Se hva kommunestyret vedtok mandag

Vedtak fra kommunestyret mandag 29.mai.

Malvik kommunestyre møttes mandag til forhandlinger og her er protokollen:

Følgende faste medlemmer møtte:

Ingrid Aune AP, Bernt-Ole Ravlum AP, Matz Ulstad AP, Randi Hansen AP, Anne S. Mostervik AP, Trond Hoseth AP, Liv Aksnes AP, Kristin Strandheim AP, Francis N. Chagula AP, Maren Hammer Ness AP, Terje Talsnes AP, Jahn Harry Kristiansen AP, Eva Lundemo H, Morten Olafsen H, Vigdis Marthinsen H, Brit Ragnhild Aune H, Anders F. Nordhaug H, Ole Herman Sveian SP, Ketil Sivertsen SP, Ida Vetleseter Bøe SP, Lill Harriet Sandaune FRP, Terje Hansen FRP, Bjørn Edgar Kyllo FRP, Knut Harald Svisdahl MDG, Heidi Steine MDG, Astrid Sofie Dalhaug KRF, Torgeir Anda V, Rakel S. Trondal SV, Per Walseth PP, Randi Johnsen Eikevik FM.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Laila Tøndel V, følgende varamedlemmer møtte: Tor Dahl V (for Laila Tøndel) Karl-Tinus Votvik (Til PS 28/17) for Bernt-Ole Ravlum AP og Kjell Torbjørn Dahle (Til PS 27/17) for Eva Lundemo.

Etablering av nytt revisjonsselskap – Revisjon Midt-Norge SA

Behandling i Kommunestyret – 29.05.2017 Eva Lundemo (H) ba i forkant av møte i kommunestyret om å få sin habilitet vurdert, da hun sitter i styret for Revisjon Midt-Norge IKS. Eva Lundemo ble enstemmig kjent inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 1.ledd, e) nr. 2.

Kjell Dahle deltok i hennes sted.

Bernt-Ole Ravlum (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges: Randi Eikevik og Jahn Harry Kristiansen

Anders Nordhaug (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges: Ingrid Aune og Ole Herman Sveian

Forslaget fra Bernt-Ole Ravlum og Anders Nordhaug ble satt opp mot hverandre.

Forslaget fra Bernt-Ole Ravlum ble vedtatt med 22 stemmer mot 9 stemmer for Nordhaugs forslag.

Innstillingens pkt. 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret – 29.05.2017

 1. Malvik kommunestyre slutter seg til etablering av samvirkeforetaket Revisjon Midt-Norge SA.
 2. Malvik kommunestyre godkjenner utkast til vedtekter.
 3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges:
 • Randi Eikevik
 • Jahn Harry Kristiansen
 1. Malvik kommunestyre vedtar at Revisjon Midt-Norge IKS oppløses.
 2. Malvik kommunestyre godkjenner at alle aktiva og passiva i Revisjon Midt-Norge IKS overføres til Revisjon Midt-Norge SA

 

Høringsuttalelse fra Malvik kommune – søknad om tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk og nedlegging av dam Foldsjøen

Behandling i Kommunestyret – 29.05.2017

Bernt-Ole Ravlum (AP) ba i forkant av møte i kommunestyret om å få sin habilitet vurdert. Ravlum er grunneier på Foldsjøen, og dermed part i saken. Ravlum ble enstemmig kjent inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 1.ledd a). Karl-Tinus Votvik deltok i hans sted.

Terje Hansen (FrP) fremmet følgende endringsforslag:

Søknad om bygging av Verksfossen minikraftverk anbefales med bakgrunn i Stortingets vedtak fra 2005 der det kan åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 1 MW i vernede vassdrag.

Innstillingen ble vedtatt med 28 stemmer, mot 3 stemmer for forslaget fra Terje Hansen.

Vedtak i Kommunestyret – 29.05.2017

 1. Søknad om bygging av Verksfossen minikraftverk må avslås siden tiltaket vil kunne redusere nasjonale og regionale verneverdier knyttet til naturmangfold, kulturmiljø, landskap og folkehelse. For å kunne åpne for kraftproduksjon i vernede vassdrag, er det en forutsetning at verneverdiene ikke reduseres.
 2. Når det gjelder reguleringshøyden for Foldsjødammen, er det behov for å vurdere flere alternative løsninger enn den som foreligger i søknaden med tanke på allmenne interesser. Vannspeilet må sikres i både Litjfoldsjøen og Foldsjøen slik at hensynet til folkehelse, friluftsliv, kulturminner, flomsikring & samfunnsberedskap og naturmangfold blir ivaretatt.
 3. Saken er for dårlig utredet. NVE bør kreve en samarbeidsprosess mellom de ulike interessentene for å avdekke muligheter, vilkår og avbøtende tiltak som kan sikre en positiv utvikling for Mostadmark, Foldsjøen og Homlavassdraget. Det er naturlig at Malvik kommune har en sentral rolle i denne prosessen. Resultater fra dette må deretter legges til grunn i videre konsesjonsbehandling.

 

Lovlighetskontroll av behandling av spørsmål om habilitet

Behandling i Kommunestyret – 29.05.2017 Brit Aune (H) og Ketil Sivertsen (SP) deltok ikke under votering av saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret – 29.05.2017

Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for lovlighetskontroll.

 

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen

Behandling i Kommunestyret – 29.05.2017

Lill Harriet Sandaune (FrP) fremmet følgende endringsforslag:

Det forutsettes at utbygging av E6 på strekningen Ranheim-Åsen skjer med bruk at statlig finansiering, og uten bruk av bompenger.

Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende tilleggsforslag (nytt pkt. 8)

Malvik kommune støtter intensjonen om delfinansiering av ny E6 med bompenger. I gjeldende transportplan er det slått fast at det skal prioriteres statlige midler til å starte byggingen av ekstra tunnelløp i Være-, Stavsjø-, og Helltunellen. Malvik kommune mener dette forholdet ikke er tilstrekkelig vurdert i saksframlegget fra Nye Veier og ber om at dette vurderes i saksframlegg ved videre behandling av saken for fylket og Stortinget. Malvik kommune støtter intensjonen om delvis bompengefinansiering av strekningene mellom tunellene, men mener primært satsene må tilpasses vegens lengde eks. tunellene for å ivareta føringene i Nasjonal transportplan.

Innstillingen ble satt opp mot endringsforslaget fra Sandaune.

Innstillingen vedtatt med 28 stemmer mot 3 stemmer for endringsforslaget fra Sandaune.

Tilleggsforslaget fra Sveian ble vedtatt mot 3 stemmer.

Vedtak i Kommunestyret – 29.05.2017

 1. Utbygging av E6 på strekningen Ranheim-Åsen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6.
 2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom.
 3. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at kjøretøy i takstgruppe 1, som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement, får 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt. Malvik kommune forutsetter at rabattsystemet for bompengeordningen tilpasses det som blir gjeldende etter Stortingets behandling av omlegging av takst- og rabattstruktur slik at innbyggerne sikres et forutsigbart bompengenivå.
 4. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2017- kroner) i de ulike bommene:
Bom Gjennomsnittstakst Grunntakst takstgruppe 1 Grunntaskt takstgruppe 2

 

E6 Leistad 34,- 39,- 78,-
E6 Hell 17,- 19,- 38,-
E6 Forbordsfjelltunnelen 32,- 34,- 68,-
E6 Åsen 13,- 14,- 28,-

 

– Tunge biler betaler to ganger lettbiltakst.

– Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og med KPI etter åpning.

– Endelig takst- og rabattsystem skal legges fram for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen starter.

 1. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse vegene. Statens vegvesen vil i samarbeid med lokale myndigheter ha ansvaret for å vurdere trafikksituasjonen på avlastet vegnett.
 2. Det legges opp til betaling for lav- og nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende. Bompengeopplegget vil da bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Trøndelag fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak.
 3. Malvik kommune forutsetter at alle kryss, også kryss som eventuelt ikke bygges ferdig som fullverdige kryss i første omgang, planlegges og bygges på en slik måte at det med letthet er mulig å komplettere kryssene til fullverdige kryss, med nødvendige av- og påkjøringer, den dagen behovet melder seg.
 4. Malvik kommune støtter intensjonen om delfinansiering av ny E6 med bompenger. I gjeldende transportplan er det slått fast at det skal prioriteres statlige midler til å starte byggingen av ekstra tunnelløp i Være-, Stavsjø-, og Helltunellen. Malvik kommune mener dette forholdet ikke er tilstrekkelig vurdert i saksframlegget fra Nye Veier og ber om at dette vurderes i saksframlegg ved videre behandling av saken for fylket og Stortinget. Malvik kommune støtter intensjonen om delvis bompengefinansiering av strekningene mellom tunellene, men mener primært satsene må tilpasses vegens lengde eks. tunellene for å ivareta føringene i Nasjonal transportplan

 

Kommunal garanti til Hommelvik IL for låneopptak knyttet til investering i anlegg for snøproduksjon på Jervskogen Skisenter

Behandling i Kommunestyret – 29.05.2017 Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret – 29.05.2017

 1. a) Malvik Kommune stiller kommunal garanti på lån (lån 1) inntil 1.000.000 kroner i ti år i form av simpel kausjon. b) Malvik Kommune stiller garanti på lån (lån 2) inntil 1.540.000 kroner i fire år i form av simpel kausjon.
 2. Garantien omfatter kun i hovedstolen.
 3. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt nedbetaling av lånet.
 4. a) Lån 1 skal nedbetales innen 31.12.2027. b) Lån 2 skal nedbetales innen 31.12.2021.
 5. Kommunens garantiansvar opphører i sin helhet seks måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være nedbetalt.
 6. Vedtaket oversendes fylkesmannen for godkjenning før det trer i kraft.

 

Søknad om kommunal garanti for Vidhaugen friområde – ballflate

Behandling i Kommunestyret – 29.05.2017

Heidi Steine (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å finne et miljøvennlig alternativ til kunstgress med gummigranulat som dekke på ballflaten på Vidhaugen, og gå i dialog med Vidhaugen Vel om dette. Rådmannen bes komme tilbake med saken hvis et miljøvennlig alternativ krever en større garantiramme.

Heidi Steine (MDG) endret sitt forslag til:

Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å prøve å finne et miljøvennlig alternativ til kunstgress med gummigranulat som dekke på ballflaten på Vidhaugen, og gå i dialog med Vidhaugen Vel om dette.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Heidi Steine (nytt pkt. 7) ble vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak i Kommunestyret – 29.05.2017

 1. Malvik Kommune stiller kommunal garanti på lån inntil 500.000 kroner i tre år til Vidhaugen Velforening org.nr 998 390 060, i form av simpel kausjon.
 2. Garantien omfatter kun i hovedstolen.
 3. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt nedbetaling av lånet.
 4. Lånet skal nedbetales innen 31.12.2020.
 5. Kommunens garantiansvar opphører i sin helhet seks måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være nedbetalt.
 6. Vedtaket oversendes Fylkesmannen for godkjenning før det trer i kraft.
 7. Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å prøve å finne et miljøvennlig alternativ til kunstgress med gummigranulat som dekke på ballflaten på Vidhaugen, og gå i dialog med Vidhaugen Vel om dette.

 

Søknad om fritak fra politiske verv – Gudmund Beitland

Vedtak i Kommunestyret – 29.05.2017

Gudmund Beitland innvilges fritak fra sine politiske verv i Malvik kommune, grunnet flytting fra kommunen. Dersom Gudmund Beitland flytter tilbake til kommunen innen 2 år, har han rett til å gjeninntre i sine verv.

 

Spørsmål om helsesøstertjenesten i Malvik-skolene

Behandling i Kommunestyret – 29.05.2017

Vigdis Marthinsen (H) la frem spørsmålet sitt.

Med bakgrunn i innsparingstiltakene i Malvik-skolene, som vil resultere i redusert voksentetthet for elevene og den økte bevisstheten om barn og ungdomsproblemer i lys av filmen «Thirteen reason why» , vil ordføreren å gjøre noe for å øke helsesøstertjenesten i skolene?

Spørsmålet ble besvart av kommunalsjef Ester Sandtrø:

Formannskapet stilte spørsmål om situasjonen i Malvik med hensyn til psykisk helse og selvmordsproblematikk, og jeg gjentar her noe av det rådmannen svarte formannskapet i et notat.

Ungdomsskolene i Malvik melder at de har en opplevelse av at flere elever enn tidligere sliter med psykisk helse og snakker om blant annet selvmordstanker. Elevene uttrykker slike problemer til kontaktlærer, sosiallærer, helsesøster og medelever. Skolene er hele tiden årvåkne rundt psykisk helse, og følger opp elever som sliter, med samtaler med sosiallærer, kontaktlærer, helsesøster eller miljøterapeut.

Sosiallærer og helsesøster bruker kommunepsykologen aktivt som kompetanse for å drøfte saker rundt psykisk helse.

Rektor ved Malvik videregående skole, Sigrid Marumsrud, tok kontakt med rektorene på ungdomsskolene for å informere skolene om arbeidet som gjøres i Trondheim kommune og i videregående skoler i forbindelse med selvmordsproblematikken i Trondheim. Hommelvik ungdomsskole og Vikhammer ungdomsskole har ikke gjort noe aktivt (ut over det de gjør til vanlig) mot elev- eller foresattegruppa i den forbindelse.

Skolene prøver hele tiden å være «tett på» i forhold til utfordringer i elevgruppa. Dette kan gjelde psykisk helse, rus, skolemiljøet etc.

Ledelsen ved HUS og VUS har ikke oppfatning av at vi har noen spesiell situasjon akkurat nå. Saken følges opp i ansattegruppa.

Når det gjelder styrking av helsesøsterkapasitet forholder rådmannen seg til vedtak i kommunestyret 12.12.2016 som sier: Kommunestyret ber om at det i økonomiplanen for 2018 innarbeides en ekstra helsesøsterstilling. Arbeidet med budsjett 2018 og økonomiplan starter i disse dager.

 

Interpellasjon – Handlingsplan for veteraner i Malvik kommune

Behandling i Kommunestyret – 29.05.2017

Eva Lundemo (H) la frem interpellasjonen sin.

Ordfører 

Den norske staten sender hvert år et stort antall soldater til konfliktområder.  
Siden andre verdenskrig har mer enn 100.000 norske soldater deltatt i mer enn 40 land. Dette er vårt samfunns bidrag til fred. Dette er et bidrag som også forplikter det norske samfunnet. 
Våre soldater gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet. De blir stasjonert i områder med uro og konflikt. Soldatene løser vanskelige oppdrag i land med store utfordringer. De utsetter seg selv for sterke inntrykk og belastninger. 
 
For de aller fleste har utenlandstjenesten vært en positiv opplevelse. Undersøkelser av omkring 15.000 norske soldater som har tjenestegjort i Libanon og Afghanistan, viser at 85- 90 prosent av de som svarte på undersøkelsene kom hjem med litt eller ingen belastninger.  
Libanon-undersøkelsen fra 2016 viste at omkring 13 prosent av de som svarte fremdeles opplevde stress som følge av tjenesten. Afghanistan-undersøkelsen fra 2012 viser at 28 prosent av de som svarte har et alkoholforbruk som defineres som risikofylt eller skadelig. 
 
Den rød-grønne regjeringen etablerte i sin tid, handlingsplanen «I tjeneste for Norge», en plan som er videreført av dagens regjering. Syv departementer er involvert i planen, som inneholder 126 tiltak. En av anbefalingene er at det etableres kommunale handlingsplaner for veteraner. 
 
En handlingsplan for veteraner handler ikke bare om soldaten som har vært ute på vegne av Norge, men også om soldatens ektefelle og barn.  
I mange tilfeller rammes også disse og annen familie av stresset og de sterke opplevelsene som følger med tjenesten for Norge. 
 
Har Malvik kommune en handlingsplan for veteraner og hvis ikke – vil ordføreren ta initiativ til at det utarbeides en handlingsplan for veteraner i Malvik kommune?

Ordfører besvarte interpellasjonen slik:

Kommunestyre,

Veteranforeningen oppgir at det i dag er 152 veteraner bosatt i Malvik. Dette er som kjent innbyggere ordføreren har engasjert seg for helt siden valget i 2015. Allerede i 2015 ble det gjennomført samtaler med veteraner i kommunen der hensikten var å finne ut om veteranene i Malvik ønsket tettere oppfølging enn det de i dag får.

Ordføreren fulgte senest opp dette på markeringen av veterandagen 8. mai i år, og har heller ikke her fått noen tilbakemelding som skulle tyde på at det er sterkt ønsket eller sterkt behov for en egen kommunal handlingsplan i Malvik.

Når denne interpellasjonen kom fant ordfører likevel behov for å gå grundigere inn i saken igjen på nytt, ettersom det snart er to år siden ordføreren gjorde dette forrige gang. I det følgende vil ordføreren dele noen betraktninger som forhåpentligvis kan være nyttig for kommunestyrets vurdering av spørsmålet.

Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på Norges vegne, sendt til tjeneste av våre folkevalgte i Stortinget. Siden FN operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt.

Regjeringen Stoltenberg kom i 2009 med stortingsmeldingen «Fra vernepliktig til veteran» som skulle bidra til å skape større forståelse i samfunnet for veteranenes oppdrag, situasjon og behov. Regjeringen kom også med en handlingsplan «I tjeneste for Norge» og i 2014 med en oppfølgingsplan som oppfordrer kommunene til å utarbeide kommunale eller interkommunale veteranplaner. I Forsvarets «Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan» skisseres en tematisk oversikt over satsingsområder en slik plan kan inneholde: Anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging.

Når det gjelder anerkjennelse anbefaler Forsvaret blant annet at det bør være et årlig arrangement for veteranene, at det bør kartlegges hvilke minnesmerker som finnes i kommunen og at veteranene har tilgang på lokaler det de kan ha sosiale arrangement.

Malvik kommune har etter kommunestyrets ønske om «å ikke ha planer for alt» som det så folkelig har vært formulert av rådmannen ikke skrevet egne planer for dette. Selv om det ikke er en egen kommunal plan der disse tiltakene er fulgt opp, følger likevel kommunen opp dette. Blant annet etter ønske fra veteranene selv arrangeres det en felles seremoni for veteranene på veterandagen. Her deltar fra og med i år alle kommunene i Trøndelag samt fylkeskommunene.

Fra Malvik kommune har det deltatt 2 personer i 2017, 4 personer i 2016, 2 personer i 2015, 15 personer i 2014 og 25 personer i 2013. (Deltakelsen var noe høyere de første årene ettersom det blant annet har vært delt ut kommunenåler ved disse seremoniene, og veteraner har uttalt at de ikke ser behov for å delta hvert år når de allerede har fått denne anerkjennelsen).

Når det gjelder kartlegging av minnesmerker har kommunestyret vedtatt at dette skal kartlegges, etter forslag fra representanten Ulstad. Tilgang på lokaler legger ordfører til grunn at veteranorganisasjonene har på lik linje med andre lag og organisasjoner i Malvik kommune. Når det gjelder ivaretakelse fremhever Forsvaret at dette handler blant annet om god informasjon og kunnskap hos de kommunale tjenestene. NVIO – Norges Veteranforbund – opplyser de at dette også kan handle om god nok informasjon hos veteranene om kommunens tjenester og hva som tilbys. Det kommunale tilbudet er stort sett veldig bra, men det handler altså om å få veteraner som trenger det om å benytte seg av tilbudet som finnes, og eventuelt også selv søke hjelp.

Når det gjelder oppfølging kan dette blant annet handle om lavterskel samtaletilbud hos kommunalt ansatte psykologer for veteraner og eventuelt deres familier/barn, å tilrettelegge arbeidsforhold eller bistå ved rehabilitering. Ordførers vurdering er at dette med oppfølging av pårørende vil arte seg noe annerledes når det er snakk om veteraner / soldater i tjeneste i utlandet og når det er snakk om ansatte i Forsvaret som har arbeidssted i Trøndelag og en mer rutinemessig arbeidssituasjon. Veteranene i Malvik har også blant annet tilbud om å delta på månedlige aktiviteter i regi av veteranforeningene. Dette synes å fungere godt.

Ordfører ser at alle kommuner har en utfordring med å nå ut til de av veteranene som ikke selv engasjerer seg i det brede tilbudet som ser ut til å eksistere, og kunne gjerne tenkt seg å ta initiativ til å invitere alle veteranene i Malvik kommune til egen samling. Da kunne kanskje kommunen fått oversikt over hvem og hvilke behov alle veteranene er, og om disse kan ivaretas på en bedre måte. Det er imidlertid ikke mulig, ettersom staten ikke er villig til å utgi navn og bostedsadresse til veteranene verken i Malvik eller i andre kommuner. Når det gjelder den typen oppgaver som omtales i Forsvarets grunnlag for kommunale veteranplaner, ser det altså ut til at disse blir godt ivaretatt for veteranene i Malvik kommune innenfor de rammer som finnes. Kommunen gjør det den skal gjøre, og ordfører har derfor fulgt kommunestyrets linje om at Malvik kommune skal begrense antallet planer for planen sin skyld. Det er heller ikke ytret noe ønske fra veteranene i Malvik til ordføreren om dette; tvert imot får ordføreren positive tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres.

Når det gjelder handlingsplan for veteraner sier Forsvaret likevel at «veteranplaner er en anerkjennelse i seg selv». Ordføreren har derfor undersøkt litt om hvilke kommuner som har slike planer, og også vært i kontakt med sammenliknbare kommuner og NVIO som oppfordrer til å eventuelt søke samarbeid med andre om dette. Ordførers anbefaling er følgelig at Malvik kommune bygger videre på samarbeidet vi har med de andre kommunene i Trøndelag, og vil oppfordre til at vi får en handlingsplan for veteraner felles med disse kommunene.

Eva Lundemo (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmann går i dialog med NVIO og utarbeider en kommunal handlingsplan for veteraner.

Ordfører Ingrid Aune deltok ikke under voteringen av denne saken.

Forslaget fra Eva Lundemo ble vedtatt med 17 mot 13 stemmer. Følgende representanter stemte for forslaget fra Eva Lundemo: Høyres 5 representanter, FrPs 3 representanter, Venstres 2 representanter, MDGs 2 representanter, KrFs representant, FMs representant, PPs representant, representanter Sivertsen fra SP og representanten Vetleseter Bøe fra SP.

Vedtak i Kommunestyret – 29.05.2017

Rådmann går i dialog med NVIO og utarbeider en kommunal handlingsplan for veteraner.