Turtoalett ved ABRA-Hallen

Se her hvor Rådmannen vil bygge publikumstoalettene på Stavsjøen.

Rådmannen innstiller til Formannskapet at Malvik kommune bygger et nytt offentlig toalett ved Stavsjøen og at dette legges til den kommunale eiendommen ved hovedinngangen til ABRA-Hallen på Sveberg.

I sin innstilling til Formannskapet foreslår Rådmannen at det bygges et publikumstoalett for Stavsjøområdet, beliggende nord for Abrahallen innenfor en investeringsramme på 300 000 kroner inklusive merverdiavgift.
Økt finansieringsbehov til dette prosjektet på 200 000 kroner løses ved en omdisponering av avsatte midler knyttet til tyverisikring i budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.

Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorreksjoner og tiltaket gjennomføres snarest mulig med tanke på åpning i løpet av 2017. (Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon fra saksfremlegg

Bakgrunn
I kommunestyremøtet den 29.09.2016 ble det etter en interpellasjon fra representanten Eva Lundemo (H) vedtatt følgende:
Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å etablere et nytt toalett på Stavsjøen i tråd med krav som Mattilsynet stiller, og ber om at rådmannen innarbeider dette i sitt forslag til
budsjett for 2017. I tråd med vedtaket innarbeidet rådmannen finansiering av et slik tiltak i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2017.

Rådmannens forslag til investering med tilhørende finansiering knyttet til dette tiltaket ble vedtatt i kommunestyrets møte den 12.12.2016, med en bevilgning på 100 000 kroner i 2017.

Alternative løsninger og plassering
Det er gjennomført befaring i det konkrete området med representanter fra Eiendomsservice, FDV/kommunalteknikk og Kultur. Som det fremgår av kartskissen under, er to
konkrete plasseringer vurdert som aktuelle. I tillegg har det vært dialog med eiersiden i Abrahallen for å avklare mulig etablering i tilknytning til denne.
I alternativene 1 og 2 forutsettes universell utforming, tilrettelagt for handikappede.

Skjermdump fra saksfremlegg