Søker kommunal lånegaranti

Vidhaugen Velforening har i samarbeid med de tre nærmeste velforeningene i området, jobbet med planer for å gjøre ballflate på Vidhaugen friområde mer attraktiv for barn og unge.

I brev til Malvik kommune i november 2016 søkte de om kommunal garanti på lån med kroner 500 000,-  Nedbetaling over tre år. Mandag skal søknaden om kommunal garanti behandles av Formannskapet og innstillingen fra Rådmannen er positiv.

Går inn for garanti

Rådmannen vurderer at de finansielle forutsetningene i prosjektet er tilfredsstillende, og anbefaler derfor at Malvik kommune gir garanti i form av simpel kausjon til Vidhaugen Velforening.

Søknaden er sendt på vegne av Vidhaugen Velforening, Honninghagen Grendalag, Vidhaugen 8-14 og Svebergkollen Velforening. I dialog med Vidhaugen Velforening er det avklart at Vidhaugen Velforening formelt sett ønsker å stå som ansvarlig for prosjektet, men at de andre velforeningene er positive til prosjektet og ønsker å bidra med dugnad, drift og lignende.

Lånet ønskes benyttet til mellomfinansiering inntil deres prosjekt kan motta spillemidler etter kriterier for «nærmiljøanlegg», anslagsvis etter 1-2 år. Opptak av lån er godkjent av styret i Vidhaugen Velforening, og lånetilsagn til Vidhaugen Velforening er gitt av Nordea, forutsatt at det stilles simpel kausjon.

Eies av kommunen

Området som ønskes benyttet på Vidhaugen friområde er i dag en grusbane med fotballmål, som er eid og driftet av Malvik kommune. I forbindelse med spillemiddelsøknad er det signert en bruksrettsavtale med Malvik kommune, som gir velforeningen mulighet for å utvikle området, samtidig som de tar ansvar for drift. Vidhaugen Velforening har prosjektert en løsning som skal gjøre ballplassen mer attraktivt for barn og unge ved å anlegge kunstgress, primært i ballbinge.

Det har, i forbindelse med spillemiddelsøknad og signering av bruksrettsavtale, vært en åpen dialog mellom Vidhaugen Velforening og Malvik kommune om at ballbinger erfaringsmessig kan være en utfordring å få godkjent i noen boligområder på grunn av støynivå. Prosjektet er foreløpig ikke byggesaksbehandlet, men dersom ballbingen ikke skulle bli godkjent, kan tilsagn om spillemidler benyttes til å anlegge kunstgressdekke, uten ballbinge, og velforeningen har signalisert at de i såfall ønsker å gå for en slik løsning.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 645 925 kroner inkl. merverdiavgift. I henhold til budsjett og finansieringsplanen, som er vedlagt saken, skal anlegget finansieres med spillemidler, egenkapital, sponsorinntekter og dugnad. Det er gitt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Malvik kommune, og Sveberg Velforening har levert spillemiddelsøknad der det søkes om kroner 300.000.

Søknaden er kommet med i prioritetslisten for søknader om spillemidler som er oversendt fylkeskommunen. Prosjektet har fått tilsagn om støtte fra Malvik kommunes friområdefond på inntil 50 000 kroner.

Les også: Får legge kunstgress

Illustrasjon fra saksfremlegg