Vil tappe ned Dragstsjøen

Statkraft har søkt NVE om dispensasjon til å få tappe ned Dragstsjøen som ligger i Malvik og Selbu kommuner.

Det er for å tilfredsstille krav i damsikkerhetsforskriften at Statkraft planlegger utbedringer av Dragstsjødammen. Samtidig skal et nytt arrangement for minstevannsføring arrangeres.

Utføringen av tiltakene forutsetter tørrlagt dam.

Det er tatt hensyn til elvemusling i vassdraget og derfor skal en minstevannføring slippes forbi dammen i anleggsperioden. Nedtappingen vil også kunne ha negative konsekvenser for andefugler og storlom uten at det er foreslått særskilte tiltak knyttet til dette i planen.

Statkraft søker om nedtapping i perioden 1.august til og med 30.september, noe som betyr at de må ha mulighet for å starte nedtapping 1.juni.

Høringsfrist for innspill i saken til NVE er satt til 23.05.2017.