Trafikksikkerhetsprisen 2016

Noen som fortjener Trafikksikkerhetsprisen for Sør-Trøndelag?

Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag ser det som en viktig oppgave å oppfordre til et lokalt, og gjerne et personlig engasjert arbeid som bidrar til økt trafikksikkerhet i fylket.

Nå vil de ha forslag på kandidater til til fylkets trafikksikkerhetspris for 2016.

Trafikksikkerhetsprisen som ble opprettet i 1983, er i den forbindelse ment som en påskjønnelse og en spore til videre innsats for den eller de som gjennom sitt engasjement innenfor trafikksikkerhetsarbeid har gjort seg fortjent til den.

Prisen er et stipend på 20 000 kr eller 30 000 kr, avhengig av om prisen blir gitt til en person eller ei gruppe.

Kjenner du noen som fortjener en trafikksikkerhetspris? Noen du mener har gjort en spesiell verdifull og prisverdig innsats for trafikksikkerheten? Send inn forslag på kandidater. Forslaget skal være begrunnet.

Frist for innsending av forslag til kandidater er 1. juni 2017.

Forslaget sendes til Statens vegvesen, Region midt, sekretariatet for Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, 7468 Trondheim, eller på e-post marianne.eklo@vegvesen.no 

Det er Sekretariatet for Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag har bedt Malvik kommune om at oppfordringen spres i kommunen til aktuelle forslagsstillere.

Statutter for Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris

1. Trafikksikkerhetsprisen er en æresbevisning som markerer prisvinnerens spesielle innsats for bedre trafikksikkerhet i fylket.

2. Prisen kan gis til:

a) Personer, foreninger og utvalg som på frivillig basis har gjort en spesiell verdifull innsats for trafikksikkerheten i fylket. Dette gjelder også medlemmer av kommunale trafikksikkerhetsutvalg, eventuelt hele utvalget.

b) Personer som i kraft av sin stilling arbeider med trafikksikkerhet, men som har gjort en innsats på frivillig basis ut over det som normalt kan forventes.

3. Prisen kan ikke gis til: Medlemmer av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg, faste konsultative medlemmer eller sekretæren i samme utvalg.

4. Prisen består av et stipend på 20 000 kr til enkeltperson, eller 30 000 kr til foreninger/grupper/utvalg, samt en gave verdi ca. 1 500 kr. Stipendet må benyttes i forbindelse med arbeidet for trafikksikkerheten. (kurs, studiereiser, litteratur o.l.)

5. Prisen kan utdeles en gang pr. år. Trafikksikkerhetsutvalget kan unnlate å dele ut prisen dersom det ikke foreligger verdige kandidater.

6. Alle har rett til å komme med forslag på kandidater. Forespørsel om kandidater sendes til kommunale trafikksikkerhetsutvalg, samt medlemmer og konsultative medlemmer av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg om kandidater til prisen. All nominasjon skal være begrunnet. Vedtak om utdeling av prisen fattes av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg som også innstiller den kandidaten de finner verdig til å motta prisen. Vedtaket skal være begrunnet.

7. Trafikksikkerhetsprisen blir utdelt i forbindelse med fylkestingets sommersamling. Det er fylkesordføreren og lederen av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg som deler ut prisen.