Går inn for lånegaranti til ballbinge

Vikhammeråsen Sør Velforening har i tre år jobbet med et prosjekt for å få satt opp en ballbinge med kunstgress på et friområde på Vikhammeråsen.

Velforeningen har søkt spillemidler og i juni 2017 mottok de tilsagn om spillemidler på 300.000 kroner til sitt prosjekt.
Deretter har velforeningen søkt Malvik kommune om å stille kommunal lånegaranti i inntil to år. Det er i senere dialog med velforeningen avklart at garantien kan begrenses til ett år.

Kutter ut gummigranulat

Det opplyses i byggesøknaden at kunstgresset som skal benyttes tidligere er benyttet på Øverlands Minde der det ble fylt med gummigranulat. Velforeningen ønsker nå å fylle dekket med sand eller eventuelt ecork, istedet for gummigranulat. Ecort er en blanding av kokosnøtt og kork.
Prosjektet er kostnadsberegnet til 697 500 kroner inkl. merverdiavgift. I henhold til budsjett og finansieringsplan skal anlegget finansieres med spillemidler, støtte/sponsorinntekter og dugnad.

Enstemmig innstilling fra Formannskapet

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet – 21.08.2017
1. Malvik kommune stiller garanti på lån inntil 300.000 kroner i ett år til Vikhammeråsen
Sør Velforening, i form av simpel kausjon.
2. Garantien omfatter kun i hovedstolen.
3. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt nedbetaling av lånet.
4. Lånet skal nedbetales innen 31.12.2018.
5. Kommunens garantiansvar opphører i sin helhet seks måneder etter det tidspunkt lånet er
forutsatt å være nedbetalt.
6. Vedtaket oversendes Fylkesmannen for godkjenning før det trer i kraft