Formannskap med god glid

Det har gått mange år siden undertegnede overvar sitt første Formannskapsmøte i Malvik, mandag var det dags for å gjøre dette igjen.

I de siste årene har jeg ofte vært innom Formannskapsmøtene for å overvære behandlingen av en spesifik sak eller to. Og mandag forstod jeg hvorfor. Det blir aldri spennende, så herunder forsøker jeg å gjengi møtet korrekt slik det forløp og slik jeg opplevde det. Dét fortjener et Formannskap.

10 saker på tre timer

Kommunal klokke 07:30

Møtet varte i følge protokollen i 2 timer og 50 minutter. Fra uvanlige 07:30 til klokka 10:20. Det er brukbar rundetid.

Følgende saker stod på agendaen:

Høringsuttalelse fra Malvik kommune – søknad om tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk og nedlegging av dam Foldsjøen, Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal, Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen, Behandling av sluttrapport fra Mostadmarkutvalget, Kommunal garanti til Hommelvik IL for låneopptak knyttet til investering i anlegg for snøproduksjon på Jervskogen Skisenter, Søknad om kommunal garanti for Vidhaugen friområde – ballflate, Etablering av nytt revisjonsselskap – Revisjon Midt-Norge SA, Søknad om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt for 2017 – mann f. 1946 (unntatt offentlighet), Søknad om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt for 2017 – kvinne f. 1969 (unntatt offentlighet), Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

Det var en god og munter stemning rundt møtebordet, og ordfører åpnet møte med å orientere de seks andre medlemmene om hvordan hun hadde tenkt å legge opp dagen på en mest mulig effektiv måte. En av virkemidlene var å sette strek tidlig i diskusjonene, slik at ting ikke dro ut i langdrag.

Klokka var 07:30, tre journalister var på plass, den ene hadde fått ett bord, den andre hadde pc’n sin på en stol, mens undertegnede lånte en «flik» av bordet til Bladets betrodde mann på åstedet.

Formannskapet drakk kaffe og te, pressen var nok også kaffetørst.

Første gang jeg var på et Formannskapsmøte var det Asbjørn Nøstmo som var ordfører, og Ola O. Venn varaordfører, tonen var nok en annen og det var i en annen tid.

Formell tone

Kommunal kaffekopp, pris ukjent

I Formannskapet er man formell. Der tittuleres medlemmene med etternavn og/eller stilling. Rådmann er Rådmann, Ordfører er ordfører, med unntak av når Ordføreren gir ordet til Aune (Ingrid Aune er ordfører i Malvik), og varaordfører er både det og Sveian.

Ordfører Aune sitter ved enden av bordet, på den ene siden sitter flertallet, Ole Herman Sveian (SP), Matz Ulstad (AP) og Rakel S. Trondal (SV). På motsatt side sitter Eva Lundemo (H), Terje Hansen (FrP) (vara for Lill Harriet Sandaune) og Torgeir Anda (V).

Rådmann Carl Jacob Midttun har plassert seg litt nedenfor midten av bordet på «flertallssiden»

Tonen er fortsatt formell, og gjesten har fortsatt ikke blitt tilbudt kaffe.

Representanten Lundemo (H) tar ordet til dagsorden. Hun sitter i styret for Revisjon Midt-Norge IKS, og Formannskapet skal behandle en sak om sammenslåing av dette selskapet med ett annet.

Hun har i god tid før møtet sendt inn varsel om sin innhabilitet, og må fratre møtet mens de øvrige i Formannskapet finner henne innhabil etter forvaltningsloven § 6, 1.ledd, e) nr. 2. Det er ikke innkalt vara for Lundemo, men møtesekretæren får i oppgave å skaffe vara som må møte på kort varsel.

Ole Herman Sveian (SP) og Torgeir Anda (V) melder seg til å underskrive protokollen, og de to velges.

Behandling av saker:

Nei til kraftverk

Deretter tar formannskapets sju kvinner og menn, fatt på dagens saker. Til den første saken har de fått besøk av Lars Slettom som er saksbehandler av kommunens høringsuttalelse når det gjelder Meraker Brug AS sine konsesjonssøknader vedrørende Foldsjøen.

Notater noteres

Han kunne fortelle at det er flere «rødliste-arter» langs Homlavassdraget som kan forsvinne om det blir utbygging som resulteter i mindre vannføring. Dette gjelder mosearter som er avhengig av «fossesprut».

Terje Hansen (FrP) fremmet følgende endringsforslag: Søknad om bygging av Verksfossen minikraftverk anbefales. Ingrid Aune (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2 (etter kulturminner, før naturmangfold): flomsikring & samfunnsberedskap.

Endringsforslaget fra Terje Hansen falt mot 1 stemmer. Tilleggsforslaget fra Ingrid Aune ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen med det vedtatte tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Saken «Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim – Stjørdal utsettes, og Statens Vegvesen inviteres til å gi formannskapet mer informasjon.

FrP er useriøse

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, Ranheim – Åsen

Terje Hansen (FrP) fremmet følgende endringsforslag: Det forutsettes at utbygging av E6 på strekningen Ranheim-Åsen skjer med bruk av statlig finansiering, og uten bruk av bompenger.

– Dette er dobbeltkommunikasjon av regjeringspartiet FrP. Det er skuffende for jeg kan vel ikke si de er useriøse, sa Rakel Trondal (SV)

– Da kan jeg si det. FrP er useriøse, sa Torgeir Anda (V).

Ingrid Aune (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 3: Malvik kommune forutsetter at rabattsystemet for bompengeordningen tilpasses det som blir gjeldende etter Stortingets behandling av omlegging av takst- og rabattstruktur slik at innbyggerne sikres et forutsigbart bompengenivå. Endringsforslaget fra Terje Hansen falt mot 1 stemme. Tilleggsforslaget fra Ingrid Aune ble enstemmig vedtatt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet hadde fått god glid, og i løypa lå saken om Lånegaranti til Hommelvik Ski. Det gjelder etablering av anlegg for snøproduksjon på Jervskogen skisenter og etter et spørsmål fra Formannskapet om anlegget kan produsere snø i plussgrader, som ingen kunne svare på, ble innstillingen enstemmig vedtatt og Hommelvik ski får de omsøkte garantier.

En søknad om kommunal garanti for Vidhaugen friområde – ballflate, ble også enstemmig vedtatt.

Beste rundetid

Før behandlingen av saken om Etablering av nytt revisjonsselskap – Revisjon Midt-Norge hadde representanten Lundemo (H) (medlemmene i Formannskapet omtales slik. Journ anm) sendt inn spørsmål om egen habilitet, da hun sitter i styret for det ene av de to revisjonsselskapene det er forslag om å slå sammen.

Formannskapet fant ved starten av møtet Lundemo innhabil og det ble gjort forsøk på å skaffe vara. Anders Frost Nordhaug (H) stilte opp som vara for Lundemo, som måtte forlate møtebordet.

Sammenslåingen er en konsekvens av det nye, samlete Trøndelag og i hovedtrekk er selskapet gjort om fra IKS (Interkommunalt selskap) til SA (Samvirkeforetak).

Rådmannens innstilling til Formannskapet ble enstemmig vedtatt.

1. Malvik kommunestyre slutter seg til etablering av samvirkeforetaket Revisjon Midt-Norge SA.

2. Malvik kommunestyre godkjenner utkast til vedtekter.

3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges: (vedtaes senere)

4. Malvik kommunestyre vedtar at Revisjon Midt-Norge IKS oppløses.

5. Malvik kommunestyre godkjenner at alle aktiva og passiva i Revisjon Midt-Norge IKS overføres til Revisjon Midt-Norge SA.

Vara Anders Frost Nordhaug (H) deltok i behandlingen av saken som tok 2 min og 20 sekunder. Det må være beste rundetid, så langt!

PS 28/17 Mostadmarkutvalget

Formannskapet er fortsatt i godt driv og en «kunstpause» blir innført så at Rådmann Midttun får hentet neste gjest; Stig Oddbjørn Aas fra Mostadmarkutvalget.

Stig Oddbjørn Aas

Det blir endelig kaffe på gjestene, og journalisten fra Nea radio får bord under PC’en og kan gjennomføre resten av møtet med litt rettere rygg.

Stig Oddbjørn Aas orienterer Formannskapet om Mostadmarkutvalget og Mostingenes planer, utsikter og tro på framtida. Tonen blir plutselig uformell og Ordfører tiltaler formannskapets gjest med fornavn.

Mostadmarkutvalgets rapport legges fram uten innstilling, den skal taes til orientering og innholdet skal sendes inn som innspill til ulike planverk for Malvik kommune i framtiden.

Likevel fremmer Eva Lundemo (H) følgende forslag til vedtak:

Formannskapet ber rådmannen se på muligheten om å flytte «Mostadmarkskiltet» nærmere Hommelvik og om mulig, iverksette flytting.

Lundemos forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Ordfører konstanterer at de tilstedeværende er vitne til noe som må være et av historiens mest effektive Formannskapsmøter. (I Malvik, journ.anm).

Måtte gå på gangen

Formannskapet hadde to saker om nedsettelse/ettergivelse av eindomsskatt på til behandling. Sakene er unntatt offentlighet, og pressens representanter ble vist på gangen.

Formannskapet fattet to enstemmige vedtak om ettergivelse av ilagt eiendomsskatt for 2017 på 6.003 kroner og 6.048 kroner imøtekommes derfor i sin helhet.

Ville ha «Samboergaranti» – og fikk det nesten

Fra Utvalg for helse og velferd (HEVE) kom det en sak om forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

Forslaget fra HEVE hadde tre kulepunkter:

  • Forslag til lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister vedtas.
  • Forskriften trer i kraft 1.juli 2017
  • Forskriften kunngjøres i tråd med Forvaltningslovens § 38

Eva Lundemo (H), Terje Hansen (FrP) og Torgeir Anda (V) fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt som § 5, resten av § forskyves.

  • Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold. Det forutsetter at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriterier for tildeling av korttidsopphold. Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold.

Flertallet uttrykte bekymring for kostnadene i forbindelse med dette forslaget og fra Rådmannens hold, var man ikke kjent med lignende praksis i andre kommuner.

– Vi kan ikke forplikte oss til slike vedtak når vi skal bygge enda en ny ungdomsskole, repliserte Ordføreren.

I følge forslagsstiller Lundemo (H) var lignende garanti innført i Oslo, hvor det var snakk om 3-4 tilfeller i året.

Ingrid Aune (AP), Ole Herman Sveian (SP), Rakel Trondal (SV) og Matz Ulstad (AP) fremmet så følgende tilleggsforslag:

Ber rådmannen vurdere kapasitet, samt budsjettmessige konsekvenser av at ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold («samboergaranti»).

Lundemo (H), Hansen (FrP) og Andas (V) tilleggsforslag falt mot 3 stemmer. Aune (AP), Sveian (SP), Trondal (SV) og Ulstads (AP) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Tilslutt ble innstillingen enstemmig vedtatt.

Ferdig to timer før

Møtet i mandagens Formannskap var berammet fra klokken 07:30 til klokken 12:30. Nå ble møtet avsluttet klokken 10:20 uten at det egentlig ble mer spennende enn forventet.

Om debatten og ordvekslingen ble dempet på grunn av at tre medierepresentanter var tilstede, eller om tidsrammen la en begrensing på utvalget skal være usagt.

Tidligere har munnhellet; Det er letter å få endene til og møtes, enn møtene til og endes, ofte vært treffende på politiske møter, denne gangen ble det kanskje motsatt…

Undertegnede kan ikke  love å overvære alle Formannskapsmøter i fremtiden, men de gangene det skjer vil referatet være som det over. Slik jeg opplevde det, hverken mer eller mindre.

(Gjør leserne oppmerksom på at undertegnede er samboer med representanten Eva Lundemo (H)