Kommunen oppfordrer folk til å stusse hekken

Med raskt voksende vegetasjon i hager og langs gater oppfordrer nå Malvik kommune innbyggerne om å sørge for fri sikt.

Kommunen skriver på sine nettsider at trær og busker som vokser ut mot gater og veger kan være til hinder for ferdsel og trafikksikkerhet. Noen plasser må barn gå ut i kjørebanen fordi deler av fortau er dekket av vegetasjon.

Andre steder fører vegetasjonen til uoversiktlige kryss og skjulte trafikkskilt. Kommunen oppfordrer derfor huseiere til å vise ansvar for trafikantene.

Det er viktig at:

  • Hekker i frisiktsonen klippes ned til 50 centimeter.
  • Trafikantene har fri sikt.
  • Trafikanter og vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner.
  • Fotgjengere og syklister ikke tvinges ut i vegbanen.
  • Veiskilt og vegmerking er godt synlig.
  • Greiner ikke når opp til ledninger, og ikke skjuler gatebelysning.

Statens vegvesen har laget en video om trafikksikkerhet ved hekker
Her kan du lese mer om siktsoner og rydding av busker og trær