Egen stortingsmelding om kulturskolen

Sent tirsdag kveld ble representantforslag fra KrF om en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden, behandlet i Stortinget.

Forslaget gikk ut på at Stortinget ber regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for fremtiden. Saksordfører i saken har vært Lill Harriet Sandaune.

Saksordføreren understreket at komiteen har hatt en god dialog om saken, og en enstemmig komite påpekte i innstillingen i saken at kulturskolene, i likhet med folkebibliotekene, er en del av den landsomfattende kulturelle infrastrukturen. Og at kulturskolene må sees som en forlengelse av grunnskolens allmenne opplæringstilbud innen praktisk-estetiske fag og spiller en viktig rolle i arbeidet med å styrke kulturkompetansen og kulturgleden hos barn og unge.

– Uenigheten i saken lå i hvor vidt man skulle be regjeringen legge fram en egen stortingsmelding i saken, eller om kulturskolene skulle sees i sammenheng med regjeringens varslede kulturmelding, forteller Lill Harriet Sandaune.

KrF fikk til slutt flertall for forslaget sitt om en egen stortingsmelding, med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og SV.

– Regjeringspartiene Høyre og FrP ønsket heller at en naturlig styrking av kulturskolene skulle sees i sammenheng med regjeringens varslede kulturmelding, og få sin naturlige plass i denne, forteller Sandaune.

Forankret i opplæringsloven

Flertallet viste til at kulturskolen har sin lovmessige forankring i opplæringsloven, men at det ikke er lagt videre nasjonale føringer for skoleslaget gjennom forskrifter.

– Flertallet mente derfor at Kulturdepartementets påbegynte stortingsmelding om kultur ikke ville gi Stortinget det hensiktsmessige grunnlaget for en grundig debatt om videre utvikling av kulturskolene, og at det var behov for en egen stortingsmelding om temaet fra Kunnskapsdepartementet, sier stortingsrepresentanten fra Malvik.

– Grunnlaget for Høyre og FrPs standpunkt var med bakgrunn i det viktige prinsippet at kommunene som eiere av kulturskolene selv må kunne bestemme innhold og omfang av tilbudet, og at det gis rom for lokale tilpasninger.

– I tillegg til at det er veldig ulikt fra kommune til kommune i hvor stor grad man har samarbeid med private og frivillige krefter som er med på å danne kulturskolene. Kulturen preges og utvikles hele tiden av samfunnet og samtida rundt oss, og det viktigste prinsippet for oss blir frihet.

– Det er nettopp frihet, kreativitet, nyskaping og mulighet til å skape, uten faste rammer, som må prege landets kulturskoler, mener Lill Harriet Sandaune.

– Da blir det feil å avgjøre fremtidig organisering fra sentralt hold, og legge nasjonale føringer for kulturskolesektoren, sier hun.