Politiske møter uke 23

Denne uka er det seks møter for medlemmene i de kommunale nemnder. utvalg og råd.

Møteuka starter med møter for medlemmene i Valgstyret og Formannskapet tirsdag 6.juni klokken 09.00. Deretter er det møte Administrasjonsutvalget klokken 14:00.

Torsdag er det møter i Utvalg for Oppvekst og Kultur (OPPKU) og i Utvalg for Helse og Velferd (HEVE) på møteplanen står også møte i Ungdomsrådet på torsdag 8.juni.

Valgstyret

Møtestart tirsdag 6.juni klokken 09:00 i Formannskapssalen

Sakliste

Valg 2017 – Delegering av myndighet og fullmakter

Valg 2017 – Oppnevning av arbeidsutvalg for godkjenning av forhåndsstemmegivning

Valg 2017 – Delegasjon: opptelling av forhåndsstemmer og antall forhåndsstemmer som skal legges til side

Valg 2017 – Fastsetting av stemmesteder for forhåndsstemmegivning og oppnevning av forhåndsstemmemottakere

Valg 2017 – Forhåndsstemmegivning ved institusjon

Valg 2017 – Frist for søknad om ambulerende stemmegivning

Valg 2017 – Stemmetider og kunngjøringValg 2017 – Oppnevning av stemmestyrer

Formannskapet

Møtestart tirsdag 6.juni klokken 09:30 i Formannskapssalen

Sakliste

Grunnerverv – Nessvegen

Mandat til forhandling om byutviklingsavtale

Årsoppgjør 2016

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Forslag til anskaffelsesstrategi for perioden 2017 – 2020

TV-aksjonen 2017- opprettelse av komite

Ny veg Sveberg – Hommelvik

Orienteringssak – felles elektronisk pasientjournal – Helseplattformen

Torp Nedre – søknad om konsesjon fra Anna Liljefjell

Etablering av Nea-Nidelva vannområde – engasjement av vannområdekoordinator

Søknad om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatten for 2017 – kvinne f. 1972 (*unntatt offentlighet)

Administrasjonsutvalget

Møtestart tirsdag 6.juni klokken 14:00 i Formannskapssalen

Sakliste:

Referatsak:

Referat AMU 23. mars 2017 – korrigert

Saker til behandling

Sykefraværsstatistikk til og med april 2017

Oversikt fra stillingsbanken – ufrivillig deltid

Utvalg for helse- og velferd

Møtes på Formannskapssalen, Rådhuset torsdag 8.juni klokken 09:00

Sakliste:

Referatsaker

Orienteringssak – vedr. felles elektronisk pasientjournalsystem

Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommune – statsbudsjettet kapittel 762 post 64 – tildeling av midler for 2017

Tilskudd til kommunalt rusarbeid i Malvik kommune over statsbudsjettets kapittel 765 post 62 for 2017

Oversendelse av endelig rapport fra tilsyn med kommunenes helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Agenda:

Orientering – elektronisk samhandling – meldingsutveksling v /Frode Overvik

Orienteringssak Helseplattformen

Ref. saker/ informasjonssak

Kl. 10.15. avreise til Trondheim

Kl. 11- 12.00 Befaring og informasjon om den interkommunale akutte døgn(KAD) – enheten v/ Øya helsehus v/ Monika Krutvik

Møtet avsluttes i Trondheim ca. kl.12.00

Utvalg for oppvekst og kultur

Møtes på møterom 1, 1.etg, Rådhus 3, torsdag 8.juni klokken 09:00

Sakliste:

Det er 14 referatsaker til møtet.

Til behandling:

Søknad om støtte til kultur og idretts arrangement

Øvrig agenda/kjøreplan

1. Referatsaker

2. Orienteringssak: Info om lavterskeltilbud fotball Hommelvik

3. Orienteringssak: Ny ressursfordelingsmodell skoler

4. Politisk sak: Retningslinjer for tilskudd til lag og organisasjoner

5. Orienteringssak: Nytt kap 9A i opplæringsloven

6. Befaring ungdomshuset Hommelvik

Ungdomsrådet

I følge kommunens hjemmeside er det satt opp møte i Ungdomsrådet torsdag 8.juni, men det er ikke offentliggjort noen sakliste.

Les mer om ungdomsrådet her.