Virksomhet kultur fulgte ikke opp vedtak

Går inn for å vurderer nye ordninger innen arrangementsstøtte.

Vedtak ikke fulgt opp

I forbindelse med søknad fra Arbeiderfestivalen i Hommelvik og St Olavsloppet i 2016 ble det i utvalg for oppvekst og kultur 10.mars i 2016 gjort vedtak om at St Olavsloppet støttes med kr. 10.000 i 2016, og Arbeiderfestivalen i Hommelvik støttes med kr. 15.000 i 2016.

I samme sak ble det også fattet vedtak om at Rådmannen skulle utarbeider retningslinjer for tildeling av støtte til arrangement som behandles i sak. Det settes av synlig post for formålet i fremtidige budsjett. Siste delen av dette vedtaket ble dessverre ikke fulgt opp i 2016.

Rådmannen foreslår nå at Arbeiderfestivalen i Hommelvik 2017 tildeles kr. 15.000 i tråd med søknad og tidligere praksis

Arve Renå er leder for virksomhet kultur.

Utbetaler 950.000 i år

Malvik kommune gir i dag støtte til lag og organisasjoner innen kultur og idrett. Lagene må selv søke etter fastlagte prosedyrer med søknadsfrist 1.mai hvert år. Tildelingskriterier har vært de samme i en årrekke, og er visstnok utarbeidet i samarbeid med idrettsråd og kulturråd for mer enn ti år siden.

I tillegg er det tilskudd til 17.mai arrangement og til drift av anlegg og bygninger. Dette gjelder museum, idrettsanlegg og Mostadmark samfunnshus.

For 2017 utbetales det ca kr. 950.000, dette er da tilskudd til lag og organisasjoner basert på søknad, i tillegg til driftstilskudd til drift av idrettsanlegg.

Nå har virksomhetsleder Arve Renå i virksomhet kultur, fremmet et nytt forslag til politikerne i utvalg for Oppvekst og kultur (OPKU) som skal ha møte 8.juni.

Nye ordninger

I sin innstilling skriver han at det foretas en gjennomgang av dagens støtteordninger til lag og organisasjoner knyttet til drift.

I arbeidet med denne saken har det blitt tydelig at det er behov for en mer omfattende gjennomgang av alle støtteordninger, og rådmannen foreslår derfor at saken kommer til ny behandling høst 2017.

Det vurderes nye ordninger innen arrangementsstøtte, kulturstipend og idrettsstipend. Etter høringsrunde med involverte brukere legges dette frem for utvalg for oppvekst og kultur 26.10.2017.

Arbeiderfestivalen Hommelvik har søkt om støtte for 2017, men kommunen har ikke mottatt søknad fra St.Olavsloppet. Dette er to arrangement som Malvik kommune har støttet i en årrekke.

Rådmannen foreslår at Arbeiderfestivalen i Hommelvik 2017 tildeles kr. 15.000 i tråd med søknad og tidligere praksis.

Sendes ut på høring

Budsjettmessig er dette dekt gjennom den totale potten som er avsatt til tilskudd på idrett- og kulturformål, og rådmannen innstiller derfor på at Arbeiderfestivalen tildeles midler etter tidligere praksis.

Rådmannen anbefaler at det i arbeidet med økonomiplan 2018 – 2021 synliggjøres en pott for å tildele arrangementsstøtte, med tilhørende søkekriterier. Det bør samtidig tas en gjennomgang av dagens retningslinjer som benyttes ved tildeling av driftsstøtte til kulturorganisasjoner og idrettslag.

Det har i tillegg vært stilt spørsmål om Malvik kommune burde hatt en ordning med kultur- og idrettsstipend slik en del kommuner har, og som et tillegg til kultur- og frivillighetspris.

Det kan derfor være fornuftig å ta en total gjennomgang på de støtteordninger man har i dag, og vurdere evt nye. I arbeidet med å utarbeide forslag til nye retningslinjer og kriterier må Malvik idrettsråd, Malvik kulturråd, brukerutvalget, eldrerådet og ungdomsrådet involveres og tas med på høring.

Les alle sakens dokumenter her.