Ordføreren var habil

Fylkesmannen har foretatt Iovlighetskontroll med hjemmel i kommuneloven av Malvik kommunes revidering av eierskapsmelding i Malvik kommunestyre den 27.03.2017.

Kravet om Lovlighetskontroll vedrørende ordførerens habilitet ble fremmet av representantene Per Walseth (PP), Anders F. Nordhaug (H) og Torgeir Anda (V).

Fylkesmannen konkluderer med at ordføreren var habil i saken, men at det foreligger saksbehandingsfeil. Feilen har ikke ført til ugyldighet, skriver Fylkesmannen i et brev til Malvik kommune.

Sakens bakgrunn
Fylkesmannen har foretatt en lovlighetskontroll (lovlighetsklage) av vedtak om revidering av eierskapsmelding. En eierskapsmelding er et overordnet politisk Styringsdokument for kommunens virksomhet som er lagt til selskaper og samarbeid. Den gir en oversikt over kommunens eierinteresser, de politiske og juridiske styringsgrunnlag, samt en selskapsstrategi knyttet til de ulike
selskapene.
Saken gjelder om hvorvidt ordfører Ingrid Aune var habil til å fatte vedtak i saken. Før Aune tiltrådte som ordfører jobbet hun som sjef for samfunns- og myndighetskontakt i Trønderenergi AS som er ett av selskapene hvor Malvik kommune har en eierandel.

Aune tiltrådte som ordfører den 12.10.15 og har fra den tid hatt permisjon fra stillingen i Trønderenergi AS.
Aunes habilitet ble først tatt opp som tema i formannskapet som konkluderte med at hun var habil ved behandling av eierskapsmeldingen. Da saken skulle behandles av kommunestyret ble spørsmålet om habilitet på nytt reist. Ordfører ønsket å utsette behandlingen av eierskapsmeldingen hvis kommunestyret ønsket å vurdere hennes habilitet. Det ble så foretatt en votering om
kommunestyret ønsket en diskusjon om Aunes habilitet.

Flertallet var i mot en slik diskusjon.

Etter at Aune opplyste formannskapet om en mulig habilitetskonflikt ble temaet vurdert i tråd med loven. Derimot ble det ikke opplyst ovenfor kommunestyret at
det forelå en mulig habilitetskonflikt. Kommunestyret skulle her ha tatt stilling til spørsmålet på selvstendig grunnlag.

I og med at kommunestyret visste at habiliteten tidligere var blitt diskutert er saksbehandlingsfeilen her av mindre alvorlig grad. Dette sett i lys av vedtakets innhold så er det lite sannsynlig at
feilen har virket bestemmende på eierskapsmeldingens innhold.

Saksbehandlingsfeilen innebærer ikke ugyldighet i denne saken, skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag