Fortsatt rom for ideelle aktører

Leserinnlegg av Olaug V. Bollestad, nestleder og helsepolitisk talskvinne i KrF.

Det har vært store debatter i lokalavisene i Malvik og Adresseavisen det siste året om ideelle aktørers mulighet og plass i offentlig helse- og sosialtjeneste, både om Lade behandlingssenter og Betania Malvik.

Dersom noen er i tvil om handlingsrommet innenfor den nye loven om offentlige anskaffelser, anbefaler jeg at de leser stortingsinnstillingen nøye. Stortinget har bestemt at offentlige innkjøpere etter nytt regelverk kan velge å ivareta ideelle aktører på flere ulike måter.

Etter de nye reglene vil det bare være pålagt å kunngjøre konkurranser om helse- og sosialtjenester dersom anskaffelsesverdi overstiger EØS-terskelverdien på 6,3 mill. kroner. Ved innkjøp under denne verdien kan offentlige innkjøpere selv velge hvilke virksomheter de ønsker å henvende seg til. Det vil for eksempel være mulig å henvende seg kun til ideelle aktører.

Også med nytt regelverk kan konkurranser reserveres, eller kontrakt tildeles direkte, dersom kontrakten gjelder utøvelse av offentlig myndighet. Dette kan være aktuelt innenfor rus, psykiatri og barnevern.

I de nye reglene er dessuten adgangen som offentlige innkjøpere har til å vektlegge særtrekkene ved helse- og sosialtjenestene tydeliggjort, herunder særtrekk som de ideelle aktørene tradisjonelt har vært gode på. Helt sentralt står hensynet til brukerens behov. Dette gjelder spesielt brukerens behov for kvalitet, kontinuitet, universell utforming, akseptable priser, tilgjengelighet, et helhetlig tjenestetilbud, brukermedvirkning og ivaretakelse av brukerens integritet, mestring og deltakelse i samfunnet. Oppdragsgiveren kan også vektlegge evnen til å mobilisere ressurser i nærmiljøet, samt oppdragsgivers behov for mangfold, erfaring, langsiktighet og spesialkompetanse, kontinuitet og innovasjon og tilbudets innhold og sammensetning. Det nye regelverket åpner videre for at offentlige innkjøpere kan tildele kontrakter gjennom brukervalg. Brukerne kan da selv velge fritt blant de tilbyderne som er kvalifisert og utvalgt, for eksempel en ideell organisasjon.

Det nye regelverket gjør det klart at det offentlige kan inngå langvarige og løpende kontrakter for å ivareta brukernes behov for stabilitet og kontinuitet eller dersom det er nødvendig på grunn av brukernes behov, kontraktens formål, investeringskostnader eller av andre relevante grunner.

Jeg tror også metoder som bruk av utvidet egenregi og andre samarbeidsmetoder vil bli viktige i tiden som kommer, fordi ideelle aktører, som Hippe-utvalget også peker på, ofte er stiftelser og ikke så vidt jeg kan se sjelden driver økonomisk virksomhet som gjør at statsstøtteregelverket blir problematisk.

Stortingets flertall (Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre) har også slått fast at anskaffelsesforskriften må sikre at for kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester velger oppdragsgiver fremgangsmåte for kontraktsinngåelsen, forutsatt at kontrakten inngås med en ideell organisasjon når det er til fellesskapets beste og bidrar til økonomisk effektivitet å reservere kontraktstypen. Med dette menes at oppdragsgiver for disse tilfellene ikke vil være forpliktet til å følge slike regler som i gjeldende regelverk følger av gjeldende anskaffelsesforskrift del II og III.»

De ideelle organisasjonene sier selv at de kjenner et særlig ansvar for grupper i samfunnet som av ulike grunner har særlige behov eller stor risiko for å falle utenfor helse-/omsorgstiltak og velferdsordninger og som gjennom dette hindres i å delta på like fot i samfunnet.

Og dette viser de ideelle i praksis, igjen og igjen, gjennom sine tilbud og sin virksomhet.

De ideelle er også samfunnsaktører som er med å bygge gode lokalsamfunn og styrke store befolkningsgruppers muligheter til å delta og skape trygghet og livsglede i det daglige, bygge gode sosiale nettverk og gjøre frivillig innsats. Mange av organisasjonene har lang erfaring på sine felt og vet at det å sikre like rettigheter for alle og skape like muligheter, er et komplekst og langsiktig arbeid som krever kontinuerlig årvåkenhet og tilstedeværelse over tid.

Målet om vekst for ideell sektor forutsetter også konkret politikk som investerer i målrettet forsøks- og utviklingsarbeid på feltet. De ideelle organisasjonene må gis en aktiv rolle i dette utviklingsarbeidet ut fra sin samfunnsmessige funksjon og sin egenart og ikke bare som en privat aktør som tilbyr velferdstjenester på linje med kommersielle.

Dersom de ideelle ikke greier å holde stillingen de nærmeste årene, er det betydelig risiko for at organisasjonene svekker sine forutsetninger for å engasjere seg innovativt framover.

Samfunnet vil miste viktige aktører i norsk helsevesen.