Bevisst valg å ikke gjøre tiltak

Fylkespolitiker Henrik Kierulf (H) sier svaret fra Fylkesrådmannen om trafikksikkerheten på Fv 950 i Hommelvik er merkelig, etter at han stilte spørsmål i Fylkesutvalget tirsdag.

– Det er merkelig å lese av svaret at dersom det i dag skulle blitt etablert gangfelt over veien, skal det etableres fysisk fartsdempende tiltak. Men det har ikke blitt gjort med eksisterende overgangsfelt fordi at kriteriene for når tiltak skal iverksettes var annerledes da overgangene i sin tid ble bygd.

– Man sier med dette at det burde vært gjort tiltak, men at man har valgt å ikke gjøre det, sier Henrik Kierulf i en kommentar.

Les også: Spør om Malvikvegen i Fylkesutvalget

Les også: Klart trafikksikkerheten skal bedres

Vil følge opp

Henrik Kierulf er glad for innspillet fra Malvik og han vil følge opp saken.

Det positive er at fylkesrådmannen vil ta opp saken med statens vegvesen angående midler til tiltak for veier som er avlastningsvei for E6, noe vi vet at denne strekningen er og i større grad kommer til å bli.

– Jeg vil forfølge dette slik at vi finner ut om statens vegvesen kan bidra. Videre viser svaret at tiltak ved overgangene på ingen måte er veldig kostbare (100-150 000 kroner) for hver overgang. Jeg vil ta opp saken med fylkets trafikksikkerhetsutvalg om mulige bidrag.

– Til slutt er det viktig at også Malvik kommune engasjerer seg i saken og går i dialog med fylkeskommunen om et mulig samarbeid. Jeg er glad for at partikollega Eva Lundemo i Malvi har tatt fatt i saken og at Høyre i fylkestinget fikk bragt dette viktige trafikksikkerhetsspørsmålet på dagsorden nå og kan forfølge det, sier Henrik Kierulf som er Høyres gruppeleder på Fylkestinget.

Her er hele svaret fra Fylkesrådmannen

Fylkesrådmannen svarer på spørsmålet om trafikksikkerheten langs Malvikvegen at de strekningene det spørres om tilfredsstiller ikke kriteriene, verken for gangfelt og eller for signalregulering, som er aktuelle tiltak dersom tiltak skulle vurderes. Det er heller ikke vurdert tiltak gjennom driftskontrakten.

Dersom det skulle bli aktuelt med tiltak er det naturlig å ha dialog med kommunen. Eventuelle fylkesveitiltak ville det vært naturlig å finansiert med trafikksikkerhetsmidler, som styres av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg. Men tiltakene ville hatt en kostnad langt over det trafikksikkerhetsbudsjettene gir rom for.

Som en avlastningsvei for E6 kan det være mulig å søke staten om midler til tiltak på strekningen det stilles spørsmål om. Fylkesrådmannen vil ta opp spørsmålet med Statens vegvesen.

På den aktuelle strekningen mellom fylkesgrensa og Solbakken er det to gangfelt. Et i Muruvik og det aktuelle gangfeltet på toppen av Solbakken. Begge har vært vurdert og til dels endret de siste årene.

Det som er utfordringen er at ingen av gangfeltene tilfredsstiller dagens kriterier som vi skal legge til grunn for gangfelt. Kriteriene ble strammet inn i 2007. Utgangspunktet var at vi skulle foreta en vurdering av alle eksisterende gangfelt sett opp mot de nye kriteriene. Som følge av mye mediestyr på Østlandet, valgte vi å ikke fjerne eksisterende gangfelt, men vi følger selvsagt kriteriene ved eventuelle etableringer av nye.

De gamle kriteriene tillot å etablere gangfelt i soner med 60 km/t, noe som gjaldt den gangen gangfeltene ble etablert. Fartsgrensen på toppen av Solbakken ble endret fra 60 km/t til 50 km/t for et par-tre år siden. Dersom det skal etableres gangfelt i soner med 50 km/t og at fartsnivået er over 45 km/t, skal det etableres fysisk, fartsdempende tiltak, såkalte modifiserte fartshumper.

I tillegg er det krav om forsterket belysning ved gangfeltet. Kostnadene knyttet til dette, inkludert nødvendig skilting, dreier seg om størrelsesorden ca. 100 – 150 000 kroner pr. gangfelt.

Fv950 er som kjent omkjøringsrute for E6. Opphøyde gangfelt har selvsagt sine ulemper, både med hensyn til drift og støy tunge kjøretøyer, noe som må vurderes. For øvrig bør det nevnes at gangfelt ikke er å regne som et trafikksikkerhetstiltak – det skjer mange ulykker både i og ikke minst i nærheten av gangfelt – men mer å regne som et framkommelighetstiltak for fotgjengere.