Vil si nei til kraftverk ved Foldsjøen

Rådmannen går inn for å avslå søknadene om nedtapping av Foldsjøen.

Meraker Bruk AS har søkt om å tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk ved Foldsjøen.

I den forbindelse ønskes Foldsjøen regulert i perioden 1. mai – 30. september med 2,5 m, alternativt søker Meraker Bruk AS om tillatelse til at dammen rives eller at det finnes en ny eier som kan ta over ansvar for dammen.

For dårlig utredet

Malvik kommune har fått medhold hos NVE om utsatt høringsfrist og Malvik kommune sitt svar til høringen skal behandles av kommunestyret 29.mai.

Torsdag denne uken starter den politiske behandlingen av saken og det er lokalpolitikerne i Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) som skal behandle saken først.

Til møtet i ARESAM har saksbehandler Lars Slettom i Malvik kommune satt opp følgende tre punkter som innstilling til utvalget:

1. Søknad om bygging av Verksfossen minikraftverk må avslås siden tiltaket vil kunne redusere nasjonale og regionale verneverdier knyttet til naturmangfold, kulturmiljø, landskap og folkehelse. For å kunne åpne for kraftproduksjon i vernede vassdrag, er det en forutsetning at verneverdiene ikke reduseres.

2. Når det gjelder reguleringshøyden for Foldsjødammen, er det behov for å vurdere flere alternative løsninger enn den som foreligger i søknaden med tanke på allmenne interesser. Vannspeilet må sikres i både Litjfoldsjøen og Foldsjøen slik at hensynet til folkehelse, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold blir ivaretatt.

3. Saken er for dårlig utredet. NVE bør kreve en samarbeidsprosess mellom de ulike interessentene for å avdekke muligheter, vilkår og avbøtende tiltak som kan sikre en positiv utvikling for Mostadmark, Foldsjøen og Homlavassdraget. Det er naturlig at Malvik kommune har en sentral rolle i denne prosessen. Resultater fra dette må deretter legges til grunn i videre konsesjonsbehandling.

Sammendrag:

Meraker Bruk AS søker om å tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk med installert effekt på 0,9 MW. Foldsjøen ønskes regulert i perioden 1. mai – 30. september med 2,5 m, alternativt søker de om tillatelse til at dammen rives eller at det finnes en ny eier som kan ta over ansvar for dammen. Utbygging av Verksfossen minikraftverk vil kunne gi vannkraft tilsvarende årsforbruket til 175 husstander.

Samfunnsnytten ved utbyggingen, vurderes av kommunen som mindre enn kostnadene. De ikke-prissatte nytteverdiene knyttet til Homla som vernet vassdrag er store.

Landskapselementet Storfossen med fossesprut og urørt fossefall, Homla naturreservat med viktige naturtyper og rødlistearter samt laks- og sjøørretbestanden i anadrom strekning fra Dølanfossen til utløpet i Hommelvikbukta vil etter kommunens mening påvirkes negativt av omsøkte tiltak. Av hensyn til folkehelse, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold må nye alternativ vurderes framfor å rive Foldsjødammen slik som planlagt. Samarbeid mellom offentlige og private interesser vil kunne sikre en løsning som utvikler verdiene i og rundt Foldsjøen og Mostadmark, i stedet for å forringe dem.

Friluftslivsområdet på Langnesset og Mostadmark jernverk kan knyttes sammen og utvikles. Potensialet er større enn det som utnyttes i dag. Vilkår med krav om avbøtende tiltak er viktig for å sikre store allmenne interesser.

Homla ble varig vernet mot kraftutbygging gjennom «Supplering av Verneplan for vassdrag» i 2005. Stortinget vedtok i 2005 at det kan åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 1 MW i vernede vassdrag. Det er en forutsetning at eventuelle utbygginger ikke skal svekke verneverdiene i vassdragene.

Les alle sakspapirene her.

Les også: Vil bygge Verksfossen kraftverk

Les også: Høringsfristen forlenget

Les også: Homla naturreservat vernet i dag