Delte meninger om travbane

Etter søndagens vedtak i Midt-Norge travforbund om å gå inn for Malvik som lokasjon for den nye travbanen i Trøndelag har debatten gått høyt blant annet i sosiale media, for eller mot travbane i Malvik.

Til syvende og sist er det kommunen som skal godkjenne en reguleringsplan for området. Malviknytt har i løpet av mandag kontaktet alle partiene i Malvik kommunestyre med følgende spørsmål:

– Hvordan stiller du og ditt parti seg til de planene som nå er skissert for det nye travanlegget?

– Jordvern er bragt inn som et motargument mot anlegget, men det er også sagt at det skal finnes erstatning for eventuelt den dyrkamark som blir bygd ned. Hva mener du om dette?

– Hva betyr det å få et travsportsanlegg for Midt-Norge hit til Malvik?

– Hvilke utfordringer, utenom jordvern, ser du med planene?

– Hvilke fordeler medfører disse planene for kommunen?

Delte meninger i Malvik

Vi har spurt gruppelederne for alle 10 partiene i kommunestyret i Malvik.

Randi Eikevik i Fokus Malvik sier hun er positiv- og ikke minst da det skal finnes erstatning for den eventuelle dyrkamarka som blir bygd ned.

– Fantastisk for Malvik kommune å få et slikt anlegg, jeg ser flere positive ringvirkninger av at dette skjer. Sysselsetting, bosetting, ringvirkninger for ulike næringsaktører blant annet.

– Ser ikke flere utfordringer enn andre etableringer ville skapt og som er absolutt overkommelige.

– Dette vil skape inntekter i form av ulike næringsaktører som vil kunne etablere og skape arbeidsplasser i kommunen, sier Randi Eikevik.

Fullt så begeistret er ikke Astrid S. Dalhaug fra KrF.

– Malvik KrF har programfestet jordvern i det aktuelle området, så det er ikke aktuelt. Men travbane på annet egnet sted i Malvik er vi i utgangspunktet positiv til, det er mange som driver med hest i Malvik, skriver Astrid S Dalhaug i Malvik KrF som svar på våre spørsmål.

Ønsker aktivitet velkommen

– Malvik Høyre har programfestet at vi skal være en garantist for den private eiendoms og disposisjonsrett ovenfor grunneiere. Etter det Malvik Høyre er kjent med, foreligger det i dag en opsjonsavtale med den aktuelle grunneieren om kjøp av tomt som skal huse den planlagte travbanen. Medlemmene i Malvik Høyre har gitt de folkevalgte i oppgave å sørge for bistand ved utvikling av nye tomte og næringsarealer. Vi mener at kommunen skal være en medspiller og samarbeide med grunneiere og sørge for at attraktive næringstomter finnes i alle deler av kommunen. Når det er sagt, er nok saken litt mer nyansert og vi kan ikke og ønsker ikke å forhåndsgodkjenne en reguleringsplan, før denne foreligger til politisk behandling, skriver gruppeleder for Malvik Høyre som svar.

– Selvfølgelig skal vi ha et sterkt jordvern, og Malvik Høyre mener man skal verne om dyrket mark. Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt, og er derfor glad for at en av forutsetningene for prosjektet er at tilsvarende areal skal bygges opp andre steder.

Vi vil forsikre oss om at etablering av ny dyrka-mark skjer i dialog med både fagmiljø og landbruksorganisasjoner, og at etableringen av dette nye dyrkingsarealet gjøres ved hjelp av både matjord og undergrunnsjord fra det omregulerte arealet.

– Malvik Høyre ser muligheten for at dette kan gi inspirasjon for utvikling av flere og større arealer. Vi mener kommunen, på linje med fylkesmannen skal bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer og legge til rette for næringsutvikling og innovasjon. Dette bør også gjøres i samarbeid med andre regionale og lokale aktører.

– Vi ønsker aktivitet og ny næring hjertelig velkommen til Malvik kommune. Malvik Høyre sitter ikke på kunnskap om selskapet vil bli omregistrert til Malvik, men i tilfelle det skjer vil det også ansees som en direkte økonomisk fordel for kommunen. Vi mener uansett at en ny travbane i kommunen vil medføre en stor styrking til trav-miljøet i Malvik, samtidig som det forhåpentligvis vil fører til økt aktivitet generelt i kommunen.

– Det er kommunen som ut fra en helhetsvurdering bestemmer hvordan arealene også her skal brukes. Det er også kommunen som har ansvaret for at dette skjer på en faglig og formelt riktig måte, etter lovens bestemmelser og i tråd med nasjonale og regionale rammer.

Et av argumentene er at timingen er helt rett, nå når utbygging av E6 skal iverksettes. Dersom det medfører at overskuddsmasse fra tunellen kan leveres rett ved siden av, må jo dette sies å være en meget fremtidsrettet og et økonomisk forbilledlig samarbeid.

– En travbane vil medføre en del arbeid med omreguleringer, planleggingsarbeid og stor anleggsvirksomhet. Det kan også bli aktuelt å vurdere kommunens kostnader i forhold til nødvendig infrastruktur.

Både hos kommunen og til fylkesmannen bør det legges vekt på tidlig medvirkning og god dialog i oppstarts- og planleggingsfasen, med vekt på å avklare konflikter og planfaglige eller juridiske feil før høring og offentlig ettersyn av planen, skriver Høyres gruppeleder Eva Lundemo.

Må vurderes grundig

– Vi vil vurdere dette med den grundighet og seriøsitet som en så stor sak krever. Dette er en sak av betydning for hele regionen. Det er et viktig spørsmål om jordvern, men også om klima- og miljø knyttet til trafikkløsninger. Etter en grundig vurdering i kommunen og partiet vil vi trekke en konklusjon, svarer Torgeir Anda fra Malvik Venstre.

– Jordvern vil alltid være et sterkt argument i slike saker – og det er riktig. Arbeidet videre vil avdekke hvor mye jord som kan gå tapt og om denne eventuelt kan erstattes. Det vil være galt å trekke en konklusjon om dette nå.

– Det kan sikkert ha en positiv effekt med økt aktivitet og nye arbeidsplasser. Dette må veies mot tunge argumenter som jordvern, landbruksmiljøet, miljø og klima.

– Utfordringer, utenom jordvern er at det vil uten tvil føre til økt trafikk til området. Isolert sett er det negativt. Det kan også ha betydning for landbruksinteressene i området – uavhengig av jordvern.

– For kommunen kan det gi økt aktivitet og arbeidsplasser. I regional sammenheng kan det også være det prosjektet som gir minst skadevirkninger av alternativene, enten det er jordvern, trafikk, klima eller miljø. Dette er noen som må avklares i det videre arbeidet. Jeg forutsetter da at Trøndelag skal ha en travbane av denne størrelsen, skriver Torgeir Anda (V).

Ønsker ikke travanlegg

Malvik SV ønsker ikke et travanlegg der det er foreslått lokalisert fordi det vil ta alt for mye dyrkajord.
– For SV er det ikke godt nok at dyrkajorda erstattes et annet sted. For det første vil det være et område som mest sannsynlig ikke har like gode dyrkningsforhold. For det andre burde vi hvert år øke andelen dyrkamark i Trøndelag, for å bli mer selvforsynt. Dermed kan ikke all ny dyrkajord som dyrkes opp være en erstatning av nedbygging andre steder. I Malvik mister vi allerede alt for mye dyrkajord til vegutbygging, skriver Rakel S. Trondal (SV) i sitt svar.

– Men det ville vært veldig positivt å få et travsportanlegg til Malvik, men da må det lokaliseres på et område som ikke innebærer omregulering av dyrkamark.

– Et travanlegg trenger parkeringsplasser osv. Det er problematisk hvis dette ikke er regulert inn, men at planen er å eventuelt bruke Park’n Rideanlegget på Leistad. Denne parkeringsplassen er liten og det er et stort behov for den for pendlere og folk som skal med flybussen.

– Vi frykter også at arealet til travbane vil bli større enn de første anslagene fordi ikke alle behov er lagt inn, både når det gjelder staller og parkering. Området på Leistad har vært utsatt for kvikkleireskred tidligere, så usikker grunn kan også være en utfordring.

– Hvis det ikke blir funnet en alternativ lokalisering som ikke truer dyrkajorda, vil det være flere negative enn positive effekter for kommunen, skriver Rakel S. Trondal (SV).

Malvik kommune skal være en Ja-kommune

– Malvik FrP har programfestet at vi vil jobbe for at Malvik kommune skal være en Ja-kommune som er positiv til nybygging, nyskaping og nyetableringer av næringsvirksomhet. Bønder må sees på som andre selvstendig næringsdrivende, og ha frihet og råderett over sine egne landbrukseiendommer og driften av disse. Med bakgrunn i dette er vi derfor positiv til en etablering av ny travbane her i Malvik. I denne saken ser det ut til at en grunneier eier hele området som travbanen er tenkt utbygd på, og dersom han ønsker å selge sin egen eiendom til dette formålet vil ikke Malvik FrP motarbeide et slikt salg på noe vis, skriver Lill Harriet Sandaune (FrP) i sitt svar.

– Klart det er viktig å prioritere jordvern, men vi er også nabo til en by i vekst der det er behov for fortetting og utvikling av de bynære områdene. Dette er blant annet med tanke på tilgjengelighet til kollektivtransport og mulighet for gange og sykkel, til og fra jobb, barnehager og skoler. Det er jo med bakgrunn i dette at travsporten mister sin ideelle beliggenhet på Leangen. Malvik FrP håper og tror også at det vil være mulig å finne en løsning der man får en erstatning for den dyrkamarka som blir bygd ned.

– Det å få et nytt og moderne travsportanlegg til Malvik vil være av veldig stor betydning for Malvik som kommune, Midt-Norge som region, og for travsporten som helhet. Dette er også noe som denne sporten virkelig fortjener å få nå, etter all den uroen og usikkerheten som har hersket. Så vil det også være positivt for Malvik med tanke på at det i større grad vil bli en kommune som folk stopper i, og ikke bare kjører gjennom som en transportetappe. Travsporten i Norge har et stort utviklingspotensial, og nå har Malvik kommune mulighet til å bidra til dette, skriver Sandaune.

– Adkomsten til og fra denne typen anlegg må planlegges og bygges på en gjennomtenkt og god måte. Slik at naboer i området ikke blir berørt på en negativ måte. Men med tanke på nærheten til E6 bør det være mulig å sikre dette på en god måte.

– Etableringen av et slikt travsportanlegg vil gi flere arbeidsplasser og sette Malvik på kartet i en langt større sammenheng enn det som har vært tilfelle til nå. Det å ha et slikt anlegg i hjemkommunen vil også ha stor betydning for folk i alle aldersgrupper som kan få større interesse og aktivitet knyttet til hest som hobby, avslutter Lill Harriet Sandaune (FrP).

Fire parti har ikke svart Malviknytt

Vi ønsker å gjøre leserne oppmerksom på at Pensjonistpartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønnes gruppeledere, ikke har svart på vår henvendelse inne fristen som var satt til klokken 18:00 mandag kveld. Disse fire partiene har tilsammen 18 av 31 representanter i kommunestyret.

Arbeiderpartiets gruppeleder Bernt Ole Ravlum sier AP skal ha møte om saken torsdag 28.september.

Senterpartiet 

Malvik Senterparti ved gruppeleder Ketil Sivertsen har sendt sitt svar som ble mottatt i redaksjonen klokken 13:44, tirsdag 26.september.

Området som travselskapet foreslår å omregulere til travbane, Østre Bjørnstad, ligger midt i et sammenhengende jordbrukslandskap som i praksis er det som gjør Malvik til en jordbrukskommune med ca. 8% dyrkamark.

Senterpartiet er i denne saken helt i tråd med den etablerte politikken i Malvik som i et 50-årsperspektiv er avsatt som hensynsone landbruk.

Det kan høres tilforlatelig ut med en løsning hvor matjorda flyttes og erstattes et annet sted. De som driver landbruk og har kunnskap om dette vet at det ikke er så enkelt.
I realiteten er det bare en måte å sukre pillen på og en avsporing av hva saken egentlig handler om: Forutsigbare, langsiktige rammebetingelser for investeringer og drift for landbruket i Malvik. Dagens politikk gir nettopp dette og vi ser i dag en vilje blant også unge bønder til å satse. Vi har i dag en aktiv jordbruksnæring i Malvik med stort potensiale for videre vekst.
Dette må vi i fortsettelsen bygge opp under, ikke bryte ned ved å åpne for omregulering. Dette vil skape et økt press på omkringliggende matjord. I den forbindelse er det verdt å merke seg at ett av argumentene travselskapet brukte da de valgte Malvik var høy annenhåndsverdi på tomta.

Å få en regional travbane til Malvik har selvsagt positive effekter for travmiljøet og eventuell omkringliggende næring. Men at dette skal gå på bekostning av den eksisterende jordbruksnæringen er uansvarlig og helt feil retning å gå.

Les også: Ja, til travbane i Malvik

Les også: Malvik kan få travbanen