Nå blir det gangveg

Byggingen av ny gang- og sykkelveg i i Dalabakkan og Snurruvegen på Grønberg har nå startet.

Entreprenør har startet avskoging i området mellom Dalabakkan og Snurruvegen. I tillegg har de startet gravearbeid nederst i Dalabakkan. Anlegget er planlagt ferdigstilt om ett år, skriver Malvik kommune på sine hjemmesider.

Utfordrende trafikkavvikling

Dalabakkan vil i perioder bli stengt for biltrafikk pga. anleggsarbeidet. Ved stenging av veg vil berørte beboere bli varslet på SMS minst en dag i forvegen. I tillegg vil stengingen bli skiltet.

Det kan være store ulemper for mange at vegen blir stengt og man vil derfor tilstrebe å etablere midlertidig omkjøringsveg der det er mulig.

Innkjøringene til husene langs gravetraséen vil bli utilgjengelig for biltrafikk i korte perioder mens gravearbeidet pågår. Entreprenøren vil informere beboerne fortløpende når gravetraséen nærmer seg den enkelte innkjøring. Det vil da bli avtalt løsning for midlertidig parkering og tilgang for gående inn til eiendommen.

Skolebarn

Det er etablert kontakt med Sveberg skole som vil få kopi av alle informasjonsbrev som sendes ut og vil informere videre til berørte skolebarn/foresatte. Entreprenør har blitt varslet om hvilke tidspunkt de må være spesielt oppmerksom på skolebarn i anleggsområdet.

Skolebarna oppfordres til å bruke refleks når det blir mørkt på morgenen og ettermiddagen.

Ny vannledning

I forbindelse med at hovedvannledningen i området skal skiftes ut vil det bli nødvendig å opprettholde vannforsyningen med midlertidige løsninger. Når entreprenør legger provisorisk vannforsyning for hovedledningen vil vannet for mange av beboerne stenges en dag. Vannstengingen vil varsles på SMS minst en dag i forvegen. Beboere langs gravetraséen vil i tillegg få lagt ut midlertidig vann fram til sin stoppekran. Korte vannstopp vil forekomme i denne fasen. I forbindelse med inn- og utkobling av midlertidig vann anbefales det at man tapper vann fra det tappepunkt som er nærmest vanninntaket for å få spylt ut ledningen, heter det i informasjonen om anleggsarbeidet fra Malvik kommune.

I denne illustrasjonen viser de gule markeringene hvor det skal utføres tiltak. (Skjermdump: malvik.kommune.no)