Leserinnlegg: Ufullstendig om kulturstøtte

Leserinnlegg av Trond Hoseth, Malvik Arbeiderparti, leder av Utvalg for Oppvekst og Kultur.

Ufullstendig om kulturstøtte.

Som innbygger i Malvik er jeg selvsagt klar over at media ikke har kapasitet til å overvære alle møter og arrangementer.

Således er det forståelig at Malviknytt baserer sin artikkel fra møtet i utvalget for Oppvekst og Kultur (OPKU) på referatet. Likevel skulle en gjerne ønske at journalisten tok seg tid til en dialog med personer som var til stede, spesielt i saker der det framgår at det har vært uenighet i utvalget, som i gårsdagens sak om kulturstøtte.

I artikkelen refereres det godt om bakgrunnen for at dobbeltstemme ble nødvendig. Til orientering så deltok under behandlingen av nevnte sak også kommunalsjefen og kultursjef på vegne av rådmannen.

I ingressen som Malviknytt deler på Facebook heter det Ville ikke gi støtte til Den kulturelle  spaserstokken. Dette er både ufullstendig og feil.

Til saken stilte rådmannen med en utredning hvordan støtte til arrangement hadde vært håndtert tidligere og at det av dette eksisterte en pott til formålet i kultursjefens budsjett.

Mindretallet ved Kyllo (FrP) og Lundemo (H) ønsket da å fremme et forslag om at 15000,- ble omdisponert til dagtilbudet ved helsetunene.

Denne saken var delegert til utvalget, derfor måtte jeg som leder forespørre om dette evt. var et vedtak som kunne gjøres, da dette er et tilbud som sorterer under Helse og velferdsbudsjettet.

Forslaget var ikke faglig utredet siden det først ble varslet i møtet, og derfor kunne ikke rådmannen gi et garantert svar på det, og representantene valgte å ikke fremme forslaget.

Etter et gruppemøte kom så det nye forslaget med støtte til den kulturelle spaserstokken, der også Thorstensen (PP) signerte. Dette var også et forslag som ikke var utredet i forkant da det ble fremmet i møtet.

Kultursjefen redegjorde så for den kulturelle spaserstokken og at dette tilbudet i sin helhet var finansiert av eksterne midler etter søknad fra kulturenheten. Så langt har ikke virksomhet kultur opplevd å få avslag på slike søknader.

På dette tidspunktet loddet Sivertsen (SP) muligheten for et alternativt forslag, der både Arbeiderfestivalen og den kulturelle spaserstokken fikk støtte.

På dette spørsmålet svarte rådmannens representanter at de ikke der og da kunne si om virksomhet kultur i det hele tatt hadde kapasitet til å gjennomføre flere arrangementer i regi av spaserstokken.

At representanten Lundemo kommenterte at dette var et politisk partisk svar får stå for hennes regning, men undertegnede deler ikke den oppfatningen.

Det er altså uriktig at flertallet, denne gang med undertegnedes dobbeltstemme, ikke vil støtte spaserstokken. Men gitt rådmannens svar så var det vår konklusjon at en støtte dit ikke var formålstjenlig, da tiltaket både er finansiert og det hersker tvil om kapasiteten.

Dersom det skulle være behov er også arrangementene internt og ligger innenfor kultursjefens mandat til å disponere midlene.

Som utvalgsleder opplever jeg at et enstemmig utvalg er enig i at kommunen skal bidra til arrangement. Både ønsket om klare tildelingskriterier og fjorårets tildeling til St.Olavsloppet ble enstemmig vedtatt.

Malvik er en av relativt få kommuner i landet som kan smykke seg med å være hjemkommune til en av Norges statsministre. Nygaardsvold var også statsminister i en relativt lang periode og ledet landet gjennom en tid i krise.

Arbeiderfestivalen har naturlig nok fokus på Nygaardsvold og arbeiderbevegelsen plass i Hommelviks historie, men har også et bredt kulturtilbud med arrangement for bl.a. helsetunet, revygalla og flerkulturell dag. I tillegg arrangeres det bred politisk debatt hvert valgår. Alle disse arrangementene gjennomføres til selvkost.

Det er også slik at de midlene det konkret bes om støtte til er kostnader knyttet til markeringen av en offentlig høytidsdag, og brukes til honorar til deltagende korps og kor i forbindelse med dagen.

Arbeiderfestivalen bidrar gjennom ei lita uke til å trekke linjene fra historiske Hommelvik frem til i dag. Den viser fram bredden i kulturlivet og er kort og godt en stor folkefest.

Derfor stemmer Ap for at den skal få støtte på linje med andre store kulturelle arrangement.

Trond Hoseth

Malvik AP, leder OPKU