Laveste ledighet på fire år

Arbeidsledigheten i Malvik har gått ned til 2,4% av arbeidsstokken.

Det ble ved utgangen av mai registrert 178 helt uten arbeid i Malvik. Det gjelder 80 kvinner og 98 menn som til sammen utgjør 2,4% av arbeidsstokken i kommunen. Dette er en nedgang på 21 personer i forhold til forrige måned, viser månedstallene tallene fra NAV som ble offentliggjort i dag.

Til sammenligning ble det ved utgangen av april registrert 199 helt uten arbeid i Malvik. Det var da 82 kvinner og 117 menn som til sammen utgjorde 2,8% av arbeidsstokken i kommunen.

Sør Trøndelag – Laveste ledighet på fire år
Arbeidsledigheten fortsetter å falle i fylket. I mai var det 3 772 helt ledige, 284 færre enn på samme tid i fjor. Dette gir en ledighetsprosent på 2,2, den laveste ledigheten siden 2013.

– Vi ser en veldig god utvikling i fylket med fallende ledighet sammenlignet med de foregående årene. Ledigheten er nå på det laveste nivået siden 2013, og vi forventer at ledigheten vil holde seg lavere enn på samme tid i fjor de kommende månedene. Dette bekrefter tendensene vi så i NAVs nylig presenterte bedriftundersøkelse for Trøndelag, hvor en økende andel av bedriftene planlegger å ansette flere det kommende året, skriver Bente Wold Wigum, fylkesdirektør NAV Sør-Trøndelag i en pressemelding.

Selv om antallet personer i et arbeidsrettet tiltak har økt noe sammenlignet med 2016, er bruttoledigheten i mai på 2,9 prosent mot tre prosent i mai 2016.

Fallende ledighet i mange yrkesgrupper
Den synkende ledigheten blant ingeniør- og ikt-fag fortsetter også i mai med en nedgang på 11 prosent fra i fjor. Ledigheten i denne yrkesgruppen har gått ned hver måned i 2017. Parallelt med nedgangen i ledighet ser vi  også en økning i antall ledige stillinger for denne yrkesgruppen. Innen serviceyrker, industri og kontorarbeid er det en betydelig nedgang i ledigheten. For de andre yrkesgruppene er det bare mindre endringer, står det i pressemeldingen.

Store variasjoner mellom kommunene
I alt 12 kommuner i fylket har nå en ledighet på under to prosent. Lavest ledighet finner vi Osen med 0,9 prosent, fulgt av Rennebu og Snillfjord med henholdsvis 1,2 og 1,3 prosent. Den høyeste ledigheten finner vi i mai i Hitra hvor 3,8 prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid. Deretter følger Rissa med 3,7 prosent. I Roan ble antallet ledige firedoblet sammenlignet med samme periode i fjor og det er nå 16 ledige i kommunen. I Trondheim falt ledigheten med 312 personer eller 12 prosent og  ledigheten er nå 2,2 prosent, det samme som fylket, står det i pressemeldingen fra NAV Sør-Trøndelag.