Sykefraværet øker i fylket, går ned i Malvik

Ved utgangen av andre kvartal 2017 økte det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag fra 5 prosent i fjor til 5,1 prosent i år.

For Malvik er det legemeldte sykefraværet på 5,8 % mot 6,0 % på samme tid i fjor.

Sykefraværet for landet er på 5,2 prosent, en økning fra 5 prosent i fjor. Sør-Trøndelag ligger dermed litt under landsgjennomsnittet. Nesten 382 500 dagsverk i Sør-Trøndelag gikk tapt andre kvartal på grunn av sykefravær, viser tall fra NAV som ble presentert i en pressemelding torsdag.

Nesten en av tre sykemeldinger er gradert

Ved utgangen av andre kvartal er i overkant av tretti prosent av sykemeldingene gradert. Andelen holder seg stabil fra i fjor. En langt høyere andel kvinner har gradert sykemelding enn menn. Sør-Trøndelag er blant fylkene med høyest andel graderte sykemeldinger.  – Ved gradert sykemelding opprettholder man kontakten med arbeidsplassen og drar nytte av restarbeidsevnen. Vi vet at dette minsker risikoen for å falle ut av arbeidslivet ved langvarige sykemeldinger, sier Arve Winsnes, konstituert direktør i NAV Sør-Trøndelag, i en pressemelding.

Plager i muskel- og skjelett er vanligste årsak til sykefravær

Hvert tredje sykefraværstilfelle har sin årsak i muskel- og skjelettplager. Blant menn er dette hoveddiagnosen hos 4 av 10 sykmeldte. Psykiske lidelser er hovedårsak i 17 prosent av fraværstilfellene. Her er andelen noe høyere blant kvinner. – Psykiske lidelser har stått for den største veksten i sykefraværet de siste årene. Vi ser også at mellom 40 og 50 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger har en psykisk lidelse som diagnose. Forskning viser at personer med denne type utfordringer i mange tilfeller vil ha positiv effekt av å være helt eller delvis i jobb, sier Winsnes i en pressemelding.

Røros har det laveste sykefraværet

I løpet av 2. kvartal har Bjugn det høyeste sykefraværet i fylket. Fraværet ligger på syv prosent. Det er likevel en betydelig nedgang fra samme periode i fjor hvor fraværet lå på 8,3 prosent. Hitra, Skaun og Roan har også høyt sykefravær med 6,8 prosent. I Hitra og Skaun øker sykefraværet, mens Roan har en nedgang fra 8,6 prosent fra i fjor, en reduksjon på over 20 prosent. Sykefraværet øker mest i Hemne og 5,7 prosent av arbeidsstokken er sykemeldt i andre kvartal. Det laveste sykefraværet finner vi i Røros med 3,6 prosent, en kraftig nedgang fra i fjor da sykefraværet var på 4,3 prosent. Trondheim har et sykefravær på 4,8 prosent, en marginal økning fra i fjor.