Kommunen skal lage handlingsplan for veteranene

Kommunestyret i Malvik vedtok mandag, mot AP, SV og Ole Herman Sveian sine stemmer, at rådmannen skal utarbeide en kommunal handlingsplan for veteraner.

Som siste sak i kommunestyremøtet mandag stilte Eva Lundemo (H) en interpellasjon om veteranene i Malvik som har deltatt i militære operasjoner for Norge.

– Har Malvik kommune en handlingsplan for veteraner og hvis ikke – vil ordføreren ta initiativ til at det utarbeides en handlingsplan for veteraner i Malvik kommune? 

Ordfører Ingrid Aune (AP) svarte med at hun som kjent hadde engasjert seg i saken helt siden valget i 2015. Allerede i 2015 ble det gjennomført samtaler med veteraner i kommunen der hensikten var å finne ut om veteranene i Malvik ønsket tettere oppfølging enn det de i dag får.

– Ordføreren fulgte senest opp dette på markeringen av veterandagen 8. mai i år, og har heller ikke her fått noen tilbakemelding som skulle tyde på at det er sterkt ønsket eller sterkt behov for en egen kommunal handlingsplan i Malvik, sa Aune.

Stort engasjement

I sitt svar til ordføreren kunne Lundemo fortelle at hun aldri hadde opplevd maken til engasjement.

Her er debatten:

– Jeg har stilt en del interpellasjoner i dette kommunestyret her og aldri har jeg fått så mange henvendelser tilbake. Det er e-poster, tekstmeldinger og meldinger på facebook, fra veteraner som har takket meg. Det er faktisk sånn at jeg har fått en helt ny innsikt etter at jeg sendte inn denne interpellasjonen. For første gang kan jeg si at jeg har blitt rørt helt inn i hjertet mitt av de meddelelsene veteranene har sagt til meg, det de har fortalt meg om sine opplevelser. Jeg har og fått kopi av e-poster til ordfører som de ikke har fått svar på og jeg prøver å ikke gjøre dette til en partipolitisk greie, for dette er større enn oss folkens. – Det her er så mye større enn oss 31 representanter som sitter her, sa Eva Lundemo (H).

– Det har blitt meg fortalt i dag, at når veteranene møtes, for det har de behov for på ulike platformer,  så er det mange av dem som starter med en sang av Mark Knopfler hvor det heter: You did not desert me, My brothers in arms.

– Jeg beklager, men jeg synes at hvis Malvik kommune ikke kan ha en egen handlingsplan for veteranene, så har vi sviktet veteranene i vår kommune. Derfor så prøver jeg meg med å stille et forslag til kommunestyret: Rådmannen går i dialog med NVIO og utarbeider en kommunal handlingsplan for veteraner, sa Eva Lundemo og leverte forslaget til møteledelsens bord.

Ordfører Ingrid Aune (AP) knyttet en kommentar til saken og sa at de omtalte e-postene, var ikke hun kjent med.

– Og jeg er som enkeltmenneske ei heller allvitende, ei heller når jeg fungerer i rollen som ordfører. Så hvis det finnes slike e-poster vil jeg be Lundemo om at hun sender dem til meg så jeg får se om det har skjedd en glipp og eventuelt får svart på de.

– Som sikkert representanten Lundemo sikkert også har oppfattet er det en ting hva rollen ordfører har ansvar for, men i mitt private liv har jeg et sterkt engasjement for de her veteranene og har hatt det stort sett i hele mitt voksne liv, så jeg vil gjerne ta det på alvor, sa Ingrid Aune.

Dramatisk for ordfører

Deretter ble det ordet fritt, men før noen fikk tegnet seg på talerlisten måtte møtet stoppes da ordføreren satte noe i halsen.

Møtet ble stoppet og direktesendingen på web-tv gikk i svart. Drøye fem minutter etterpå fortsatte møtet, da med varaordfører Ole Herman Sveian (SP) som møteleder.

I ordvekslingen som fulgte sa formannskapsmedlem Matz Ulstad (AP) at han syntes det var flott at saken ble tatt opp.

– Men måten det blir gjort på inneholder små snev av ting som kunne vært unngått. Jeg synes at et mål om en interkommunal handlingsplan er en god løsning, sa Ulstad.

– Hva er negativt eller hva oppfattes feil ved min interpellasjon?- spurte Lundemo i en replikk til Ulstad.

Ulstad svarte ikke på replikken og ordet gikk til Bernt Ravlum (AP) og gruppeleder for flertallet AP/SV/SP/MDG.

– Jo da, det Lundemo tar opp er viktig, men jeg vil berømme ordfører for det svaret som ble gitt. Særdeles uttømmende, opplysende og avklarende. Jeg vil også minne Lundemo på om hva ordføreren sa før hun måtte forlate salen om det du måtte ha fått inn og som da ikke har blitt besvart av ordfører at det må dokumenteres.

– Det synes jeg du (Lundemo) skal huske på at blir gjort. For den påstanden kan isolert sett være nokså alvorlig, sa Ravlum.

– Men jeg vil berømme ordføreren for det hun avslutter med at vi må se på det interkommunale samarbeidet når det gjelder hvordan vi legger forholdene til rette for veteranene våre, sa Bernt Ole Ravlum.

Ingen grunn til å ikke se på handlingsplan

– Denne interpellasjonen er likelydende med en interpellasjon som ble fremmet av Høyre også i Oppdal kommune nå i mai. Det er en viktig sak noe Høyre tydeligvis har blitt opptatt av rundt omkring, innledet Rakel Trondal fra SV med å si.

– I kommentaren fra interpellante, (Lundemo, journ.anm) etter svaret fra ordfører, så antydes det jo at det er en del veteraner som sliter og kanskje ikke får den oppfølginga de trenger.

– Av den grunn er SV litt usikkre på hva som er rette vegen og gå nå. Om vi på en måte skal vedta at vi må ha en handlingsplan eller om vi burde undersøkt det videre og at rådmannen burde sett på saken er jeg litt usikker på. Men jeg ønsker ikke at det skal henge igjen en sånn påstand i lufta om at det er tatt kontakt med ordfører og den ballen ikke er tatt, så sånn sett er det noe som må håndteres.

– På Oppdal ble det fra ordfører, som meg bekjent er fra Arbeiderpartiet, svart at hun ønsket å se på behovet for en slik handlingsplan. Og jeg ser ingen grunn til at vi ikke kan be rådmannen om å se på behovet for en handlingsplan også her i Malvik. Så får vi bragt på det rene om det er ting vi bør følge opp videre, sa Rakel Trondal fra SV.

Har selvsagt kopier av e-postene

Til slutt i debatten fikk Eva Lundemo (H) ordet:

– Jeg har selvfølgelig kopi av de e-postene jeg omtaler her, og de sklal jeg selvfølgelig overgi til ordføreren etterpå.

– Det er sånn at forslaget mitt er ikke slik at vi skal vedta at slik og sånn skal en handlingsplan for veteranene inneholde. Det står ingen punkter. For jeg har ikke kompetanse på det, men det har den organisasjonen (NVIO- journ.anm) som er gjengitt i forslaget. Så om NVIO og rådmannen kommer fram til at det beste er å ha et samarbeide med nabokommunene, for det er det flere av veteranene som har nevnt at kan være en løsning, men jeg kan ikke sitte her å si at jeg vet bedre enn de veteranene det gjelder om hva de trenger.

– Jeg vet heller ikke hvorfor ikke veteranene ikke har tatt kontakt, men nå åpnes det for en dialog med en kontaktperson hos rådmanne og der veteranene er organisert. Så får de finne en løsning som er til det beste for veteranene. Den respekten synes jeg vi skal vise veteranene, sa Lundemo.

Forslaget fra Lundemo ble vedtatt med 17 stemmer mot 13.

«Rådmannen går i dialog med NVIO og utarbeider en kommunal handlingsplan for veteraner.»

Det var representantene fra Arbeiderpartiet, SV og Ole Herman Sveian som stemte mot forslaget.

Hele debatten kan du se på Malvik kommunes hjemmeside ved å følge denne linken. (Starter 2:53:00 ut i klippet)

Skjermdump fra Malvik kommune web-tv, avstemming om veteraner 29.5.2017

Her kan du lese hele svaret fra ordførere Ingrid Aune (AP)

– Veteranforeningen oppgir at det i dag er 152 veteraner bosatt i Malvik.

– Dette er som kjent innbyggere ordføreren har engasjert seg for helt siden valget i 2015. Allerede i 2015 ble det gjennomført samtaler med veteraner i kommunen der hensikten var å finne ut om veteranene i Malvik ønsket tettere oppfølging enn det de i dag får.

– Ordføreren fulgte senest opp dette på markeringen av veterandagen 8. mai i år, og har heller ikke her fått noen tilbakemelding som skulle tyde på at det er sterkt ønsket eller sterkt behov for en egen kommunal handlingsplan i Malvik.

– Når denne interpellasjonen kom fant ordfører likevel behov for å gå grundigere inn i saken igjen på nytt, ettersom det snart er to år siden ordføreren gjorde dette forrige gang. I det følgende vil ordføreren dele noen betraktninger som forhåpentligvis kan være nyttig for kommunestyrets vurdering av spørsmålet.

– Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på Norges vegne, sendt til tjeneste av våre folkevalgte i Stortinget. Siden FN operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt. Regjeringen Stoltenberg kom i 2009 med stortingsmeldingen «Fra vernepliktig til veteran» som skulle bidra til å skape større forståelse i samfunnet for veteranenes oppdrag, situasjon og behov. Regjeringen kom også med en handlingsplan «I tjeneste for Norge» og i 2014 med en oppfølgingsplan som oppfordrer kommunene til å utarbeide kommunale eller interkommunale veteranplaner. I Forsvarets «Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan» skisseres en tematisk oversikt over satsingsområder en slik plan kan inneholde: Anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging.

– Når det gjelder anerkjennelse anbefaler Forsvaret blant annet at det bør være et årlig arrangement for veteranene, at det bør kartlegges hvilke minnesmerker som finnes i kommunen og at veteranene har tilgang på lokaler det de kan ha sosiale arrangement. Malvik kommune har etter kommunestyrets ønske om «å ikke ha planer for alt» som det så folkelig har vært formulert av rådmannen ikke skrevet egne planer for dette. Selv om det ikke er en egen kommunal plan der disse tiltakene er fulgt opp, følger likevel kommunen opp dette. Blant annet etter ønske fra veteranene selv arrangeres det en felles seremoni for veteranene på veterandagen. Her deltar fra og med i år alle kommunene i Trøndelag samt fylkeskommunene. Fra Malvik kommune har det deltatt 2 personer i 2017, 4 personer i 2016, 2 personer i 2015, 15 personer i 2014 og 25 personer i 2013. (Deltakelsen var noe høyere de første årene ettersom det blant annet har vært delt ut kommunenåler ved disse seremoniene, og veteraner har uttalt at de ikke ser behov for å delta hvert år når de allerede har fått denne anerkjennelsen). Når det gjelder kartlegging av minnesmerker har kommunestyret vedtatt at dette skal kartlegges, etter forslag fra representanten Ulstad. Tilgang på lokaler legger ordfører til grunn at veteranorganisasjonene har på lik linje med andre lag og organisasjoner i Malvik kommune.

– Når det gjelder ivaretakelse fremhever Forsvaret at dette handler blant annet om god informasjon og kunnskap hos de kommunale tjenestene. NVIO – Norges Veteranforbund – opplyser de at dette også kan handle om god nok informasjon hos veteranene om kommunens tjenester og hva som tilbys. Det kommunale tilbudet er stort sett veldig bra, men det handler altså om å få veteraner som trenger det om å benytte seg av tilbudet som finnes, og eventuelt også selv søke hjelp.

– Når det gjelder oppfølging kan dette blant annet handle om lavterskel samtaletilbud hos kommunalt ansatte psykologer for veteraner og eventuelt deres familier/barn, å tilrettelegge arbeidsforhold eller bistå ved rehabilitering. Ordførers vurdering er at dette med oppfølging av pårørende vil arte seg noe annerledes når det er snakk om veteraner / soldater i tjeneste i utlandet og når det er snakk om ansatte i Forsvaret som har arbeidssted i Trøndelag og en mer rutinemessig arbeidssituasjon.
Veteranene i Malvik har også blant annet tilbud om å delta på månedlige aktiviteter i regi av veteranforeningene. Dette synes å fungere godt.

– Ordfører ser at alle kommuner har en utfordring med å nå ut til de av veteranene som ikke selv engasjerer seg i det brede tilbudet som ser ut til å eksistere, og kunne gjerne tenkt seg å ta initiativ til å invitere alle veteranene i Malvik kommune til egen samling. Da kunne kanskje kommunen fått oversikt over hvem og hvilke behov alle veteranene er, og om disse kan ivaretas på en bedre måte. Det er imidlertid ikke mulig, ettersom staten ikke er villig til å utgi navn og bostedsadresse til veteranene verken i Malvik eller i andre kommuner.

– Når det gjelder den typen oppgaver som omtales i Forsvarets grunnlag for kommunale veteranplaner, ser det altså ut til at disse blir godt ivaretatt for veteranene i Malvik kommune innenfor de rammer som finnes. Kommunen gjør det den skal gjøre, og ordfører har derfor fulgt kommunestyrets linje om at Malvik kommune skal begrense antallet planer for planen sin skyld. Det er hellet ikke ytret noe ønske fra veteranene i Malvik til ordføreren om dette; tvert imot får ordføreren positive tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres.

– Når det gjelder handlingsplan for veteraner sier Forsvaret likevel at «veteranplaner er en anerkjennelse i seg selv». Ordføreren har derfor undersøkt litt om hvilke kommuner som har slike planer, og også vært i kontakt med sammenliknbare kommuner og NVIO som oppfordrer til å eventuelt søke samarbeid med andre om dette. Ordførers anbefaling er følgelig at Malvik kommune bygger videre på samarbeidet vi har med de andre kommunene i Trøndelag, og vil oppfordre til at vi får en handlingsplan for veteraner felles med disse kommunene.