Får sette ut fisk

Fylkesrådmannen gir Malvik JFF tillatelse til utsetting av inntil 300 stk brunørret, i Bjørndalsvatnet og Svartvatnet i Malvik kommune.

Tillatelsen gjelder for 2017, skriver Fylkesrådmannen i et brev til Malvik kommune.

Fylkeskommunen oppfordrer Malvik JFF til å bruke personell med tilstrekkelig kompetanse for gjennomføring, slik at en unngår spredning av uønskede fiskearter.

I tillegg til tillatelse fra fylkeskommunen kreves det også tillatelse fra Mattilsynet etter omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr.

En tillatelse fra fylkeskommunen om utsetting av fisk, betinger at andre lovpålagte tillatelser er utstedt før utsetting kan finne sted. Tillatelsen blir registrert i Miljøvedtaksregisteret. (saken fortsetter under bildet)

Øvrige vilkår

Den som har fått denne tillatelsen er ansvarlig for at øvrige vilkår blir overholdt:

1. Før fisket/utsettingen tar til skal grunneiere og andre fiskeberettigede varsles om tid og sted. Skriftlig tillatelse må innhentes fra disse.

2. Det skal tas nødvendige forhåndsregler for å unngå spredning av fiskesykdom.

3. Tiltaket skal ikke medføre spredning av andre fiskearter enn brunørret.

4. Vedkommende politimyndighet skal på forhånd gis melding om fisket.

5. Hvis ikke resultatet at fisket skal framgå av offentlig rapport, skal enkel rapport sendes fylkeskommunen.

6. Tillatelsen medbringes under fisket/utsettingen.

Vurdering

Utsetting av ørret er et nødvendig kultiveringstiltak for å kunne opprettholde et attraktivt fiske i mange av vannforekomstene i Sør-Trøndelag, så også i omsøkt lokalitet.

Bjørdalsvatnet og Svartvatnet har begge avrenning til Homla (naturreservat, skogvern), som går videre til Hommelvika. Det idelle ville vært å benytte villfisk fra Homlavassdraget, ovenfor lakseførende strekning. Søker oppgir at det i Homlavassdraget har kommet til gjedde. Fylkesrådmannen kjenner ikke til om det forekommer ørekyte eller andre uønskede arter i Homlavassdraget/Malviksmarka. For å hindre spredning av andre arter til omsøkte lokaliteter anbefaler vi at det benyttes settefisk med stamme fra Jonsvatnet.

Det vurderes at det ikke finnes andre og bedre metoder som kan gi tilsvarende resultater. Samlet belastning av kultiveringen vurderes å være akseptabel, da utsetting av fisk er ønskelig for å oppnå en god forvaltning av fiskeressursene. Mengden fisk som skal settes ut årlig bør forankres i lokale driftsplaner for fiske og skal baseres på erfaringer og nye data.

Fylkesrådmannen mener at kunnskapskravet for å gi slik tillatelse er oppfylt i dette tilfellet, da kultiveringstiltaket gjennomføres av en virksomhet som har innehar nødvendig lokal kunnskap for å sikre hensynet til sårbare bestander.