Må teste vilt for skrantesyke

Miljødirektorat pålegger jegere som feller hjortevilt i Selburegionen, som også omfatter Malvik om å teste felte hjortevilt for skrantesjuke. Dette gjelder elg, hjort, villrein og rådyr.

Alle jegere må registrere felte dyr og skrantesjukeprøven på nettet. Det er kun felte hjortevilt som er eldre enn ett år som skal testes.

I Malvik skal  elg, hjort og rådyr testes for skrantesjuke.

Kartlegging

Det er et stort behov for ytterligere kartlegging for å kunne si noe om utbredelsen av skrantesjuke i Norge. Skrantesjuke er en prionsykdom som er dødelig for hjortedyr. Sykdommen ble første gang påvist i Norge i mars 2016 på ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde. Under jakta 2016 ble skrantesjuke påvist på ytterligere to villrein i dette området.

Skrantesjuke er også påvist på to elger i Selbu kommune. Utenfor disse områdene er sykdommen foreløpig ikke funnet. Den sikreste metoden for å teste et dyr for skrantesjuke, er å analysere en prøve fra hjernen. Dette krever tilgang til døde dyr og relativt ferske prøver. Hjorteviltbestandene i Norge reguleres i hovedsak igjennom jakt, og årlig felles rundt 100 000 elg, hjort, villrein og rådyr. Tilgangen til døde hjortevilt, og muligheten til å ta ut hjerneprøver, er derfor størst i forbindelse med jakt.

Jegernes ansvar

Det er jeger som selv må sørge for at hjortevilt felt under jakt blir testet for skrantesjuke. Det er viktig at kommune/villreinnemnd, valdansvarlig representant og jaktledere formidler dette til aktuelle jegere. Kommune/villreinnemnd bør derfor sende dette brevet sammen med fellingstillatelsen til valdansvarlig representant. I de fleste områder skal jeger selv ta ut en hjerneprøve fra felte dyr og sende til Veterinærinstituttet for analyse. Jeger vil få prøvetakingsutstyr og ferdigfrankert konvolutt til å returnere prøve i. Utdeling av utstyr vil skje noe ulikt i ulike områder, ta kontakt med lokal forvaltning for informasjon.

Mattilsynet vil holde kurs i prøvetaking etter avtale med lokal forvaltning. Det ligger også videoer på internett som vil være tilstrekkelig opplæring for mange.

Det er svært viktig at jeger merker alle prøver med utdelte merkelapper for å sikre sporing av dyr som tester positivt for skrantesjuke. Jeger må alltid registrere felte dyr på www.settogskutt.no. Når dyret er registrert på Sett og skutt, vil svaret på skrantesjukeprøven automatisk kobles til dyret, og blir tilgjengelig for jeger i Hjorteviltregisteret. Utilstrekkelig eller feil merking kan føre til at prøveresultat ikke kan spores til riktig jeger.

Dette skriver Miljødirektoratet i et brev til Malvik kommune.