Påstand om korrupsjon avvises

Sekretariatet for Kontrollutvalget i Malvik (KONSEK) finner ikke grunnlag for å granske påstandene om at ordfører Ingrid Aune (AP) har gjort seg skyldig i korrupsjon. 

Sekretariatet har behandlet henvendelsen og påstandene i brevet og legger fram sin innstilling til Kontrollutvalgets møte 21. august.

Det var under Kontrollutvalgets møte 12.juni at det ble lagt fram et anonymt brev med krav om at ordføreren i Malvik måtte granskes for korrupsjon. 

Les også: Beskylder ordføreren for korrupsjon

Påstanden gikk på at Ingrid Aune måtte granskes fordi hun hadde stilt opp i en annonse for Bladet i forbindelse med lanseringen av avisas pluss-løsninger. I brevet ble det hentydet at hun kunne ha mottatt personlige gaver og samtidig gitt avisen Bladet utilbørlige fordeler til gjengjeld.

Alvorlig påstand

«En beskyldning om korrupsjon er en svært alvorlig påstand, og det å iverksette en undersøkelse vil i seg selv være en stor belastning for den det gjelder. Kontrollutvalget bør derfor ha en klar mistanke før det eventuelt iverksettes slike undersøkelser»

«Kontrollutvalget har ingen myndighet eller virkemidler til etterforskning av kriminalsaker. Kontrollutvalget har heller ingen myndighet til å suspendere ordfører. Sekretariatet anser derfor ikke dette som relevant. Det er likevel innenfor kontrollutvalgets mandat å rundt eventuelle kritikkverdige forhold i kommunen dersom kontrollutvalget finner tilstrekkelig grunnlag for det», står det i saksframlegget.

«Det vises i brevet ikke til noen konkrete eksempler eller indikasjoner på at ordfører skal ha mottatt noen ytelse. Dokumentet er også fremsatt anonymt, slik at kontrollutvalget ikke har mulighet til å vurdere avsenderens troverdighet. Sekretariatet kan ikke se at dette dokumentet gir grunn til noen mistanke om korrupsjon. Sekretariatet er heller ikke kjent med at det foreligger andre grunner til mistanke mot ordfører», skriver sekretariatet.

Regler for framtidige henvendelser

Kontrollutvalget mottar ulike henvendelser og de fleste kommer direkte til sekretariatet. I dette tilfellet har henvendelsen skjedd til et enkeltmedlem av utvalget, som valgte å legge brev frem direkte i møtet. Etter som sekretariatet ikke hadde mottatt brevet på forhånd var det ikke vurdert om brevet inneholdt taushetsbelagt informasjon.

Muntlig innsynsbegjæring fra lokalavisen Malviknytt.no i møtet ble derfor ikke imøtekommet på stedet. Sekretariatet konkluderte 13.6.17 med at dokumentet ikke inneholder taushetsbelagt informasjon, og at det derfor ikke var hjemmel for å unnta dokumentet fra offentlighet. Sekretariatet sendte derfor på forespørsel brevet til flere medier samme morgen.

Da det var usikkerhet om korrekt håndtering av henvendelsen har Konsek laget et notat med innspill til behandling av fremtidige henvendelser.

Der skriver seniorrådgiver Sverre B. Midthjell i KONSEK at:

NOTAT

Kontrollutvalget er et offentlig organ underlagt arkivloven og offentleglova. Formålet med disse lovene er blant annet å styrke tilliten til offentlig forvaltning gjennom at offentligheten har mulighet til å etterprøve det de offentlige organene foretar seg.
For kontrollutvalget som politisk organ betyr dette at innbyggerne og pressen, så langt det er mulig innenfor rammene av taushetsplikten, skal ha tilgang på den samme informasjonen som utvalget selv har, så de kan gjøre seg opp en mening om sakene.

En viktig del av innsynsretten nedfelt i offentleglova § 10 er en plikt til å føre postjournal. Dette er regulert i arkivforskriften § 2-7. Alle innkommende og utgående dokumenter som anses for å være «saksdokumenter for organet» skal føres i denne journalen, uansett på hvilken måte de har kommet til organet. Også dokumenter unntatt offentlighet skal føres i journalen, men det er anledning til å sladde taushetsbelagt informasjon.

At journalen er komplett er viktig for at det skal være mulig å vite at et dokument eksisterer, så man kan kreve innsyn i det. Journalen skal inneholde journaldato, saksnummer, avsender, tittel eller beskrivelse av innholdet og brevdato. Journalplikten gjelder for alle dokumenter som er saksdokumenter for organet. Dette er alle dokumenter som kommer til organet og kan være, eller er ment å skulle være, gjenstand for saksbehandling i organet, uavhengig om de faktisk fører til en sak eller ikke. Med «organet» menes i denne sammenhengen sekretariatet og kontrollutvalget selv.

Kontrollutvalgssekretariatet er ansvarlig arkivtjeneste for kontrollutvalget. Etter arkivforskriften kap. IIIA skal derfor post til organet i utgangspunktet åpnes og journalføres av sekretariatet. Dette innebærer alle innkomne dokumenter, uansett medium (papir, e-post, SMS e.l.).

De fleste dokumenter til organet sendes rett til kontrollutvalgssekretariatet. Da trenger ikke kontrollutvalgsmedlemmene selv å forholde seg til disse reglene. Fra tid til annen sendes imidlertid dokumenter som ender opp som saksdokumenter til organet til medlemmer av utvalget. Dersom et brev er adressert til et medlem av kontrollutvalget, eller kommer på e-post direkte til dette, så er det medlemmet, ikke sekretariatet (arkivtjenesten) som skal åpne det.

Dersom den som mottar dokumentet åpner det og anser dette for å være et brev til organet eller på annen måte et saksdokument til organet må vedkommende medlem selv sørge for å levere eller videresende det til sekretariatet så vi kan sørge for riktig journalføring. Dette bør gjøres så snart som mulig.

Medlemmene av kontrollutvalget må selv vurdere om e-post og andre dokumenter de mottar er post til organet eller til dem selv. Hvilken adresse det er sendt til er i utgangspunktet ikke avgjørende. Dersom en henvendelse kommer til et medlems private e-post og begynner med «Til kontrollutvalget», eller er utformet som et formelt brev med «kontrollutvalget» eller «kontrollutvalgets leder» som mottaker er det ganske åpenbart at det dreier seg om post til organet. En oppfordring til et kontrollutvalgsmedlem om å ta opp en sak er ikke nødvendigvis et brev til organet.

Da må medlemmet selv (evt. med bistand fra sekretariatet) vurdere det ut fra form og innhold. Et medlem kan få en e-post fra f.eks. en bekjent eller et partimedlem om en sak de oppfordrer til å ta opp i kontrollutvalget, mens det er opp til medlemmet å vurdere om man vil ta den oppfordringen. Dette mener vi ikke trenger å anses for å
være post til organet som må journalføres. Dersom henvendelsen i seg selv skal legges fram i kontrollutvalget, eller dersom den inneholder informasjon som er viktig for saksbehandlingen, så skal den imidlertid journalføres, skriver seniorrådgiver Sverre B. Midthjell i KONSEK i sitt notat til kontrollutvalget i Malvik.

Kontrollutvalget i Malvik har møte mandag 21.august, kl 17.00 i Formannskapssalen på Rådhuset i Hommelvik. møtet er åpent for alle. Sakliste for møtet finner du her. (ekstern lenke)