Malvik har fått nesten 2,7 millioner

Helsedirektoratet har også gitt Malvik Kommune 1,2 million kroner til å bedre tverrfaglig innsats innen rus og psykiatri og nesten 1,5 million i ekstra midler til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Det er Helsedirektoratet som har gjort disse tildelingene av tilskudd til Malvik Kommune.

– Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, da med Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre i spissen. Dagens regjering jobber kontinuerlig for å bygge ut helsetilbudet til barn, unge og familier i Norge, skriver kommunestyrerepresentant og medlem av Utvalg for Oppvekst og kultur i Malvik, Vigdis M. P. Marthinsen, i en pressemelding til lokale media.

Kvantifiserbar og skjønnsmessig vurdering

I følge hjemmesiden til Helsedirektoratet  er tildeling av tilskudd gjort etter en kvantifiserbar og skjønnsmessig vurdering, og søknaden skulle blant annet være i tråd med forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

– Rett før helgen mottok jeg en e-post fra kommunen som bekreftet at Virksomhetsleder i Barne- og familietjenesten her i kommunen, Morten Mørkved og ledende helsesøster Barbro Orskaug hadde søkt om tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og fått tildelt disse midlene, sier Martinsen.

– Vi i Malvik Høyre mener at det er viktig å forebygge fysiske og psykisk helseplager hos barn og unge på et tidlig tidspunkt og at det vil det ha stor betydning for resten av livene deres. Det har vært en betydelig økning av kommunenes frie inntekter de siste årene, begrunnet i satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er gledelig, for dette kan bety 2 nye helsesøsterstillinger for Malvik Kommune, forteller Vigdis M. P. Marthinsen.

Tilstedeværelse og kvalitetsutvikling

Formålet med denne tilskuddsordningen er å tilgodese de kommunene som velger å benytte de frie midlene som er bevilget, til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tilbudet inkluderer svangerskaps- og barselomsorg og helsestasjon for ungdom. Mål for ordningen er at gravide, barselkvinner, barn og unge og deres familier møter et tilgjengelig og faglig forsvarlig tilbud innenfor helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

– Tilbudet har tilstrekkelig tverrfaglig bemanning, kompetanse og kapasitet som sikrer at helsestasjons- og skolehelsetjenesten gir kommunens innbyggere et helsetilbud av god kvalitet. Malvik kommune har søkt om midler til styrking av skolehelsetjenesten gjennom økt tilstedeværelse og kvalitetsutvikling.

– Malvik kommune hadde søkt om 1,5 million til styrking av skolehelsetjenesten gjennom økt tilstedeværelse og kvalitetsutvikling og fikk tildelt hele 1 495 000 kroner, så det må vi være meget godt fornøyde med, sier Vigdis M. P. Marthinsen.

1,2 million kroner til rus og psykiatri

Helsedirektoratet har også gitt Malvik Kommune 1,2 million kroner til å bedre tverrfaglig innsats innen rus og psykiatri.

– I samme e-post fikk vi også opplyst at Inger Haugsand fra Psykisk helsetjeneste og rus, Virksomhetsleder i Barne- og familietjenesten Morten Mørkved og Ann Kristin Larsen fra NAV også har søkt og fått tildelt midler fra Helsedirektoratet.

– For oss i Malvik Høyre er det viktig at kommunen har et bedre tverrfaglig samarbeid om behandling og ettervern mellom psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk helsetjeneste. Vi mener det er viktig å redusere ventetiden ytterligere for rusavhengige som venter på behandling, og sørge for bedre overgang fra avsluttet behandling til oppfølging og/eller ettervern.

– Vi mener også det er viktig å bidra til at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer eller rusavhengighet kan nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, komme i ordinært lønnet arbeid og beholde tilknytningen til arbeidslivet. Så dette er midler som kommer godt med, forteller Vigdis M. P. Marthinsen i pressemeldingen.