Lavere sykefravær i kommunen

Det totale sykefraværet i Malvik kommune fra januar til og med juni i år var på 8,8 prosent.

Dette er 0,9 prosentpoeng lavere enn samme periode i 2016, viser tall som legges frem for medlemmene i kommunens Administrasjonsutvalg (ADMIS) mandag.

Nedgang med ett unntak

Med unntak av området Rådmann og støtte er det en nedgang i sykefraværet for alle virksomhetene. Statistikken viser at Rådmann og støtte hadde 9,6 % fravær, Eiendomsservice 10,4 %, Oppvekst 7,1 %, Helse og velferd 12,9 % og Teknisk 3,1 % sykefravær første halvdel av 2017.

Eiendomsservice har en nedgang på 2,8 prosentpoeng som er en ytterligere nedgang fra siste
rapportering som var ved utgangen av april. Oppvekst og Helse og velferd har nedgang på henholdsvis 1 og 0,4 prosentpoeng. Teknisk som har en nedgang på 3,2 prosentpoeng viser at de er på et lavt nivå og godt sammenlignbar med fine tall fra 2015.

Sykefravær hos Rådmann og støtte ligger på 9,6 % og er inklusive arbeidsgiverkontrollen,
skatteoppkreveren og lærlinger som i perioden har hatt et sykefravær på henholdsvis 6, 6, 18,2
og 14,5 prosent. Rådmann og støtte eksklusive disse har et sykefravær på 6,6 prosent, dette viser
en økning på 2,4 for samme periode i 2016, økningen her ligger hos rådmann, økonomi og
personal og stab.

Nedgang i korttidsfravær

Totalt for alle virksomheter er korttidsfraværet på 1-16 dager for perioden frem til og med juni
2017 på 2,1 prosent, dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra samme periode i 2016. Det har
vært en liten nedgang både i det egenmeldte og legemeldte korttidsfraværet.

For øvrig ligger fraværet utover 16 dager på 6,7 prosent som er 0,6 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i 2016.

For å få en ytterligere nedgang i sykefraværet vil det kreve et kontinuerlig arbeid og ekstra
innsats som rettes mot holdninger, kultur og system, skriver rådmannen i sin saksframstilling til ADMIS.
Sykefraværet som tema vil være sak på virksomhetsledermøtene fremover. Økt fokus på det
lokale HMS-arbeidet er avgjørende for å oppnå varig nedgang i sykefraværet.