Statsbudsjettet: Vekst i de kommunale inntekter

Vekst i kommunens frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,4 prosent.

For Malvik sin del er tallet 2,2 %, noe illustrasjonen nedenfor viser. Malvik får 708,2 millioner i overføring, noe som er en økning på 22 millioner i forhold til i fjor. (Saken fortsetter under bildet)

Slik leser du tabellen:

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2015

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2015 i kroner per innbygger

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2015

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2017, 1000 kroner

Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2016 til 2017, nominelle tall i 1000 kroner

Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2016 til 2017, nominell prosentvis vekst

Les om Statsbudsjettet for Trøndelag her (Ekstern lenke)

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Trøndelag i 2016 utgiftskorrigerte frie inntekter litt under landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

I Trøndelag hadde 23 av 48 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet1. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i dagens Sør-Trøndelag hadde i 2016 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 4,5 prosent av driftsinntektene, mens gjennomsnittet for kommunene i dagens Nord-Trøndelag var på 2,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 4,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i dagens Sør-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 72 954 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2016, mens kommunene i dagens Nord-Trøndelag i gjennomsnitt hadde en netto lånegjeld på 79 536 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet var 63 977 kroner per innbygger.