfor positivt innstilt til søknaden og innvilger kr 43 750,- til styringsgruppa for skogbruksplan i Malvik, Meråker og Stjørdal for å dekke deler av kostnadene med en kvalitetskontroll av eksisterende nøkkelbiotoper i Malvik i forprosjektet.

Fylkesmannen har satt følgende vilkår:

Det forutsettes at forprosjektet/kvalitetskontrollen av nøkkelbiotopene gjennomføres i tråd med de foreløpige nasjonale retningslinjene for revisjon av MiS slik de nå foreligger.

Det forutsettes at det i rapporten fra kvalitetskontrollen opplyses hvilke tilleggs registreringer som må gjøres ved en revisjon av MiS for å tilfredsstille NiN tilpasset målestokk 1:5000.

Det forutsettes at underlaget for rapporten fra kvalitetskontrollen gjøres tilgjengelig for styringsgruppa til bruk i tilbudsinnhenting i et hovedprosjekt.

Eventuelle endringer i forprosjektet skal godkjennes av Fylkesmannen.

Tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra styringsgruppa vedlagt rapport fra kvalitetskontrollen og kopi av fakturaer fra Allskog.