Mener kommunestyret brøt loven

Rådmannen mener kommunestyrets manglede diskusjon og votering i spørsmål om ordførerens habilitet, var brudd på forvaltningsloven.

Kommunens eierskapsmelding ble behandlet i formannskapet den 13.mars og av kommunestyret 27mars.

TrønderEnergi AS er ett av selskapene hvor kommunen har eierinteresser, og som dermed inngår i eierskapsmeldingen.

Spørsmål om habilitet

Ordfører Ingrid Aune jobbet som sjef for samfunns- og myndighetskontakt i TrønderEnergi AS inntil hun tiltrådte som ordfører i Malvik på heltid 12.oktober 2015. Hun har fra det tidspunktet hatt permisjon fra sin stilling i TrønderEnergi AS.

Ingrid Aune (AP)

Ved behandlingen i formannskapet ble det stilt spørsmål om ordførers habilitet. Formannskapet vurderte saken og fattet slikt vedtak: «Ingrid Aunes habilitet ble tatt opp, og konkludert med at hun ikke var inhabil under behandling av denne saken.»

Da eierskapsmeldingen skulle behandles i kommunestyret, ble spørsmålet om ordførers habilitet på nytt reist, denne gang av representanten Anders Frost Nordhaug (H)

Hvordan ordførers habilitet ble vurdert i møtet, går ikke fram av protokollen, men det går fram av videopptaket fra møtet at habilitetsspørsmålet ble reist før selve innholdet i saken om eierskapsmelding ble diskutert.

Ordfører svarte at spørsmålet var behandlet i formannskapet, og hun anså habiliteten som avklart i det møtet. Ifølge henne var dette årsaken til at hun ikke reiste spørsmålet på nytt ved kommunestyrets behandling. Ordfører ønsket en utsettelse av eierskapsmeldingen hvis kommunestyret ønsket å vurdere hennes habilitet.

Anders Frost Nordhaug
Anders Frost Nordhaug (H)

Begrunnelsen for dette, var at hun ville ha en forberedt juridisk vurdering fra administrasjonen før en diskusjon om hennes habilitet. I tillegg ønsket hun at det i saker om habilitet skulle være mulighet til å innkalle eventuelle vararepresentanter på forhånd.

Representanten Frost Nordhaug ønsket at kommunestyret på selvstendig grunnlag skulle vurdere ordførers habilitet.

Ordfører stilte så spørsmål til kommunestyret om de ønsket å diskutere hennes habilitet. Det ble votert over spørsmålet, og flertallet vedtok at de ikke ønsket dette. Det ble ikke fremmet noe utsettelsesforslag for behandling av eierskapsmeldingen.

Lovlighetskontroll

Representanten Per Walseth (PP), Anders F. Nordhaug (H) og Torgeir Anda (V) fremmet lovlighetsklage på saken før det var fattet vedtak i saken.

Det er ikke vanlig praksis at krav om lovlighetskontroll fremmes før det fattes vedtak i saken. I dette tilfellet ble spørsmålet om ordførers habilitet ikke drøftet eller votert over i møtet, og det var ikke fattet noe vedtak i saken om eierskapsmelding. Ordfører stilte spørsmål til kommunestyret om de ønsket å diskutere hennes habilitet. Flertallet vedtok at de ikke ønsket dette. Kan det da kalles en «avgjørelse» av habilitetsspørsmålet?

Ut fra dette kan vi si at manglende diskusjon og vedtak om ordførers habilitet er en «avgjørelse» truffet av kommunestyret, og det kan fremmes en lovlighetsklage på denne unnlatelsen. Fylkesmannens vedtak i en slik sak vil bare kunne slå fast at unnlatelsen var ulovlig, ikke habiliteten.

Er habil

Rådmannen skriver i sin innstilling til kommunestyret at for at inhabilitet skal inntre, må TrønderEnergi AS være part i saken.

Dersom selskapet er part, må det vurderes om ordfører må anses å ha en ledende stilling i selskapet. Malvik kommunes eierskapsmelding er det dokumentet som samlet gir oversikt over kommunens eierinteresser i selskaper. Den angir kommunens bakgrunn for og mål med eierskapet og bestemmer om eierforholdet skal opprettholdes eller ikke.

Rådmannen mener meldingen er konkret og med så direkte føringer mot det enkelte selskap, at alle selskapene må anses som parter i saken.

Ordfører har hatt permisjon fra stillingen i TrønderEnergi AS i ett og et halvt år. Det kan argumenteres med at hun da fremdeles har en tilknytning til selskapet, men Malvik kommunes vedtak i denne saken vil neppe ha noen avgjørende betydning for selskapet eller hennes framtidige ansettelsesforhold. Det er derfor vanskelig å se at det er forhold som svekker tilliten til hennes upartiskhet i saken. Rådmannen anser ikke at ordfører har en så sterk tilknytning til selskapet at kommunestyret bør kjenne henne inhabil.

Fylkesmannen må konkludere med at det forelå inhabilitet før han fatter et eventuelt vedtak om at manglende behandling av habilitetsspørsmålet var ulovlig. Etter rådmannens vurdering, var ordfører habil i saken.

Saken skal behandles av kommunestyret 29.mai.