Tidlig innsats er nøkkelen

Leserinnlegg av Eva Lundemo – kommunepolitiker i Malvik og listekandidat for Høyre.

Tidlig innsats er nøkkelen

Barn starter på skolen med stor iver og lærelyst, og det er derfor viktig å skape en skole som tar vare på denne lærelysten og ser den enkeltes behov og muligheter.

Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte. Vi vil gi elever som har behov for ekstra oppfølging hjelpen de trenger så tidlig som mulig, og vi vil faktisk innføre en plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til elever som strever nettopp med lesing, skriving og regning.

Høyre vil ha enda bedre tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra hjelp, og for elever som trenger ekstra utfordringer. Det er på høy tid å reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet. På denne måten sikrer vi at ressursene til spesialundervisning kommer de elevene som trenger det, til gode.

Mange elever fullfører dessverre ikke videregående opplæring. En årsak er lese– og skrivevansker. Det er viktig at elever som sliter med lese- og skrivevansker eller dyskalkuli fanges opp så tidlig som mulig og får den oppfølgingen de trenger.

Høyre ønsker en skole som prioriterer elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet. Lærere må få nødvendig kompetanse til å kunne gi tidlig oppfølging, støtte til datautstyr, tett samarbeid med PP-tjenesten og dyktige lærere er viktige virkemidler.

Veldig mye er bra i norsk skole, men vi har fortsatt store utfordringer. For mange elever blir dessverre hengende etter tidlig i skoleløpet, og altfor mange faller ut av den videregående skole.

Vi er heldige som bor i et land som styres av et parti som mener tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte, og som viser både gjennomføringskraft og – vilje.

Valget er ditt den 11. september!