Vil ha flere boliger og hyttefelt

Vil ha økt aktivitet i Mostadmark.

Fem politisk oppnevnte representanter og representanter fra flere lag og foreninger, har sammen med grunneiere og næringsliv i Mostadmark i vinter dannet en arbeidsgruppe.

Formålet har vært og se nærmere på situasjonen i Mostadmark, i dag og i tiden framover.

Gruppen har diskutert og vurdert mulige enkelttiltak, som kan legge til rette for et fortsatt attraktivt lokalsamfunn i Mostadmark.

Arbeidsgruppen har i sin sluttrapport samlet tiltak i tre kategorier; – Innspill til arealplanrevisjonen. – Hva kan kommunen gjøre? – Hva kan bygda gjøre selv?

Økt bolig- og hyttebygging

Utvalget ønsker å legge til rette for flere bolig- og hyttefelt i Mostadmarka. Blant annet ser de for seg å utvide Karlstad boligfelt, hvor de også ser for seg jordene i området til kolonilandbruk. De foreslår også å anlegge et nytt felt for boligbygging, med utsikt over Foldsjøen ved landemerket «Løva».

Utvalget mener det bør etableres hyttefelt ved Heinfjorden og ved Jøssåstjønna, og at det i tillegg gies generell tillatelse til spredt bolig- og hyttebygging i Mostadmark.

Vegforbindelse mellom Jervskogen og E6 bør fortsatt vurderes.

Mostadmarkutvalget ønsker at Malvik kommune utarbeider en strategi, for hvordan bosettinga skal skje i Mostadmarka og at dette må inn i kommuneplanens handlingsdel.(saken fortsetter under illustrasjonen)

Illustrasjon fra saksfremlegg

Hva kan bygda gjøre?

Utvalget har listet opp en rekke tiltak som Mostamarksamfunnet kan ta tak i selv. Noen av ideene er å sette i stand gamle turstier og ferdeselsveger og å oppfordre til etablering og satsing på produksjon av lokal mat. De foreslår også at det etableres en egen hjemmeside for Mostadmark.

Rapporten skal behandles av Formanskapet mandag 15.mai.

Du kan lese hele rapporten her.